plik doc

Doktryny polityczno - prawne -Wykłady


DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE Doktryny polityczne ? poglądy zawierające schematyczne przedstawioną wizję rzeczywistości politycznej Doktryny polityczne i prawne ? historycznie uwarunkowane poglądy wyjaśniające zasady powstania, organizacji i funkcjonowania państwa i prawa, oraz wskazujące cele leżące przed nimi. Funkcje doktryn: Tłumaczenie zjawisk życia politycznego (wyjaśnienie genezy państwa i prawa oraz zasad ich funkcjonowania) Krytyka państwa i prawa Wskazywanie perspekty...

plik doc

Doktryny polityczno-prawne: opracowanie przykładowych zagadnień

Notatka zawiera opracowanie przykładowych zagadnień z przedmiotu Doktryny polityczno-prawne, który jest realizowany przez studentów prawa.
DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE - skrypt z zagadnień (2013r.) 1. Wprowadzenie pojęciowe: pojęcia ustroju, administracji, socjologii i ekonomii oraz zależności między nimi; 2. Elementy myśli filozoficzno-prawnej. Relacje prawa z państwem i z innymi systemami norm społecznych. Moralność a etyka; 3. Podstawowe koncepcje dotyczące istoty prawa (szkoła prawa na...

plik rtf

doktryny pedagogiczne

,,,,,
Doktryny pedagogiczne- wykłady Podstawowe kategorie pojęciowe: Pedagogia W znaczeniu tradycyjnym- sztuka skutecznego wywierania wpływu na dzieci i młodzież dla zrealizowania określonych celów edukacyjnych, metaforycznie rzecz ujmując „uprawa ludzkiego ducha”. We współczesnych zasobach leksykalnych nauk pedagogicznych, definiowana jest jako paradygmat edukacyjny, który może występować w postaci: a) doktryny pedagogicznej, b) ideologii edukacyjnej, c) ukrytego programy wychowania...

plik docx

doktryny pedagogiczne

poglądy pedagogiczne

2. Pedagogika postmodernistyczna

W dziedzinie pedagogiki, postmodernistyczny dyskurs edukacyjny wyraża się w spojrzeniu w jej przyszłość; jest to przejście w stronę nowego, nieznanego dotąd sposobu myślenia, jak również dystans dla modernistycznych idei. Postmodernistyczny n...

plik doc

Doktryny pedagogiczne wykłady

I. Pedagogika jako nauka. Rozwój pedagogiki na przełomie XIX i XX wieku. II. Geneza współczesnej myśli pedagogicznej. - FILOZOFICZNE PODSTAWY PEDAGOGIKI PRAGMATYZMU J. DEWEYA III Nowe koncepcje i kierunki w teorii i metodyce kształcenia. - Metoda M. Montessori, VI Antypedagogika
      Pedagogika jako nauka. Rozwój pedagogiki na przełomie XIX i XX wieku. Przełom wieku XIX i XX było okresem kiedy w pedagogice zaczęto wyznawać pogląd, że nie tylko rozwój umysłowy młodego...

Ostatnie wyszukiwania