Notatki karolina1029

plik doc

Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej


Piotr Gajewski Gr. 11 Nr. Albumu: 4240 Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej Rozpoczynając rozważania na temat bezrobocia młodzieży, należałoby najpierw wyjaśnić, czym jest zjawisko bezrobocia oraz jak ważna w życiu każdego człowieka jest praca lub jej brak. Otóż przez pracę możemy rozumieć fizyczne i umysłowe wykorzystanie zdolności ludzi do wytwarzanie dóbr materialnych oraz usług. Nie ulega wątpliwości, że spełnia ona istotną rolę w życiu czł...

plik doc

Problemy osób z dysfunkcja narządów ruchu


PROBLEMY OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU Uszkodzenia narządu ruchu można podzielić na wrodzone i nabyte. Do pierwszej grupy zaliczamy te wady, które spowodowane są czynnikami wewnątrzpochodnymi, takimi jak na przykład zaburzenia w chromosomach, bądź zewnątrzpochodnymi, które uszkadzają rozwijający się płód. Są to takie czynniki jak: niedotlenienie, wpływy toksyczne, infekcje, promieniowanie jonizujące czy braki pokarmowe. Uszkodzenia nabyte ? kalectwa powstałe w pewnym etapie życia c...

plik doc

Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin


Kosela Jacek gr.11 Andragogika Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levinsona i koncepcji stworzonej przez E. Eriksona Rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny w ciągu całego życia człowieka począwszy od narodzin, a skończywszy na dojrzałym życiu jest bardzo skomplikowany. Wymaga od naszego organizmu bardzo wielu zmian, które następują bez przerwy. Koncepcje rozwoju człowieka poszukują odpowiedzi na pytanie o naturę i mechanizm rozwoju, o to, pod wpływe...

plik doc

Pomoc społeczna


Jacek Kosela Gr.11 Nr. Albumu: 45150 Pomoc społeczna Definicja i cele pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacja...

plik doc

Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej


Kosela Jacek gr. 11 Metody i techniki pracy wychowawczo-opiekuńczej Diagnozowanie potrzeb. Przez diagnozę penitencjarną rozumiemy ustalenie, na czym polegają przejawy negatywnych zachowań jednostki (pasywa) oraz zachowań uważanych za pozytywne (aktywa); ustalenie i opisanie przyczyn wykolejania przestępczego oraz wykrycie i określenie tych pozytywnych właściwości, na których można oprzeć proces resocjalizacji. Powinna zawierać: określenie rodzaju, nasilenia i źródła destruktyw...

plik doc

substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna


Kosela Jacek gr.11 Substancje psychoaktywne Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, jest to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu uzależnienia fizjologicznego...

plik doc

zagadnienia z prawa cz. 2


Prawo cz. II Sposoby nawiązywania stosunku pracy. Stosunkiem pracy nazywamy stosunek prawny, którego treścią jest obowiązek świadczenia przez pracownika określonej pracy za wynagrodzeniem. Sposoby nawiązywania stosunku pracy: Stosunki pracy powstające na podstawie umowy o pracę Stosunki pracy na podstawie powołania ? przez właściwy organ nawiązywany jest z kierownikami zakładów pracy i ich zastępcami. Powołanie może być poprzedzone konkursem dla kandydatów na dane stanowisko....

plik doc

Zagadnienia z elementów prawa ( studia pedagogiczne) cz. 1


Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ? cz.1 Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawną ma każdy człowiek od chwili urodzenia do momentu śmierci. Maja ja nie tylko ludzie dorośli, ale także dzieci, które mogą mieć pewne prawa i obowiązki. Od zdolności prawnej, którą posiadają wszyscy należy odróżnić zdolność do czynności prawnych, której posiadanie uzależnione jest od wieku danej osoby i jej ewentualnego ubezwłasnowolnienia. Zdolność do czynności prawnych polega na...

plik doc

teoria wychowania pyt i odp


Przedmiot teorii wychowania. W wąskim zakresie: Głównym przedmiotem teorii wychowania jest wychowanie w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorię wychowania interesuje szczególnie rozwój moralny, społeczny, kulturalny i fizyczny dzieci i młodzieży, mniej natomiast ich rozwój umysłowy w procesie uczenia...

plik doc

pedagogika społeczna


1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną? Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno ? społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do propagowania jednak poza szkołą pozytywistycznych haseł ,, praca u podstaw?, ,,oświata dla ludu?. Potrzeba poznania środowis...

plik doc

Ubezpieczenia społeczne pyt i odp


1.Podaj ekonomiczna definicję ubezpieczenia Ubezpieczenie jest urządzeniem społeczno-gospodarczym zapewniającym pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczający się pewną prawidłowością zdarzenia losowe w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek którym te same zdarzenia zagrażają. Według tej definicji ubezpieczenia zawsze zawierają element solidaryzmu grupowego choć idea ta najpełniej realizuje się po przez system repartycy...

plik doc

metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicach szkolnych


Karolina Michniewicz ? Kosela Gr. 12 nr. albumu: 47846 METODY PRACY OPIEKUŃCZO ? WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Co to jest świetlica szkolna? Świetlica szkolna jest to wewnątrzszkolna placówka opiekuńczo ? wychowawcza, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona uczniom na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach oraz na odrabianie ich prac d...

plik doc

Praca z dzieckiem z ADHD


PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD, ALE NIE TYLKO ? Wzory kształtowania zachowań dziecka ? behawioralna modyfikacja zachowań. Zachowanie pożądane ? wzmocnienie pozytywne ? więcej zachowań pożądanych Zachowanie pożądane ? brak wzmocnienia ? mniej zachowań pożądanych Zachowanie niepożądane ? wzmocnienie pozytywne ?więcej zach. niepożądanych Zachowanie niepożądane ? brak wzmocnienia ? mniej zachowań niepożądanych Wzmocnienie negatywne ? zachowanie pożądane ? więcej zachowań pożądanych...