ikona pliku pdf

specjalizacja notatki

test specjalizacyjny 2009 rok


  190 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 190
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,72 MB.


Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 131909
* * *
T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t .
całość
Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie karty identyfikacyjnej znajdującej się na ostatniej stronie f o r mu l a r z a o d p o w i e d z i . O d p o w i e d z i p r o s z ę u d z i e l a ć n a z a ł ą c z o n y m f o r mu l a r z u o d p o w i e d z i . Z a k a ż d ą p o p r a w n i e u d z i e l o n ą o d p o w i e d ź mo ż n a o t r z y ma ć 1 p u n k t . Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 126 punktów. Wy n i k r o z p a t r y w a n y j e s t w d w ó c h k a t e g o r i a c h : p o my ś l n y , n i e p o my ś l n y .
wyników egzaminu,
* * * *
Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania należy przestrzegać następujących zaleceń:
= > P r o s z ę u w a ż n i e p r z e c z y t a ć t r e ś ć p o s z c z e g ó l n y c h z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h , a następnie spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać jedną poprawną odpowiedź dokonując zaznaczenia właściwego pola ołówkiem ( z g o d n i e z WZ O R E M Z A Z N A C Z A N I A z n a j d u j ą c y m s i ę w p r a w y m g ó r n y m r o g u F o r mu l a r z a o d p o w i e d z i ) . => Zaznaczenie więcej niż 1 odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź błędna. = > Z a z n a c z o n ą b ł ę d n i e o d p o w i e d ź n a l e ż y u s u n ą ć z a p o mo c ą g u mk i d o wycierania ołówka. = > N a l e ż y d o k o n y w a ć starannego zaznaczania wybranej odpowiedzi i ewentualnego jej usunięcia, ponieważ wielokrotne i zbyt intensywne w y c i e r a n i e o ł ó w k a z p o l a o d p o w i e d z i mo ż e b y ć p r z y c z y
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,72 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!