ikona pliku docx

Rzady Jagiellonów notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,60 kB.


                 Oceń rządy Jagiellonów.

                                

Jagiellonowie była to dynastia w państwie polskim, która rządziła od czasów Władysława Jagiełły aż do Zygmunta II Augusta. Były to lata 1386 1572. Okres ten w państwie polskim uważany jest przez wielu historyków za jeden z najciekawszych okresów w dziejach historii Polski, jak również w dziejach historii Europy. Niewątpliwie należy przyznać, że Rzeczpospolita Obojga narodów była swoistego rodzaju fenomenem, z jakim spotykamy się w czasie całych rządów dynastii Jagiellonów .Aby ocenić rządy Jagiellonów przyjrzyjmy się jej polityce dynastycznej .Czym ona jest i na czym polegała?

Otóż polityka dynastyczna jest to świadoma i celowa polityka, w którą angażuje się całą własną rodzinę, każdy władca stara się zapewnić tron swojemu synowi, bądź też własnemu rodzeństwu (krewnym). Często obsadzano także trony sąsiednie. Takie zachowanie istniało od najdawniejszych czasów. Miało ono oczywiście na celu zapewnienie przychylności, sympatii, zwierzchności wśród sąsiednich krajów. Bowiem, trudno prowadzić wojnę z państwem, którego władca jest bratem czy szwagrem. Polityka dynastyczna Jagiellonów nastawiona była, głownie na opanowanie tronów sąsiednich, czyli tronu królestwa Czech, Węgier, Litwy. Podejmowano także próby opanowania tronu w Mołdawii. Z tego względu państwa, w których rządzili Jagiellonowie, miały ogromne obszary, dzięki czemu liczono się z nimi na arenie międzynarodowej. Jak wyglądała polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów.

Spójnym elementem polityki zagranicznej Jagiellonów był problem osadzenia Polski i Litwy nad Bałtykiem i kwestia Zakonu Krzyżackiego, a następnie Prus, kwestia wschodnia - problem nacierania na zachód Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, także polityka dynastyczna i rywalizacja z rodem Habsburgów.

Trzy zasadnicze kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów dały o sobie poznać już u zarania wstąpienia tej dynastii na tron Polski. Powodem zawarcia w 1386 roku Unii w Krewie i małżeństwa pomiędzy Władysławem Jagiełłą i Jadwigą był sojusz zawarty przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu, chęć wzmocnienia obrony wschodnich granic przed naporem ze strony Rusi i Tatarów a także zawarcie bardziej korzystnego układu dynastycznego - Jadwiga była bowiem początkowo zaręczona z przedstawicielem dynastii Habsburgów.

W latach 1401-1404 Jagiellonowie na Litwie i Władysław Jagiełło jako król Polski kontynuował ochronę Polski i Litwy przed Zakonem Krzyżackim. Papieska bulla, owoc starań dyplomatycznych po chrzcie Litwy, zakazywała Zakonowi Krzyżackiemu atakowania Litwy, na Żmudzi wybuchło antykrzyżackie powstanie wparte przez Witolda. Układ w Raciążu zawarty w tym okresie stanowił o odzyskaniu przez Polskę Ziemi Dobrzyńskiej.

Napięcie w stosunkach z Zakonem Krzyżackim osiągnęło apogeum w okresie 1409-1410 - Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, rozstrzygniętej Bitwą Pod Grunwaldem 1410 roku. Wielka Wojna, wygrana przez Władysława Jagiełłę, nie przyniosła jednak wyniku godnego, odpowiadającego poziomowi militarnego zwycięstwa polsko-litewskiego a kwestia krzyżacka pozostała otwarta także po Pierwszym Pokoju Toruńskim. W okresie panowania Władysława Jagiełły sprawa krzyżacka stała się przedmiotem obrad Soboru w Konstancji, miały też miejsce kolejny działania zbrojne (tak zwana wojna głodowa).

Za panowania Kazimierza Jagiellończyka doszło do odnowienia wojny z Zakonem Krzyżackim, tym razem powodem było niezadowolenie rycerstwa i przede wszystkim mieszczaństwa Prus spoglądających na o wiele korzystniejszą sytuację tych stanów u polskiego sąsiada. Wojna toczona z udziałem wojsk zaciężnych zakończyła się Drugim Pokojem Toruńskim zawartym w roku 1466, ustanawiającym Prusy Zakonne ze stolicą w Królewcu i Prusy Królewskie, które wraz z Warmią weszły do Polski. Drugi Pokój Toruński sprawił odzyskanie dla Polski dostępu do Morza Bałtyckiego i stanowił odpowiedź polityczną niezrealizowaną za Władysława Jagiełły. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka, w trakcie gdy król zajęty był rywalizacją z Węgrami o koronę czeską, wybuchła wojna popia 1478 - 1479, w sprawie obsady biskupstwa warmińskiego. Ostateczne rozwiązanie kwestii Zakonu Krzyżackiego miało miejsce w 1525 roku. Po okresie, w którym wielcy mistrzowie odmawiali złożenia hołdu lennego Polsce, wielki mistrz Albrecht von Hohenzollern postanowił wydać Polsce wojnę w sojuszu z Moskwą, korzystając z faktu długotrwałych wojen pomiędzy Polską i Litwą a Moskwą. W obliczu niepowodzenia postanowił doprowadzić do sekularyzacji państwa pod wpływem poglądów Marcina Lutra i przyjąć świecką godność książęcą. Prusy Książęce stały się pierwszym na świecie państwem luterańskim. Hołd Pruski złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu w 1525 roku kończył historię wojen z Zakonem Krzyżackim, otwierał jednak nowy, niespodziewany rozdział stosunków z Prusami i Niemcami.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,60 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!