ikona pliku docx

Psychologia ogólna - koncepcje/ściąga/podstawowe pojęcia notatki

Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi czło-wieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem. Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje. -Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli. -Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego). -Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczenia Badanie – wywiady, testy do badania werbalne, niewerbalne. (test drzewa-dzieci, plamy atramentowe, test TAT-interpr obrazków scenki z życia.) Przedmioty badań psychologii: (Nie ma jednoznacznych odp na dane pyt co badać? badamy subiektywną opinię na opinię.) -Zachowania zewnętrzne czy procesy psychiczne -tylko obiektywne dane czy subiektywna analiza własnych doznań. -koncentracja na przeszłości czy warunkach obecnych -przebieg zjawisk psychicznych (rozumowanie) czy ich wyników (sukces, niepowodzenie). Badania stosowane (dziedziny psychologii): • Kliniczna-zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu. • Pracy-organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach • Dziecięca (wychowawcza)- problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkol-nych i wychowawczych • Sądowa-wymiarze sprawiedliwości • Ekonomiczna (wydawanie pieniędzy, konsumpcja),zachowaniach ekonomicznych ludz Badania podstawowe: poznawcza, osobowości, rozwoju człowieka, społeczna, neuropsychologia (diagnoza i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego), psychofizjologia. Psycholog-przeprowadza diagnozę, testy Psychoterapeuta- cele psychoterapii jako metoda kliniczna, która ma pomagać człowiekowi w rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, przystosowaniu do świata. podstawowe pytanie psychologii: Kim jest człowiek? – częścią ewolucyjnego łańcucha; podlega pra-wom natury (przetrwanie) i kultury (doświadczenie, dzielenie się). Np.. 3 aspekty funkcjonowania czło-wieka : biologiczne, społeczne kulturalne.....


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,07 kB.


Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem.
Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje.
    Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli.
    Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego).
    Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczenia
Badanie – wywiady, testy do badania werbalne, niewerbalne. (test drzewa-dzieci, plamy atramentowe, test TAT-interpr obrazków scenki z życia.)
Przedmioty badań psychologii: (Nie ma jednoznacznych odp na dane pyt co badać? badamy subiektywną opinię na opinię.)
    Zachowania zewnętrzne czy procesy psychiczne
    tylko obiektywne dane czy subiektywna analiza własnych doznań.
    koncentracja na przeszłości czy warunkach obecnych
    przebieg zjawisk psychicznych (rozumowanie) czy ich wyników (sukces, niepowodzenie).
Badania stosowane (dziedziny psychologii):
    Kliniczna-zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu.
    Pracy-organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach
    Dziecięca (wychowawcza)- problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych
    Sądowa-wymiarze sprawiedliwości
    Ekonomiczna (wydawanie pieniędzy, konsumpcja),zachowaniach ekonomicznych ludz
Badania podstawowe:
poznawcza, osobowości, rozwoju człowieka, społeczna, neuropsychologia (diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, psychofizjologia.
Psycholog-to diagnoza, test
Psychoterapeuta- Cele psychoterapii jako metoda kliniczna, która ma pomagać człowiekowi w rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, przystosowaniu do świata.
podstawowe pytanie psychologii: Kim jest człowiek? – częścią ewolucyjnego łańcucha; podlega prawom natury (przetrwanie) i kultury (doświadczenie, dzielenie się). Np.. 3 aspekty funkcjonowania człowieka : biologiczne, społeczne kulturalne.
    Arystoteles – zwierzęcie społeczne, kobieta nie człowiek. Człowiek nie chce uznać swojej zwierzęcości niechęć na odruchy zwierzęce.np. karmienie piersią publicznie.
    Istota społeczna – mechanizm socjalizacji, kara nagroda czyli wzmacnianie wzorców zachowań. Konsekwencje i zjawiska :
    Poczucie bezpieczeństwa grupy
    Kształtowanie się więzi ; bezp rodzinne przyjacielskie
    Konformizm – zdobywanie aprobaty społecznej.
    Solidarność grupowa, płciowa, etniczna, wyznaniowa, polityczna.
    Dziecko kultury – idee jednoczące w grupy społeczne oraz wykluczenie np. cyganie czyli grupy wyłączone. KAPITAŁ w człowieku (kulturowy)

Behawioryzm- podejście naukowe psychologii ograniczające się do zachowań które można zmierzyć lub zaobserwować. Model osobowości składał się z elementów podstawowych jakimi były odruchy. Systemy pewnych odruchów, tworzyły struktury nawyków. Jedyną zaś rzeczą, która jest u człowieka wrodzona, jest ogólna zdolność uczenia się. Terapia behawioralna – fobie , uzależnienia.
Kierunek behawiorystyczny- jak bodźce środowiska wpływają, kontrolują określone rodzaje zachowań.
Założenia behawioryzmu: • człowiek jest układem zewnątrzsterownym, jego zachowanie jest całkowicie kontrolowane przez środowisko zewnętrzne, • dzięki odpowiednim sposobom manipulacji środowiskiem można modyfikować reakcje ludzkie, • system kar i nagród decyduje o tym czego człowiek unika i do czego dąży • procesy psychiczne nie odgrywają żadnej roli w nawigowaniu ludzkim zachowaniem, w żaden sposób nie wpływają na człowieka. Ważne założenie można oduczyć się nawyków.
Warunkowanie klasyczne (uczenie się w którym zachowanie RW jest wywołane przez BW wraz z skojarzeniem z BB.
IWAN PAWŁOW (Nobel z medycyny) zapoczątkował eksperymenty z psem. (bodziec bezwarunkowy miska – ślinienie się reakcja bezwarunkowa), ale gdy dodamy neutralny bodziec (warunkowy) dzwoneczek połączony z bezwarunkowym miska (jedzenie jest wzmocnionym bodźcem warunkowego) wywoła ślinienie się, a potem jak już tylko dzwoneczek czyli bodziec warunkowy wywoływać zacznie reakcję bezwarunkową czyli ślinienie się. Dzięki warunkowaniu klasycznemu można uzyskać reakcję wydzielania śliny na dowolny sygnał obojętny, wystarczy tylko regularnie go powtarzać w towarzystwie bodźca bezwarunkowego.
JOHN WATSON symboliczne narodzenie behawioryzmu.
Mały Albert szczur (bodziec neutralny) – gong (bodziec negatywny) – strach przed szczurem – rozszerzenie generalizacja na wszystkie pluszaki.
 Podstawowym mechanizmem klasycznej reklamy jest warunkowanie, które polega na pokazywaniu bodźców mających wzbudzać pozytywne emocje, może to być obraz, muzyka, treść filmu reklamowego lub osoba. Wraz z tymi bodźcami prezentuje się bodziec warunkowy o charakterze pierwotnie neutralnym.
Warunkowanie II typu – sprawcze – (uczenie się – trwała zmiana oparta na doświadczeniu, rezultaty.).
FREDERIC SKINNER - Twierdził on, że czynnikami najsilniej wpływającymi na zachowanie są konsekwencje, czyli to, co następuje bezpośrednio po zachowaniu. Technikę wzmacniania Skinner opracował przy użyciu „komory sprawczej” zwanej również skrzynką Skinner'a. zwiększany stopień trudności czynności (guziki, światełka) do otrzymywania pokarmu – uczenie się.
Psychoanaliza - odkrywa i bada nieświadome konflikty wewnętrzne, motywacje i znaczenie objawów. zapoczątkowana na przełomie XIX i XX przez Freuda. Psychoanaliza wychodzi z założenia, że osobowość człowieka rozwija się przez całe życie, a wczesny okres ma fundamentalne znaczenie rozwoju.
Założenia:
• Ludzkie działanie warunkują wewnętrzne siły motywacyjne, często kolidujące ze sobą, które są z zasady nieświadome,
• Działania człowieka są ukierunkowane przez potężne siły wewnętrzne, o których istnieniu jednostki nawet nie wiedzą,
• Osobowość to system sił dynamicznych zwanych popędami lub potrzebami, zewnętrzne reakcje człowieka to symptom wewnętrznej dynamiki,
(pacjentka Anna O. opieka nad ojcem – niedowład ręki (objaw somatyczny) – marzenia senne – analiza - przeniesienie treści z nieświadomości do świadomości,).
Celem psychoanalizy, jest przywrócenie do świadomości treści z podświadomości. marzenia senne, objawy nerwicowe, fobie,

3 dziedziny życia psychicznego
    „Id” – dziedzinę naturalnych popędów i instynktów; (nieświadomość)
    „Ego” – instancję zwróconą przede wszystkim w kierunku świadomości, odzwierciedlającą treści dane świadomemu postrzeganiu; miejsce zetknięcia id i superego, które nieustannie spierają się między sobą;
    „Superego” – instancję obejmującą ideały i normy moralne; instancja starająca się kontrolować id;


Mechanizmy obronne –metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości (ego), zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół są one nawykowe i nieuświadomione.
Wyparcie-nieświadome treści. Tłumienie-świadome niedopuszczanie. Prokrastynacja lub zwlekanie- opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później,. fantazjowanie- zdrowe jeśli w normie.
Idealizacja-wodza,ojca,nauczyciela, on wybawi z kłopotów. Projekcja- przypisywanie innym swoich stanów emocjonalnych. Intelektualizacja- Nadawanie uczuciom charakteru intelektualnego, beznamiętne stwierdzenie: „oczywiście ta sytuacja budzi we mnie złość”. Zaprzeczenie- nie uznaje, nie dopuszczam przykrych sytuacji. Identyfikacja- Przybierając” cechy kogoś innego, osoba może ośmielić się na zachowanie, które postrzega jako jej niedozwolone, jednak akceptowalne dla osoby z którą się identyfikuje.
Kompensacja- by pokonać poczucie niższości oraz stosowanie humoru (żartu, ironii) jako sposobu radzenia sobie z trudnościami. Przemieszczenie- złość z szefa na żonę przemieszczanie uczuć, popędów na obszary nie budzące lęku. Przeniesienie- może być to, że pacjent na przykład dostrzega w terapeucie swego ojca i tak też go traktuje, przenosząc nań uczucia, jakie ma względem ojca.
Regresja- powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego.
Reakcja upozorowana- polegający na radzeniu sobie z nieakceptowanymi impulsami przez wyrażanie przeciwstawnych im impulsów., udajemy emocje np. gratulacje. Sublimacja- Zygmunt Freud uważał, że cały dorobek kultury jest efektem sublimacji popędu seksualnego (wyrażanie zakazanej energii w dozwolonej np. aktor).
Koncepcje humanistyczne –
Założenia:
• Człowiek jest unikatową całością. Osoba to spójny system złożony z "ja" i z "organizmu",
• Podstawową właściwością natury ludzkiej jest rozwój. Jest on uwarunkowany przez czynniki wewnętrzne- siły decydujące o przebiegu rozwoju tkwią w człowieku, a nie poza nim,
• Główna tendencją, która decyduje o działaniu człowieka, jest dążenie do samorealizacji, do aktualizacji własnych potencjalnych szans i jest to jedyna siła napędowa,
• W organizmie istnieje tylko jedno centralne źródło energii -motywacja-ponieważ jest on całością,
• Człowiek z natury jest dobry, a jego dążenia są konstruktywne i pozytywne (gdy np. człowiek robi coś złego to działa przeciw własnej naturze),
Psychologia humanistyczna – odwrotnie niż psychoanaliza:
Swiadomość (aby być świadomym tego co robi) – nieświadomość (jest nieważna dla rozwoju i spełnienia człowieka).
Abraham Maslow- a 1964 - autor teorii hierarchii potrzeb. sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z f...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,07 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!