dodi98
Pedagogika / opiekunczo wychowawcza / 2004

Notatki dodi98

plik doc

Logopedia 5


Ćwiczenie 8 Policz ile jest gwiazdek, ile jest serc, a ile księżyców. Pokoloruj według oznaczeń: serca na kolor czerwony gwiazdki na kolor niebieski księżyce na kolor żółty.

plik doc

Logopedia 1


Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne Ćwiczenie 1 Pokaż swoje części ciała zgodnie ze słowami rymowanki. Ence pence w której ręce? W lewej ręce w prawej ręce? Ence pence, ence pence Ence roga, ence roga Która noga, która noga? Lewa noga prawa noga? Ence roga, ence roga Ence moko, ence moko Które oko, które oko? Lewe oko prawe oko? Ence moko, ence moko Ence puszko, ence puszko Które uszko które uszko? Lewe uszko prawe uszko?...

plik doc

Indywidualny przypadek


CHARAKTERYSTYKA PRZYPADKU Rozalia R. jest uczennicą klasy trzeciej. Jest to osoba radosna, koleżeńska, łatwo nawiązuje kontakty, jednak dziewczynka jest nieśmiała. Uczy się z chęcią, pisze bezbłędnie, ale tempo pisania jest wolne. Ma problemy z czytaniem. Kłopot jej sprawia zapamiętywanie prostych słów. Nie potrafi budować pełnych zdań, ma zaburzoną mowę. DIAGNOZA PRZYPORZĄDKUJĄCA Dziewczynka fizycznie rozwija się w sposób prawidłowy. Jednak rozpoznano u niej dysleksje i d...

plik doc

Pedagogika postmodernizmu

Pedagogika
Zbyszko Melosik ? Pedagogika postmodernizmu 1. Podstawowe cechy postmodernistycznej teorii społecznej Przedstawicielami tej teorii są: m.in. Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard i Frederick Jameson. Według tej teorii społecznej postmodernizm łączy się z nowymi typami informacji, wiedzy, technologii. Kwestionuje modernistyczną ideę nauki jako formę rozumu lub pośrednika prawdy. Zakłada, że nauka nie jest wolna od wartości. Nauki społeczne ? jako wytwór modernizmu ? mogą je...

plik doc

Pedagogika ekologiczna

Pedagogika
ROZDZIAŁ 17 PEDAGOGIKA EKOLOGICZNA- AGNIESZKA GROMKOWSKA- MELOSIK Pojecie ekologii i ekosystemu Ekologia( z j. grec. oikos- dom, domostwo, miejsce zamieszkania, środowisko). Termin ten został po raz pierwszy użyty prze Ernesta Haechela w 1869 r. dla określenia nauki, której przedmiotem zainteresowania jest ? całokształt oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem , ożywionym i nieożywionym?. Są różne definicje ekologii, np.: -jedna z dziedzin biologii; -nauka zaj...

plik doc

Pedagogika emancypacyjna

Pedagogika
Istota pedagogiki emancypacyjnej Pojęcie to stało się symbolem postępowych dążeń w pedagogice-nurt Nowego Wychowania. Połączenie pedagogiki z postulatem emancypacji dokonuje się w trzech aspektach: Pedagogika emancypacyjna to wewnętrznie otwarta orientacja , obejmująca szeroki wachlarz zjawisk , zasadzająca się na krytycznym , a nawet negatywnym stosunku do normatywnego podejścia obowiązującego w pedagogice tradycyjnej. Podstawową kwestią jest zmiana rozumienia form życia...

plik doc

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika
PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA Okres przed i po II wojnie światowej to czas wzmagającego się totalitaryzmu na świecie (bolszewizm, hitleryzm, stalinizm), podział świata na strefy wpływów ideologicznych, politycznych i ekonomicznych, który pogłębił stan rozczarowania wobec nauk humanistycznych, w tym zwątpienie w moc oddziaływania pedagogicznego na życie codzienne. W tym czasie pojawia się antyautorytarna krytyka wychowania, która najpierw sprowadza się do krytyki sprawowania wł...

plik doc

Pedagogika krytyczna

Pedagogika
PEDAGOGIKA KRYTYCZNA 1. PEDAGOGIKA A MYŚLENIE KRYTYCZNE - znana jest pod nazwą teorii krytycznej - źródło w marksistowskiej krytyce ideologii - aby dotrzeć do poznawczo ważnych sądów musimy przebić się przez ideologię ( fałszywą świadomość odzwierciedlającą określone punkty widzenia). Miedzy innymi taki zobiektywizowanemu oglądowi służy teoria krytyczna - jej krytyczność ma kilka poziomów: wyrasta z niezgody na niesprawiedliwość istniejącego świata ? świat jest ni...

plik doc

Pedagogika Freineta

Pedagogika
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGIKI Anna Osińska (grupa F) Opracowanie lektury: Zbigniew Kwieciński, Bogdan Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003, część III - Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne, s. 356-362. ROZDZIAŁ 12 ? PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA Koncepcja Celestyna Freineta dotyczy przede wszystkim nauczania i wychowania na poziomie przedszkola i szkoły elementarnej (nauczanie zintegrowane). Niektóre rozwiązania przydają się w...

plik doc

Pedagogika Petersena

Pedagogika
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGIKI Anna Osińska (grupa F) Opracowanie lektury: Zbigniew Kwieciński, Bogdan Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003, część III - Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne, s. 348-355. ROZDZIAŁ 11 ? PEDAGOGIKA PETERA PETERSENA Peter Petersen ? twórca szkoły eksperymentalnej, która po Kongresie Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania w Locarno w 1927 roku, została nazwana planem jenajskim i przyniosła jej twórcy...

plik doc

Pedagogika Korczaka

Pedagogika
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGIKI Anna Nowacka Zbigniew Kwieciński, Bogdan Śliwerski, Pedagogika, Podręcznik akademicki, Warszawa 2003, część III-Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne, s.335-347. Rozdział 10- Pedagogika Janusza Korczaka Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) lekarz, pisarz, pedagog, moralista i działacz społeczny. W 1912 roku przyczynił się do otwarcia Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, którego dyrektorem pozostał do śmierci. Od 1919 roku współ...

plik doc

Pedagogika Montessorii

Pedagogika
Pedagogika Marii Montessori (1870- 1952) 1.Przełom XX i XXI w. renesans koncepcji pedagogicznej M. Montessori w wielu krajach Europy i świta 2. Trudno dziś określić przynależność poglądów MM do jednego kierunku edukacyjnej refleksji: MM określiła swój system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym jako pedagogikę naukową B. Nawroczyński zaliczył koncepcję domów dziecięcych Montessori do pedagogiki indywidualistycznej ( z punktu widzenia celów) L.Chmaj zaliczył MM najp...

plik doc

Pedagogika pragmatyzmu

Pedagogika
Rozdział 8 : PEDAGOGIKA PRAGMATYZMU Pragmatyzm był filozoficzną reakcją na doświadczenia amerykańskich osadników, przesuwających granice Ameryki na Zachód. Podbijając nowe tereny, przystosowywali naturalne środowisko do potrzeb człowieka, a zdobywane przez nich nowe doświadczenia zmieniały zarówno ich samych, jak i społeczeństwo, które reprezentowali. Pragmatyzm powstał na przełomie XIX i XX w. Dawne dziedzictwo osadników podbijających ?dziki Zachód" splotło się z przekonaniem...

plik doc

Pedagogika Steinera

Pedagogika
Pedagogika waldorfska Rozdział 7 Rudolf Steiner ? twórca pedagogiki waldorfskiej Ur. 1861 we wsi na pograniczu Austrii i Węgier, ta wieś podobno rozbudziła w nim wrażliwość na piękno przyrody ?, od 14 r.ż. zarabiał na siebie korepetycjami, studiował w Wiedniu matmę, nauki przyrodnicze, literaturę, psychologię, filozofię. Po ukończeniu studiów matematycznych zajmował się opracowaniem dzieł Goethego, czego efektem była jego praca doktorska (1891r.) ? Prawda i nau...

plik doc

Pedagogika Nowego Wychowania

Pedagogika
PEDAGOGIKA NOWEGO WYCHOWANIA 1.Definicja i charakterystyka prądu: D. Drynda (def. )Nowe Wychowanie to ?ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy szkoły i radykalnej zmiany w wychowaniu.? Ruch ten narastał lawinowo, gł. W Europie i Stanach Zjednoczonych. Był spontaniczną, skrajną krytyką szkoły tradycyjnej powstałej na podłożu pedagogiki Herbarta. Na rozwój Nowego Wych. składały się trzy wielkie nurty ? naturalizm ( ojcem...

plik doc

Pedagogika religii

Pedagogika
PEDAGOGIKA RELIGII- wskazuje na swoisty przedmiot badań, a więc procesy szeroko pojętej edukacji i socjalizacji religijnej oraz związane z nimi zadania badawcze. STATUS NAUKOWY Szczegółowe ujęcia pedagogiki jako dyscypliny naukowej i kierunku badań są uzależnione m.in.: uwarunkowań konfesyjnych stosunku danego Kościoła bądź wspólnoty religijnej do otaczającego świata zrozumienia zakresu dwóch nauk stanowiących zasadniczy punkt odniesienia-teologii i pedagogiki...

plik doc

Pedagogika egzystencjalna

Pedagogika
Ewa Nowakowska Janusz Tarnowski - Pedagogika egzystencjalna Termin egzystencjalizm jest wyjątkowo wieloznaczny i bywa używany na określenie tak wielu sprzecznych ze sobą poglądów, że pod tym względem da się porównać jedynie za słowem ? humanizm?. Według Mouniera należałoby raczej mówić o egzystencjalizmach niż o egzystencjalizmie. Poglądy obu tendencji będą ukazywane od strony najwybitniejszych ich przedstawicieli z ograniczeniem do trzech kwestii: koncepcja człowi...

plik doc

Pedagogika personalistyczna

Pedagogika
PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA Pedagogika personalistyczna wywołuje ciągle żywe zainteresowanie szerokich kręgów pedagogów ? zarówno teoretyków jak i praktyków na całym świecie. Jest to nurt współczesnego myślenia, który różnie rozwijał się w poszczególnych krajach oraz przyjmował różne oblicza. Nurt ten najbardziej łączony jest z postacią i działalnością Emmanuela Mouniera (1905 - 1950), uważanego za głównego założyciela personalizmu. Do najczęściej występujących odmian pedagogi...

plik doc

Pedagogika kultury

Pedagogika
Marta Pietrusiak TEMAT: PEDAGOGIKA KULTURY GENEZA. Pedagogika kultury powstała w Niemczech na początku XX wieku.Powstała pod wpływem recepcji filozoficznych Wilhelma Diltheya. PRZEDSTAWICIELE. E. Spranger T. Litt H. Nohl W. Flinter G. Kerschensteiner Na przełomie XIX i XX wieku w naukach humanistycznych dokonał się antynaturalistyczny zwrot poprzez Diltheya, który uprawomocnił swoistość tychże nauk ujmowanych kategoriach nauk o duchu. Zobiektywizowan...

plik doc

Pedagogika pozytywistyczna

Pedagogika
Pedagogika pozytywistyczna (Teresa Hejnicka- Bezwi?ska) 1.1. Ewolucja orientacji pozytywistycznej Poj?cie pozytywizmy (fr. positivisime)jest poj?ciem wieloznacznym. W niniejszym rozdziale poj?cie to zosta?o zastosowane do opisania, wyja?nienia i zinterpretowania formacji intelektualnej oraz stylu my?lenia o edukacji i o?wiacie, maj?cych swoje uzasadnienie w"filozofii pozytywnej".Orientacja pozytywistyczna jeets wi?c powstaniem nowej formy my?lenia o edukacji, zwanego naukowym...

plik doc

Pedagogika

Pedagogika
WSTĘP Coraz częściej naukowcy z różnych krajów, chcąc uniknąć kolejnych kryzysów, szkoły podejmują debatę na temat autonomii i polityki reform, dostrzegając wagę tych procesów. Poszukują takiej myśli przewodniej, która nadawałaby współczesnym modelom kształcenia i wychowania odmienny klimat, jakiś szczególny sposób podejścia do ucznia, ich rodziców czy współpracy z nauczycielami. Nic dziwnego, że mamy w tym przypadku wyraźnie do czynienia z powrotem fali pedagogów z początku...

plik pdf

ochrona prawna rodziny

pedagogika
Standardy prawa rodzinnego – zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny Spis treści: I. II. III. IV. V. VI. Ochrona prawna dziecka i rodziny Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny Źródła prawa rodzinnego Zasady prawa rodzinnego Zasady interwencji w rodzinie Małżeństwo VII. Władza rodzicielska VIII. Dziecko w opiece zastępczej IX. X. XI. Instytucje wspierające Świadczenia rodzinne – pomoc społeczna Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości XII. Prawa dziecka XIII. Wyka...

plik doc

Rodzina, typy i funkcje

pedagogika
Rodzina jej typy i funkcje Definicja rodziny Rodziną nazywamy podstawową, pierwotną, małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi ? rodzicielska. Do głównych funkcji rodziny zaliczamy: Funkcje rodziny - funkcje prokreacyjne; - przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i wychowywanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego; - pro...

plik doc

szkoła podstawowa w Anglii

szkoła
PRIMARY SCHOOL ? SZKOŁA PODSTAWOWA Wielka Brytania podzielona jest na cztery państwa: Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię Północną. System edukacyjny w tych państwach różni się od siebie, różnice jednak są niewielkie. Dzieci w Wielkiej Brytanii zaczynają chodzić do szkoły podstawowej wcześniej niż dzieci w Polsce, bo już w wieku 5 lat i kończą ja w wieku lat 11. Szkoła podstawowa w Zjednoczonym królestwie jest podzielona tak jak i w Polsce na dwie części: nauczanie początkowe ? t...

plik doc

typy placówek op. - wych., uzależnienia

Typy placówek op. wych., charakterystyka uzależnień, zaburzenia
Działalność instytucji opiekuńczo ? wychowawczych ( typy placówek) i zasady jej funkcjonowania Typy placówek opiekuńczo ? wychowawczych   1)   placówki wsparcia dziennego,   2)   placówki interwencyjne,   3)   placówki rodzinne,   4)   placówki socjalizacyjne,   5)   placówki resocjalizacyjne. Placówki wsparcia dziennego: Świetlice środowiskowe, szkolne, inne świetlice. Placówki wsparcia dziennego dzielą się...

plik doc

wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci

wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci i młodzieży
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci i młodzieży. W ostatnim czasie nastąpił bardzo szybki rozwój nauki i techniki. Nie pozostało to bez wpływu na sposób i jakość życia zarówno dzieci jak i młodzieży. Telewizory, DVD, komputery, radio, kolorowe czasopisma( które przyciągają szatami graficznymi) i wiele innych zdobyczy XX wieku kształtuje życie współczesnych młodych ludzi. Środki masowego przekazu stały się znacz...

plik doc

współczesne koncepcje i teorie wychowania

pedagogika
Współczesne koncepcje i teorie wychowania Teoria wychowania jest działem pedagogiki ogólnej, tak jak dydaktyka. Jest to nauka empiryczne (doświadczalna), wszystkie wykryte prawidłowości są weryfikowane przez doświadczenie. Biorąc pod uwagę rodzaj instytucji opiekuńczo ? wychowawczej możemy wyróżnić np. metodykę pracy w szkole, metodykę wychowania w świetlicy. Biorąc pod uwagę funkcję wychowawców możemy wyróżnić np. metodykę pracy wychowawcy w internacie, metodykę pracy wycho...

plik doc

rola doradcy zawodowego

pedagogika
Rola doradcy zawodowego ROLA DORADCY ZAWODOWEGO (1) Doradca zawodowy podejmuje następujące działania: Udziela pomocy niedoświadczonej osobie, która dokonała nieodpowiedniego wyboru zatrudnienia w dokonaniu przeglądu i oceny obecnych i potencjalnych kwalifikacji oraz odniesieniu ich do wymagań pracy, aby klient mógł sporządzić realistyczny plan zawodowy. Dostarcza pomocy w uzyskaniu odpowiednich usług zwiększających szansę zatrudnienia, przygotowujących klienta do...

plik doc

rodzina w okresie transformacji

rodzina w okresie transformacji w Polsce u schyłku XX wieku
Rodzina w okresie transformacji w Polsce u schyłku XX wieku (Pojęcie rodziny według pedagogów, psychologów, socjologów); funkcję rodziny; typy rodzin; kierunki przemian współczesnej rodziny; sfery życia podlegające przemianom. Wpływ na kształt i obraz współczesnej polskiej rodziny miały niewątpliwie wydarzenia, zjawiska, procesy dokonujące się w drugiej połowie XX wieku. Zaliczyć do nich należy wydarzenia II wojny światowej, tj:...

plik doc

osobowość nauczyciela - wychowawcy

pedagoggika
Pyt.9 Osobowość nauczyciela i wychowawcy. Wyznaczniki autorytetu i kultury pedagogicznej nauczyciela Osobowość nauczyciela wychowawcy obejmuje trzy struktury: - poznawczą - wyrażającą się działaniami związanymi ze spostrzeganiem i rozumieniem ucznia-wychowanka - motywacyjną - obejmującą system wartości, potrzeby i postawy nauczyciela - czynnościową -prakseologiczno-pedagogiczną Jedną z podstawowych cech osobowości nauczyciela w świetle współczesnych przemian społeczno-...

plik doc

metody i zasady nauczania

pedagogika
Pyt. 8 Metody i zasady nauczania Metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Podział metod nauczania: Metody podające: - wykład informacyjny - pogadanka - opowiadanie - opis - prelekcja - anegdota - odczyt - objaśnien...

plik doc

metody i techniki badań w pedagogice

pedagogika
2. Metody i techniki badań w pedagogice Metoda Badawcza Metoda to układ czynności badawczych, to ?zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych, obejmujących najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego? jest to definicja Aleksandra Kamińskiego. Kamiński wyróżnił trzy metody badań: studium indywidualnego przypadku sondaż diagnostyczny monografię instytucji Pilch dodaje jeszcze jedną m...

plik doc

konspekt zajęć z etyki

konspekt zajęć z etyki
Konspekt zajęć z etyki Imię i nazwisko nauczycieli: Małgorzata Kieszkowska, Iwona Bogus, Dorota Janiszewska Przedmiot: Etyka lekcja nr 1 klasa: III gimnazjum Data: 30.V.2009r. Czas realizacji: 30.V.2009r Temat zajęć: PORNOGRAFIA SZKODLIWA CZŁOWIEKOWI. Cele ogólne: Zdobycie pojęcia o zjawisku pornografii Uświadomienie sobie, iż młodzi ludzie poddawani są komercji pornograficznej Dostrzeżenie, że pornografia ma związek z przem...

plik doc

konspekt zajęć

konspekt zajęć dla uczniów klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele: Po zajęciach uczeń: - pozna różne definicje pornografii, - rozumie, dlaczego pornografia wywiera niszczący wpływ na osobowość człowieka, - dostrzeże związek między pornografią a przemocą, - uświadomi sobie, że młodzi ludzie są poddawani komercji pornograficznej, - zda sobie sprawę z konieczności i podejmowania mądrych decyz...

plik doc

geneza i rozwój pedagogiki jako nauki

pedagogika
Geneza i rozwój pedagogiki jako nauki, subdyscypliny pedagogiki Pedagogika ? nazwa pochodzi od paidos ? chłopiec i ago-prowadzić, paidos ? określał dziecko, młodzieńca wymagającego umiejętnej opieki ze strony dorosłego paidagogosa. W toku dziejów pedagogika stała się: 1. nauką o człowieku 2. samodzielną częścią nauk humanistycznych 3. przedmiotem kształcenia akademickiego i zawodowego 4. subiektywną teorią wychowania 5. wspólnotową formacją intelektualną Pedagogika jako...

plik doc

dziecko w rodzinie zagrożonej

pedagogika
Dziecko w rodzinie zagrożonej, rodzinie dysfunkcyjnej. Wychowanie w rodzinie z problemem bezrobocia i biedy. W sytuacji kiedy dochodzi do pojawienia się jakichkolwiek poważniejszych lub trwałych zaburzeń choćby jednej z podstawowych funkcji, następuje wówczas zapoczątkowanie procesu dysfunkcji. W zdrowej rodzinie to rodzice opiekują się dziećmi, a nie na odwrót, jak to ma miejsce w rodzinie dysfunkcyjnej. Na proces dysfunkcjonalności rodziny ma wpływ wiele czynników. Należą d...

plik doc

dorosły w roli ucznia

pedagogika, andragogika
Dorosły w roli ucznia- specyfika kształcenia dorosłych, rozwój oświaty dorosłych. We współczesnym świecie edukacja dorosłych zajmuje szczególne miejsce. Obejmuje ona różne etapy w życiu człowieka, nie tylko okres produkcyjny i okres stabilizacji, ale także okres przedemerytalny czy emerytalny. Każdy z tych okresów charakteryzuje się odmiennymi potrzebami oraz problemami oświatowymi, społecznymi. Kształcenie dorosłych staje się obecnie popularną formą aktywno...

plik doc

czas wolny dzieci i młodzieży

czas wolny dzieci i młodzieży - ich problematyka
Czas wolny dzieci i młodzieży ? ich problematyka. We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywa pedagogika czasu wolnego. Zwiększa się jej udział w życiu jednostek, wpływa na styl życia. Pedagogika ta, ma na celu przygotowanie człowieka do umiejętnego wykorzystania czasu wolnego. Czas wolny, wg. J. Pięty to ?(?) czas bez obowiązków, przeznaczony na zajęcia dowolne?. Jest to czas w którym wszelkie aktywności podejmowane są przez człow...

plik doc

rola i zadania służb społecznych

rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie - perspektywa europejska
Pyt. 20. rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie perspektywa europejska. Organizacje europejskie, które działają na rzecz dzieci, koncentrują się głównie na wywieraniu wpływu na instytucje UE i prowadzeniu działalności informacyjnej. W mniejszym stopniu zajmują się wdrażaniem projektów dotyczących bezpośrednio dzieci. Z kolei stowarzyszenia w Polsce dużą rolę przywiązują do prac...

plik doc

organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INSTYTUCJONALNEJ STRUKTURZE PAŃSTWA W pełni rozwinięte państwo posiada trzy dające się wyraźnie określić sektory: ? Publiczny (rząd, samorząd i ich agendy), ? Rynkowy (organizacje nastawione na zysk: for-profit; podlegający transakcjom kupna-sprzedaży) ? Ochotniczy (organizacje działające nie dla zysku: non-profit, niestanowiące elementu struktury państwa, opierające działalność na idei samopomocy...

plik doc

podstawowe pojęcia pedagogiki

pedagogika
Podstawowe pojęcia pedagogiki (kształcenie, nauczanie, socjalizacja, wychowanie) ze szczególnym uwzględnieniem wychowania (cele, treści zasady, metody, czynniki wpływające na proces wychowania) Kształcenie ? to system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce umożliwić poznanie świata, przygotowanie się do zmieniania świata i ukształtowania własnej osobowości. Oznacza to nabywanie przez niego wiedzy, poglądów, przekonań na temat ludzi, ich dzieł, świata, w któr...

plik doc

problem uzależnień

pedagogika
16. Problem uzależnień ? zagrożenia dla współczesnej rodziny Uzależnienie, rozumiane jako szkodliwy nawyk, zakorzenione przyzwyczajenie do picia alkoholu, ale również do zażywania narkotyków, palenia papierosów, nadużywania leków, przebierające postać chorobową, przejawiające się w psychicznej i fizycznej zależności organizmu od tych środków toksycznych wkroczyło do współczesnej rodziny. Objęło nie tylko ojców, matki, ale również ich dzieci. Współczesna rodzina, podobnie j...

plik doc

ubóstwo jako zjawisko społeczne

ubóstwo jako zjawisko społeczne i przedmiot pracy socjalnej
Ubóstwo jako zjawisko społeczne i przedmiot pracy socjalnej Transformacja systemowa, która rozpoczęła się w Polsce w latach 80. i na początku lat 90. ujawniła wiele zjawisk, które do tej pory pozostawały na marginesie społecznego zainteresowania. Jednym z nich jest zjawisko ubóstwa. Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym: egzyst...

plik doc

Starość jako zjawisko społeczne

Dtarość jako zjawisko społeczne i przedmiot pracy opiekuńczo - wychowawczej
Starość jako zjawisko społeczne i przedmiot pracy opiekuńczej. Starość jest ostatnim etapem rozwoju ontogenetycznego człowieka, który poprzedzają takie okresy jak: dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały. Starość według Czerniawskiej jest zjawiskiem zarówno jednostkowym( starzeje się przede wszystkim określony człowiek, który przeżywa blaski i cienie tej fazy życia), jak i społecznym( starzeje się dana społecz...

plik doc

Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej

pedagogika
Metody pracy opiekuńczo- wychowawczej Praca opiekuńczo ? wychowawcza polega na organizowaniu warunków dla: prawidłowego rozwoju osobowości wychowanków, zaspokajaniu potrzeb indywidualnych, wyrównywaniu opóźnień i braków. Działalność opiekuńczo-wychowawcza. odbywa się nie tylko w instytucjach ale także w rodzinie, wiosce dziecięcej itp. Celem pracy opiekuńczo ? wychowawczej jest przygotowanie wychowanka aby mógł samodzielnie żyć, osiągnięcie przez wychowanka możliwości i um...

plik doc

szkolne formy opiekuńczo - wychowawcze

pedagogika
10. Szkolne formy opiekuńczo - wychowawcze Szkoła organizuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: - organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego, - organizuje zajęcia w zespołach wyrównawczych lub korekcyjno kompensacyjnych na podstawie orzeczeń i wyników z badań w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz dostosowuje poziom wymagań do tych...

plik doc

poradnicwo zawodowe

pedagogika
9. Poradnictwo zawodowe w służbie pedagoga opiekuńczego Pojęcie i istota poradnictwa zawodowego. Poradnictwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zażądaniu rozwojem zawodowym. Z tego typu usług można korzystać w szkołach, na wyższych uczelniach, instytucjach kształcenia, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych. W...

plik doc

doradca zawodowy - model założony i rzeczywisty

pedagogika
Doradca zawodu udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej. Doradca zawodowy, wspólnie ze...

plik doc

bezrobocie - wyzwanie dla pedagoga

pedagogika
7. Bezrobocie ? wyzwanie dla pedagoga opiekuńczego. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że większa lub mniejsza grupa osób zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie znajduje zatrudnienia. Wyzwanie dla pedagoga opiekuńczego jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i podejmowaniu zatrudnienia. Głównym celem jest wspieranie osób potrzebujących w ich wys...

plik doc

wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania

pedagogika
6.Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego- profilaktyka i terapia. Każde społeczeństwo wytwarza swój własny system norm, symboli, obyczajów. Na wiele sposobów można nazwać tych, którzy stają się nieprzystosowani do obecnego świata. Pojęcie niedostosowania społecznego jest pojęciem wieloznacznym gdyż interesują się nim nie tylko pedagodzy ale również psycholodzy, psychiatrzy, socjolodzy i prawnicy. Według L.Pytki nieprzystosowanie społeczne jest wadliwym p...

plik doc

polityka społeczno - ekonomiczna pańtwa

pedagogika
Polityka społeczno-opiekuńcza państwa Państwo opiekuńcze także: państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego ? koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowana po II wojnie światowej. Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku. Państwo opiekuńcze to państwo z silnym interwencjonizmem państwowym, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Celem państwa opiekuńczego jest zapewnianie o...

plik doc

opieka jako kategoria prawno - społeczna

pedagogika
2 Opieka jako kategoria prawno-społeczna. Ze względu na różnorodność form i różny zakres opieki, której przedmiotem jest człowiek możemy nazywać je ogólnie opieką międzyludzką. Takie ogólne ujecie opieki jest niezbędne wszędzie tam, gdzie sprawowana jest ona nad człowiekiem niezależnie od tego, kim są ci ludzie, jaka jest forma organizacyjna i zakres. 1. H. Radlińska - istotę opieki widziała w tym, że ? bierze ona odpowiedzialność za losy podopiecznego i w większej lub mn...

plik doc

Instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji

dla pedagogiki
INSTYTUCJE PROFILAKTYCZNE I WCZESNEJ INTERWENCJI DEF.INSTYTUCJI: to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw. Jest ona elementem życia społecznego i służy zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa lub jednostki -to grupa ludzi zorganizowanych wg określonych reguł w celu zaspokajania pewnych potrzeb Funkcje instytucji: stwarzanie możliwości zaspakajania potrzeb; zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji i prob.społ., wspieranie tych...

plik doc

Ruch i prawidłowe zachowania jedzeniowe jako jedna z metod leczenia

Moja praca magisterska pt. \"Ruch i prawidłowe zachowania jedzeniowe jako jedna z metod leczenia nadwagi i otyłości\"
AKADEMIA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA W ŁODZI KIERUNEK PEDAGOGIKA DOROTA JANISZEWSKA 84602 RUCH I PRAWIDŁOWE ZACHOWANIA JEDZENIOWE JAKO JEDNA Z METOD LECZENIA NADWAGI I OTYŁOŚCI Przyjmuję pracę jako pracę magisterską II stopnia (w wersji papierowej i elektronicznej) Podpis promotora.................................................. data...............................

plik doc

pedagogika antyautorytarna

pedagogika antyautorytarna - notatki
Pedagogika antyautorytarna Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym, który nawiązuje najsilniej do pajdocentryzmu i pedagogiki Nowego Wychowania. Idea wychowania antyautorytarnego jako przeciwstawna wychowaniu autorytarnemu, jest częścią szeroko pojmowanego wychowania liberalnego. W wychowaniu antyautorytarnym wszystkie osoby traktowane są jako wolne jednostki ludzkie, gdyż takimi istotami się rodzą. Wychowawca ma zatem tyle praw do o...

plik doc

Rekonstrukcjonizm, postmodernizm, globalizm

Rekonstrukcjonizm, postmodernizm, globalizm - notatki
REKONSTRUKCJONIZM ? powstał w USA. W Polsce uprawiany jako odmiana postmodernizmu. Zakłada iż zmiana społeczeństwa jest nieunikniona. Przyszłość ludzkości toczy się poprzez naprzemienność kolektywizmu i autokracji. Wiele grup społecznych posiada własne upodobania, jedne kierują się w stronę autokracji, inne w stronę demokracjo kolektywnej. Subkulturą zawodową, która może połączyć interesy obydwu tendencji są zdaniem rekonstrukcjonistów...

plik doc

szkoła herbartowska

Założenia szkoły herbartowskiej, i inne.
Szkoła tradycyjna ? szkoła herbartowska, konserwatywna, charakteryzują ją autokrytyczne stosunki nauczyciel ? uczniowie, gdzie zaznaczona jest dominacja nauczyciela. Surowa dyscyplina, nauczyciel steruje uczniami poprzez system karania i nagradzania, przede wszystkim najistotniejsze jest nauczanie i kształcenie mniej wychowawcze (dyscyplina), wszystkie czynności ucznia są kierowane przez nauczyciela ? brak samodzielności. Wszelkie osiągnięcia uczniów...

plik doc

Pajdocentryzm

definicja, itp.
Pajdocentryzm Naturalizm pedagogiczny postuluje dostosowanie procesu wychowania do naturalnego, spontanicznego rozwoju dziecka, a rolę wychowawcy ogranicza do opieki nad tym procesem (pajdocentryzm). Najskrajniej naturalizm pedagogiczny pojmowali twórcy teorii swobodnego rozwoju J. J. Rousseou i L. Tołstoj, którzy głosili hasła negatywnego wychowania tj. rezygnacji z oddziaływań pedagogicznych i pozostawienie dzieciom pełnej swobod). Pajdocentryzm za główny cel przyjmu...

plik doc

Osobowość nauczyciela

Dla studentów pedagogiki
Osobowość nauczyciela - wychowawcy. Jakimi przymiotami powinien odznaczać się wzorowy nauczyciel?. Jak powinna być kształtowana jego osobowość, aby stać się dla wychowanka autorytetem godnym naśladowania.. ? Na te i podobne pytania w różnych czasach, w różnych cywilizacjach różne dawano odpowiedzi, zależnie od dominującej tam ideologii, zależnie od tego, jakie wartości stawiano na pierwszym miejscu. W naszej współczesnej, XXI - wiecznej świadomości, nie sposó...

plik doc

Osobowość nauczyciela i wychowawcy

Dla studentów pedagogiki
OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN Zawód nauczyciela jest szczególny i nie da się porównać z żadnym innym. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji, w duchu humanizmu, tolerancji, wo...

plik doc

ABC wychowania

Dla studentów pedagogiki
ABC WYCHOWANIA Mieczysław Łobocki Redakcja TERESA DUNIN Spis treści Projekt okładki i stron tytułowych ZOFIA KOPEL-SZULC Skład ?BEZ ERRATY" JOANNA DYSZCZYK WYDANIE WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 1999 ISBN 83-227-1364-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Pl. Marii Curie-Skłodowskiej S, 20-031 Lublin Tel. (0-81) 537-53-02, 537-53-04, faks 537-53-02 Internet: http://press.umcs.lublin.pl Wstęp 7...

plik doc

Autorytet nauczyciela

Notatka przyda się studentom pedagogiki
AUTORYTET NAUCZYCIELA Nauczyciel odgrywa istotną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów. Ugruntowało się bowiem przekonanie, że żadne idee pedagogiczne, cele, treści, metody, zasady nie działają automatycznie na uczniów ale są ożywione i realizowane przez nauczyciela. Nie można jednak ograniczać rozumowania w tym zakresie do uogólnionego pojęcia nauczyciela. Analizując osobę nauczyciela wiele elementów, jak wiedza pedagogiczno-psychologi...