Nina Uniwersytet Łódzki
Nauk o Wychowaniu / Pedagogika Wieku Dziecięcego / 2007

Notatki Nina

plik odt

Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej

Jak wyżej - o pamieci, zapamietywaniu, zapominaniu, uczeniu się itp.
PAMIĘĆ: Jest to proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej człowieka – wrażeń, spostrzeżen, sądów, a także umiejętności. FAZY PROCESU PAMIĘCIOWEGO:       ZAPAMIĘTYWANIE – przyswajanie sobie materiału werbalnego lub niewerbalnego, umijętności praktycznych i umysłowych.       PRZECHOWYWANIE – faza utajona trwająca od kilku sekund do wielu lat       ODT...

plik odt

Świadomość

Słów kilka o świadomości...
ŚWIADOMOŚĆ: Jest to jeden z aspektów umysłu ludzkiego, których nie można bezpośrednio dotknąć ani zaobserwować. ZNACZENIA POJĘCIA ŚWIADOMOŚĆ:       ZMYSŁOWA ŚWIADOMOŚĆ OTOCZENIA – zdajemy sobie sprawę z tego co jest wokół       ŚWIADOMOŚĆ JAKO SELEKTYWNOŚĆ UWAGI – jestśmy świadomi czegoś jeśli skupimy na tym swoją uwagę. np. normalnie nie zwracamy uwagi na to, że cały czas oddychami, jednak kiedy skupimy się na tej czynności z...

plik odt

Stres i radzenie sobie ze stresem

Stres traumatyczny, ostry i chroniczny, skutki dla zdrowia, pozytywne i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
STRES STRES – reakcja mobilizacyjna naszego organizmu na zagrozenia, ograniczenia, wyzwania.       Stres może być:       CHRONICZNY       OSTRY       TRAUMATYCZNY       Stres chrnoniczny działa metodą kropelkową       Stres ostry pojawia się nagle i z dużą siłą, ale nie trwa...

plik odt

Sprawowanie kontroli, poczucie własnej wartości i potrzeba osiągnięć

Krótkie notatki o szczególnych potrzebach człowieka.
SZCZEGÓLNE POTRZEBY:       SPRAWOWANIA KONTROLI       DOSKONALENIA SIĘ       POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI POTRZEBA SPRAWOWANIA KONTROLI:       Wynika z potrzeby przewidywania wydarzeń       Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka       Posiadanie takiego odczucia daje nam satysfakcję, poczucie optymizmu i nadziei a także sprawia, że jes...

plik odt

Psychologia humanistyczna

Najwazniejsze informacje z dziedziny psychologii humanistycznej i jej twórcach, hierarchia potrzeb Maslowa, teoria fenomenologiczna Carla Rogersa, samoaktualizacja. Dobre do szybkich powtórek.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA       Twórcy CARL ROGERS I ABRAHAM MASLOW.       Promuje całościowe i indywidualne podejście do człowieka – liczy się teraz jego osobowosć i problemy.       Powstanie to lata 60 XX wieku       Wyraz protestu...

plik odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.
MOTYWACJE:       MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE       MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.       MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.       MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energ...

plik rtf

Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza

Skrótowe informacje o powstaniu psychologii, psychoanalizie, Zygmuncie Freudzie i najważniejszych załozeniach psychologii głębi.
PSYCHOLOGIA‭ ‬-‭ ‬poszukuje sposobow na wyjasnienie,‭ ‬przewidywanie i kontrolowanie zachowan ludzkich i procesow psychicznych. Narodziny‭ ‬-‭ ‬1879‭ ‬-‭ ‬Wilhelm Wundt zaklada w Lipsku pierwsze labolatorium psychologiczne. ODRUCHY‭ ‬-‭ ‬procesy nerwowe,‭ ‬ktore powstaja przez pobudzenie receptorow i prowadza do pobudzenia efektorow. KOJARZENIE‭ ‬-‭ ‬tworzenie...

plik rtf

Behawioryzm w psychologii

Behawioryzm w psychologii - najważniejsze informacje, zasada uczenia się, bodźce - reakcje, Iwan Pawłow, dobre do szybkich powtórzeń, słów kilka także o neobehawioryźmie.
                                                                                &n...

plik odt

Osobowość

Notatki o osobowości i różnych teoriach jej ujęcia w wielkim skrócie, definicja osobowosci, teoria cech, trójczynnikowa teoria osobowości, wielka piątka, poznawczo-informacyjna teoria osobowosci, konstruktywny alternatywizm wg Geogra Kelly\'ego.
OSOBOWOŚĆ – kompleks właściwości czlowieka, które zapewniaja organizacje i stalosc jego zachowania. Nadają przynajmniej niektórym elementom tego zachowania, piętno indywidualne. Zasadnicze miejsce zajmuja tu takie czynniki jak: temperament, zdolnosc...

plik rtf

Jan Amos Komeński

Krótkie, wypunktowane, najważniejsze informacje o Janie Amosie Komeńskim, jego poglądach na wychowanie, modelu edukacji itp. Dobre do szybkich powtórek.

Ulubieni użytkownicy