paulajn007
Wydział Nauk Humanistycznych / Pedagogika / 2007

SGGW- stacjonarne, licencjackie

Notatki paulajn007

plik pdf

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
MINISTERSTWO SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI OPRACOWAŁ: Mi dzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przest pczo ci w ród Dzieci i Młodzie y WARSZAWA 2003 Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przest pczo ci w ród Dzieci i Młodzie y 2 Spis tre ci Wst p ......................................................................................................................