Kala_d
Pedagogiki i Psychologii / Pedagogika / 2006

Notatki Kala_d

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4


ZASIEG SYSTEMU HONOSC, GODNOŚĆ, PIENIĄDZ 1.Reguły szczodrości. Andamany W 1906r. Brown obserwował mieszkańców Wysp Andamańskich ? opisał ich zwyczaje tj. okazywaną sobie przez grupy lokalne gościnność, odwiedziny, święta, jarmarki które służą wymianom dobrowolnym i obowiązkowym [handel jednym produktem w zamian za inny], wymiany te mają również cel moralny tj. wytworzenie uczuć przyjacielskich . -Nikomu nie przysługuje wolność odrzucenia ofiarowanego podarunku. -Wszyscy ?kobiety...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3


WNIOSKI 1.Wnioski z zakresu moralno?ci rzeczy, poza swoj? warto?ci? sprzeda?n?, maj? jeszcze warto?? uczuciow? osoba, która otrzyma?a dar nieodwzajemniony czuje si? poni?ona zaproszenie nale?y odwzajemnia?, tak samo jak ?grzeczno??? cz??? naszego ludu zachowuje si? stale tak jak rodziny wiejskie z Lotaryngii, które ?y?y najskromniej, ale w czasie wyprawiania ?lubów, komunii czy pogrzebów rujnowa?a si? dla go?ci ka?de zaproszenie powinno by? przyj?te, odmowa by?a z?ym znakiem rzec...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2


Pozostalo?ci Tych Zasad w Staro?ytnych Prawach i Starozytnych Gospodarkach 1.Fakty: Wszystkie przedstawione fakty w poprzenich artyku?ach zgromadzone s? w dziedzinie zwanej-ETNOGRAFI? - fakty maj? warto?c socjologiczn? -pozwalaj? zrozumiec pewien moment ewolucji spo?ecznej. - fakty s? donios?e dla hist. Spo?. 2.Prawo osobowe i prawo rzeczowe - Teoria nexum- to najdawniejsza umowa prawa rzymsk.,któr? Huwelin zbli?y? do germa?skiego wadium - teoria zaklada i? osobnik który otrzyma?...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1


ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? Wstęp -W kulturze skandynawskiej i wielu innych akty wymiany i umowy dokonywano w formie podarunków, w teorii dobrowolnych, w praktyce-obowiązkowo ofiarowanych i odwzajemnianych -badania nad Polinezyjczykami-ukazanie jak bardzo w dziedzinie prawa i gospodarki są oni odlegli od stanu natury -przeważnie to zbiorowości a nie jednostki zobowiązują się wzajemnie, wymieniają i zawiązują umowy -tym co grupy wymieniają nie...

plik doc

test na stres


TEST NA POZIOM STRESU 1. Jem przynajmniej jeden, pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia. 12345 2. Śpię od 7 do 8 godzin przynajmniej w ciągu czerech nocy w tygodniu. 12345 3. Daję i okazuję innym moje uczucia i emocje, a także sam/a uzyskuję od innych te wartości. 12345 4. Mam przynajmniej jednego krewnego w zasięgu 80 km, na którym mogę polegać. 12345 5. Co najmniej dwa razy w tygodniu porządnie ćwiczę. 12345 6. Ograniczam się do wypalenia mniej niż pół paczki pap...

plik doc

sztompka


SZTOMPKA- ?CZAS W SPO?ECZE?STWIE?: ?ycie spo?eczne: jako nieustanna aktywno?? ludzi, ci?gle dokonuj?ce si? zmiany i tocz?ce si? procesy /istotne dla uj?cia czasu/. CZAS: - to niezbywalny aspekt rzeczywisto?ci spo?ecznej wg filozofów: czas jako cecha ?wiata, jako sposób my?lenia o ?wiecie, metoda organizowania obserwacji i do?wiadcze? lub kategoria poznania (IMMANUEL KANT). Wg socjologów: czas jako fakt spo?eczny, emanacja ?ycia spo?ecznego, wytwarza si...

plik doc

system edukacyjny francji


Francja - Panstwo rozciaga również kontrole i nadzor nad szkolnictwem prywatnym. - 1789 ? wielka rewolucja francuska ? zapoczatkowala trudny i powolny proces sekularyzacji szkolnictwa i ograniczanie wplywow kosciola katolickiego na oswiate we francji - 1850 ? prawo Falloux ? ozywilo sie szkolnictwo prywatne - 1948 ? dekret Poinso-Chapuis, dzieki ktoremu rodzice posylajacy swe dzieci do szkol prywatnych mogli ubiegac sie o pomoc finansowa panstwa. Dekret ten zapoczatkowal okres porozu...

plik doc

system edukacyjny chin


CHINY 1. Informacje ogólne Terytorium: 9,6 mln km2 Ludność: 1221 mln (1 miliard 221 mln) Chiny to kraj wielonarodowy. Narodowość Han stanowi 92% ludności, reszta to 55 narodowości. Rząd Chin podjął liczne kroki silnie pobudzające edukację szkolną w regionach mniejszości narodowych: nauka w szkole (podstawowej i średniej) dla dzieci mniejszości narodowych odbywa się w regionalnych językach (o ile język ma formę pisaną), chociaż uczniowie musza równocześnie uczyć się języka chi...

plik doc

stres edukacja zdrowotna


Stres oraz jego wp?yw na organizm cz?owieka. SPIS TRE?CI: 1. Wst?p Stres z perspektywy czasu Przyczyny stresu (stresory) Psychologiczne techniki redukcji stresu Stres pozytywny ? w czym stres pomaga cz?owiekowi? Choroby zwi?zane ze stresem Stres a uk?ad odporno?ciowy Reakcje na stres Jak leczy? stres? Wychowanie bezstresowe Podsumowanie Bibliografia...

plik doc

socjologia niektore pojecia


Trauma kulturowa ? wstrzas powodowany zmiana spoleczna, który dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tozsamosci zbiorowe i jednostkowe. Sekwencja traumatyczna ? proces pojawiania sie, rozprzestrzeniania i zakorzeniania traumy, a nastepnie podejmowania strategii zaradczych prowadzacych do przezywciezenia traumy. Anomia sukcesu ? zaburzenie rutynowych sposobow postepowania, skal oczekiwan i aspiracji,wzorow konsumpcji ? przez nagle wzbogacenie sie. Zmiana spoleczna ? roznica miedz...

plik doc

socjologia kilka zagadnien na egzamin


Kapitał kulturowy - to pojęcie wprowadzone przez francuskiego socjologa Pierre Bourdieu na określenie idei, wiedzy, umiejętności i przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie ludzie nabywają, w czasie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyraża się on w pierwszym rzędzie w językowych i kulturowych kompetencjach jednostki. Wg Bourdieu występuje w trzech podstawowych formach: ucieleśnionej (embodied) - jako długotrwałe dyspozycje ciała i umysłu, w tym w szczególności tzn. "dobre maniery"...

plik doc

ruth benedict rozdz 1 i 2


Ruth Benedict ? wzory kultury Rozdz. 1 ? Nauka o zwyczajach - Antropologi? od innych nauk wyró?nia to, ?e bada stare spo?ecze?stwa - Antropolog interesuje si? zachowaniem ludzkim, ale nie takim, jakie ukszta?towa?a nasza tradycja, lecz ukszta?towanym przez wszelk? tradycj?. - Tradycyjny zwyczaj rozpatrywany w perspektywie ca?ego ?wiata stanowi mas? aktów zachowania bardziej zadziwiaj?cych od tego, co pojedyncza osoba mo?e kiedykolwiek wyprodukowa? w indywidualnym dzia?aniu, jakkolwi...

plik doc

rewalidacja


POJĘCIE I ZASADY REWALIDACJI: - ograniczenia możliwości poznawczych powodują utrudnienie procesów poznawczych i wychowawczych a tym samym wymagają stosowania specjalnych metod dydaktycznych i wychowawczych. - upośledzenia powodujące trudności poznawcze są bardzo różne: 1) są dzieci które nie mogą odbierać określonych informacji (np. akustycznych) 2) dzieci które mają trudności z rozumieniem i przyswajaniem info. (np. dzieci z niedorozwojem umysłowym) 3) dzieci, które nie...

plik doc

pedagogika pracy


RECENZJA ARTYKU?U Tytu?: Praca sezonowa czeka w Europie. Autor: Magdalena Janczewska, Ilona Blicharz ród?o: Dziennik 29-04-2007 Artyku? podejmuje temat, który jest obecnie bardzo aktualny. Zbli?aj? si? wakacje i du?o ludzi decyduje si? na wyjazd za granic? w poszukiwaniu sezonowej pracy, aby podreperowa? domowy bud?et. Po miesi?cu pracy Polak mo?e przywie?? ze sob? nawet 6-7 tys. z?otych ? jak obliczy? Dziennik. Zagraniczni pracodawcy wr?cz bij? si? o Polaków, którzy mog? w...

plik doc

odkrycie literackie


?mier? frajerom ,?ycie ...* i z?odziejom! Karolina Deszczykiewicz Pedagogika I rok Grupa 2 Moim odkryciem literackim jest bardzo kontrowersyjna ksi??ka Orfeusza Nowakowskiego, pt. ?My z poprawczaka?. Jest to powie?? oparta na prawdziwych wydarzeniach, która ukazuje dramat m?odzie?y w wieku 16-17 lat w konflikcie z prawem, wchodz?cej na drog? przest?pstwa, gdzie alkohol, narkotyki i szybkie kontakty seksualne s? podstawowym atrybutem. Jest napisa...

plik doc

niedostosowanie spoleczne


Niedostosowanie społeczne Pojęcie niedostosowania pojawiło się w literaturze w latach 50 pod wpływem popularnej w USA ?psychologii przystosowania? , opartej na teorii Darwina i behavioryźmie. Do lit. Polskiej pojęcie to wprowadziła M. Grzegorzewska, domagając się równocześnie wyeliminowania nieadekwatnych terminów takich jak: ? trudne dziecko? ?moralnie zaniedbane?, ? wykolejone?. Początkowo do niedostosowanych zaliczano ogół jednostek potrzebujących specjalnej opieki ze strony systemu...

plik doc

R Meighan


ROZDZ. 6 UKRYTY PROGRAM ? SPOJRZENIE OGÓLNE Wprowadzenie Ukryty program to to wszystko, co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu. ?Ukryty program to to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie nauczyciel.? Head, 1974 W swej pracy Postman i Weingartner (1971) wskazuj? prawdopodobne konsekwencje ukrytego programu; otó? uczniowie mog? np. nauczy? si?, ?e: - Bierna akceptacja jest bardziej po??dana ni? aktywny krytycyzm - Opinii w?adzy nale?y ufa? i cen...

plik doc

integracja osoby niepełnosprawne


INTEGRACJA ? TO NAS DOTYCZY Integracja to nowy nurt, który ma nieść korzyści i wielozakresową pomoc dla osób niepełnosprawnych. Jest kolejnym etapem, który dotyczy stosunku społeczeństwa do problemów życiowych i rehabilitacji osób z odchyleniami od normy. Jest ona wyrazem akceptacji i miejsca, i podmiotowej roli osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym. W lit przedmiotu obserwuje sie różnorodność definicji i pojęć tego terminu i związanych z tym klasyfikacji. * A. Hulek - ?integracj...

plik doc

grupy rowiesnicze pokolenia


6. Młodzież. Pokolenie stracone? Pokolenie smsów? Clic generation? Jaka jest współczesna młodzież? Pokolenie X. Y. E? Yuppie? ? GRUPY RÓWIEŚNICZE W PROCESIE WYCHOWANIA Znaniecki F. ? ?Socjologia wychowania? Grupa rówieśnicza ? tworzy się przy mniej lub bardziej spontanicznym udziale jednostki (w przeciwieństwie do innych) Cooley: grupa dzieci to typ grupy pierwotnej ? stanowi pierwotne środowisko, gdzie jednostka jest czynna społecznie Grupa dzieci ? nie jest to twór czysto natu...

plik doc

Florian Znaniecki


Znaniecki Florian Witold (1882-1958), filozof i socjolog. Jeden z g?ównych przedstawicieli tzw, socjologii humanistycznej. Urodzi? si? 15 stycznia 1882 roku w ?wi?tnikach w powiecie wroc?awskim. W 1902 rozpocz?? studia na UW, sk?d w 1903 zosta? relegowany za udzia? w studenckich protestach przeciwko ograniczaniu swobód akademickich. 1904-1909 przebywa? poza krajem, w Szwajcarii, Francji, Algerii. Studiowa? filozofi? i socjologi? w Genewie, Zurychu i Pary?u, stykaj?c si? tam m.in. z H. Berg...

plik doc

Eskimosi


Morfologia Ogólna the beggining (temat na 3 zaj?cia) Eskimosi rozmieszczeni s? obecnie mi?dzy 78?N cie?nina Smitha (Grenlandia) a 53? S nad zatok? Hudsona. (je?li kto? uzna, ?e chce dok?adne dane geograficzne niech da mi zna? to wy?le mu te rzeczy-ja doszed?em do wniosku, ze nie dane geograficzne s? dla nas wa?ne z p-tu widzenia antropologii kulturowej) Zajmuj? w?a?ciwie tereny nadmorskie i w okolicach fiordów poniewa? tam jest najwi?ksza zasobno?? w po?ywienie. Sam sk?ad spo?ecze?...