ikona pliku doc

przedawnienie roszczeń notatki

prawo cywilne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,00 kB.


PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
Przedawnienia należą do szerszego, wyróżnionego w nauce prawa cywilnego typu zdarzeń prawnych określanych mianem dawności. Są to zdarzenia prawne innego rodzaju niż czynności prawne. Ich swoistym elementem jest upływ czasu. Stanowi on konieczną, aczkolwiek nie jedyna przesłankę wywołania wskazanych w ustawie skutków prawnych.
      Funkcja społeczna przedawnień polega na likwidacji kolizji między treścią stosunków prawnych a utrzymującymi się dłuższy czas stosunkami faktycznymi, a także na klarowaniu niejasnych sytuacji prawnych.
      Ustawodawca bierze pod uwagę interesy obu stron. Wychodzi, bowiem z założenia, że nie zasługuje na ochronę uprawniony, który pozostając bezczynny nie dba o swoje sprawy. Bezczynność ta, która trwa długi okres pozawala mniemać drugiej stronie, że nie istnieją żadne skierowane przeciwko niej uprawnienia. Ponad to po upływie dłuższego czasu pojawiają się znaczne trudności dowodowe: świadkowie już nie żyją lub nie pamiętają, co się wydarzyło, dokumenty giną lub zostają zniszczone. Ustalenie stanu prawnego na podstawie niepełnych często tylko przypadkowo zachowanych dowodów może prowadzić do krzywdzących lub niewłaściwych rozstrzygnięć.
Rodzaje przedawnień:
Zasadnicze cele dawności ustawodawca osiąga dwiema drogami:
-prowadzącą do nabycia prawa. Ten skutek prawny wiąże ustawa z zasiedzeniem i przemilczeniem
Zasiedzenie polega na nabyciu prawa podmiotowego następstwie długotrwałego faktycznego wykonania prawa przez osobę nieuprawnioną.
Przemilczenie wiąże się z bezczynnością uprawnionego.
-druga droga prowadzi do osłabienia lub utraty przysługującemu komuś prawa, jeżeli nie zrealizuje go w określonym czasie.
Przedmiot przedawnienia.
Przedmiotem są wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe. Nie podlegają wiec w świetle tych przepisów:
1)roszczenia nie mające charakteru cywilnoprawnego (np. procesowe, administracyjnop
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!