Jamboladaa
Teologii / Nauki o Rodzinie / 2007

Notatki Jamboladaa

plik docx

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - istnieje od 1995 roku, prowadzi m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia” 0-801-1200-02, ul.Szczotkarska 48a   tel. 022 666-10-36

Ogólnopolskie Porozumienie  Osób, Instytucji i Organizacji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” skupia ponad 3 tyś osób i organizacji

plik doc

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka
ANATOMIA UKŁAD KOSTNO – SZKIELETOWY 1) Funkcje mięśnia - skurcz – zachodzi dzięki dwóm typom mięśni zwanymi zginaczami i prostownikami. 2) Budowa kości - składnik organiczny – jony wapnia - składnik nieorganiczny 3) Podział kości; - długie - płaskie - różnokształtne 4) Połączenie kości - ścisłe (np. kości czaszki) - ruchome (stawy) - budowa, funkcje i przykłady stawów Staw składa się z główki, panewki oraz wiązadeł. Wiązadła są potrzebne po to żeby główka...

plik pdf

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany: 1) preambuła otrzymuje brzmienie: „Uznając, że przemoc w r...

plik doc

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna
II. Założenia systemu chrześcijańskiego Wychowanie chrześcijańskie rozwijające się ok. 2000 lat, stało się aż do czasów nowożytnych podstawą tradycji wychowania europejskiego w ogóle, dlatego też powinno być dobrze poznane, aby zrozumieć, dlaczego jest często atakowane przez inne systemy. Człowiek wierzący stawia sobie za cel pełne, chrześcijańskie wychowanie, gdyż przyjął tę prawdę o człowieku i o jego życiowym powołaniu, której nauczył go Jezus Chrystus i która zaw...

plik doc

Historia wychowania cz.I

Historia wychowania.
Wprowadzenie - Istota i konieczność wychowania Pedagogika jest nauką o wychowaniu. O przedmiocie pedagogiki mówimy zamiennie: wychowanie, kształcenie, edukacja. Terminy te rozumiane szeroko są bliskoznaczne. Oznaczają wszelkie warunki, procesy i działania wspierające rozwój człowieku ku pełnym jej możliwościom. Chociaż wychowanie wiąże się blisko z wykształceniem, ale nie jest z nim identyczne. Kształcenie ma na celu przekaz wiedzy, wytworzenie praktycznych umiejętnoś...