samsarka
Administracja 2007

Notatki samsarka

plik pdf

rachunkowość podstawy podręcznik

rachunkowość podsatawy podręcznik
IVU/.UZIUI -ł Nota 1.11.A. Wykaz istotnych pozycji k r ó t k o t e r m i n o w y c h c z y n n y c h r 0 *| i( międzyokresowych kosztów (tys. zł) (przykład 4.10) Stan na 31.12.2009 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe W tym pozycje istotne: -czynsz - ubezpieczenia majątkowe 935,8 862,8 2 057,7 Rozdział 5. Należności Wprowadzenie N a l e ż n o ś c i p o w s t a j ą głównie w następstwie bezgotówkowej sprzedaży w y r o b ó w , t o w a r ó w i usłu...

plik doc

rachunkowość

rachunkowość podstawy
Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa czy instytucje. Chodzi tu o zjawiska i procesy dotyczące majątku i kapitału. Odzwierciedlenie w ujęciu rachunkowości to ujmowanie określonych zjawisk i procesów, ich odwzorowywanie w ujęciu liczbowym a to odwzorowanie możemy traktować jako proces przetwarzania danych. Szeroko ujmowane przetw...

plik docx

prawo wyborcze

prawo wyborcze notatki

Prawo wyborcze można rozpatrywać w znaczeniu przedmiotowym albo podmiotowym. W pierwszym znaczeniu jest to całokształt norm regulujących sposób wyłaniania organów przedstawicielskich. Są to przede wszystkim postanowienia konstytucji oraz ordynacje (ustawy) wyborcze. W drugim znaczeniu są to uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicie...

plik doc

wykład aktywa pasywa

aktywa pasywa odsawy rachunkowości
Aktywa i pasywa Literatura:       Cicha A.: Nowa terminologia ustawy o rachunkowości. Problemy rachunkowości 2001 nr 5, s. 12 – 17.       Gałdzińska B., Kutera M.: Klasyfikacja aktywów według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Problemy rachunkowości 2001 nr 5, s. 3 – 11.       Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin: Warszawa 2004, s. 459 – 497.       Krzywda D....

plik doc

postępowanie administracyjne

postępowanie administracyjne prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne (i sądowoadministracyjne) – pytania egzaminacyjne Literą (P) oznaczone są pytania podstawowe. 1. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (P). 2. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym. 3. System zasad postępowania administracyjnego. 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich cechy. (P) 4a. Zasada praworządności. 4b. Zasada prawdy obiektywnej. 4c. Zasada...

plik doc

ściąga prawo cywilne

ściąga prawo cywilne
Prawo rzeczowe § 1. Pojęcie prawa rzeczowego Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym (normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, ochronę prawa własności itd.), oraz normy regulujące inne pra...

plik doc

ściąga prawo cywilne

ściąga prawo cywilne
Prawo rzeczowe § 1. Pojęcie prawa rzeczowego Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym (normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, ochronę prawa własności itd.), oraz normy regulujące inne pra...

plik doc

prawo pytania i odpowiedzi

prawo cywilne pytania i odpowiedzi
JAKIE RODZAJE EGZEKUCJII WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI:       orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notarialne, wyroki sądów polubownych.       ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubown...

plik docx

prawo wyborcze

prawo wyborcze

Prawo wyborcze można rozpatrywać w znaczeniu przedmiotowym albo podmiotowym. W pierwszym znaczeniu jest to całokształt norm regulujących sposób wyłaniania organów przedstawicielskich. Są to przede wszystkim postanowienia konstytucji oraz ordynacje (ustawy) wyborcze. W drugim znaczeniu są to uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicieli. Wspó...

plik doc

ściąga prawo cywilne

ściąga prawo cywilne
1.Pojęcie prawa cywilnego Prawo cywilne stanowi jedną z gałęzi systemu prawa. podaje się różne cechy charakteryzujące te dziedzinę .Za najważniejsze z nich należy uznać następujące:       Prawo cywilne reguluje przede wszystkim stosunki społeczne o charakterze majątkowym(stosunki niemajątkowe rzadko stanowią przedmiot uregulowań cywilnoprawnych ).       Charakterystyczną dla prawa cywilnego jest metoda regulacji oparta na założeniu r...

plik pdf

kodeks pracy

kodeks pracy administracja notatki
Dz.U.98.21.94 1998.09.01 1999.01.01 2000.01.01 2000.04.06 2001.01.01 zm. 2001.03.30 2001.05.01 2001.05.26 zm. 2002.01.01 2002.01.13 2002.02.15 2002.06.29 2002.09.01 2002.11.26 2002.11.29 2003.01.01 zm. zm. zm. 2004.01.01 zm. 2004.05.01 zm. zm. zm. 2004.06.01 zm. 2004.11.23 2005.02.08 2005.04.25 2005.06.01 zm. Dz.U.98.113.717 zm. Dz.U.98.106.668 zm. Dz.U.99.99.1152 zm. Dz.U.00.19.239 zm. Dz.U.00.43.489 Dz.U.00.107.1127 zm. Dz.U.00.120.1268 zm. Dz.U.01.28.3...

plik doc

prawo administracyjne

prawo administracja notatki
      POJĘCIE ADMINISTRACJIWystępuje w trzech znaczeniach: Administracja oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych To działalność o specjalnych cechach podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznymTo ludzie zatrudnieni( powołani, nominowani, wybierani, przyjęci w oparciu o umowę cywilną) w strukturach wyodrębnionych w 1 znaczeniu.Pona...

plik doc

socjologia i psychologia

socjologia i psychologia
WYKŁAD 1 Psychologia-osobowość człowieka, wszystko co jest charakterystyczne dla jego działania. Socjologia-człowiek z szerszej perspektywy; wpływ czynników zewnętrznych na człowieka np. kultura, inni ludzie. Psychologia ma długie dzieje ale krótką historię (100-letnią). Jest to naukowe badanie zachowania człowieka, szuka odpowiedzi na pytania: jaka jest jego natura? jak to wpływa na jego zachowanie?. Jako nauka wywodzi się z filozofii, czerpie informacje z antro...

plik pdf

biurokracja praca kontrolna

biurokracja-socjologia
Organizacje i instytucje 1. Organizacja: podstawowe pojęcia - organizacja – grupa formalna, celowa, w której istnieją względnie trwałe zasady postępowania w określonych sytuacjach - inaczej: grupa wtórna (wobec grupy pierwotnej), o więzi częściowej, raczej du a, wewnętrznie zró nicowana, utworzona dla realizacji jakiegoś celu - jeszcze inaczej: względnie trwałe, celowe uporządkowanie działań i zachowań ludzkich (uporządkowanie działań polega na wprowadzeniu względn...

plik doc

państwo i prawo

państwo prawo administracja
Istota i pojęcie państwa Państwo Platona: Państwo Platona było dosyć niewielkie, liczbę mieszkańców szacował na 5040. Mieli się oni dzielić na trzy grupy, właściwie kasty: władcy, strażnicy oraz robotnicy. Rządzący rekrutować się powinni z najwybitniejszych jednostek, w których duszach przeważa część rozumna, jak ich Platon nazywa - "miłośników mądrości". Za tym ostatnim dosyć enigmatycznym określeniem kryją się po prostu filozofowie. Nie tacy jednak, jakich zn...

plik doc

źródła prawa

źródła prawa administracja
Źródła prawa administracyjnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PRAWO ADMINISTRACYJNE Cechy i definicja administracji publicznej W języku łacińskim słowo „administrare” oznacza „być pomocnym”. Oddaje to charakter administracji jako działalności organizatorskiej zmierzającej do realizacji określonego celu. Realizacja taka może mieć miejsce np. przez zarządzanie domem, organizacja społeczną, itd. Oznacza działanie w celu wykonania zaplanowanej, celowej i trwałej czynnośc...

plik doc

ściąga finanse publiczne

ściąga finanse publiczne
RODZAJE DOCHODÓW PUBLICZNYCH Konieczne jest rozróżnienie dwóch zasadniczych pojęć:       wpływy publiczne       dochody publiczne Wpływy publiczne – wszystkie środki pieniężne zasilające rachunki władz publicznych (rządowych i samorządowych). Wpływy publiczne są więc pojęciem szerszym niż dochody publiczne, gdyż obejmują również wszelkiego rodzaju wpływy o charakterze pożyczkowym. Do wpływów o charakterze pożyczkowym należy zalicz...

plik doc

SOCJOLOGIA-BIUROKRACJA

SOCJOLOGIA-BIUROKRACJA
Treść:       Filozoficzne aspekty pracy; pojęcie pracy       Socjologia pracy; jej elementy składowe       Podstawowe teorie organizacji       Organizacja pracy       Człowiek w organizacji       Motywacje, potrzeby i postawy pracownicze       System społeczny zakładu pracy 7.1 Sankcje 7.2 Role 7.3 Wzór osobowy i etos pracy 7.4 Modele stosunków pr...

plik doc

ADMINISTRACJA ZESPOLONA

ADMINISTRACJA ZESPOLONA I NIE ZESPOLONA
Pojęcie administracji zespolonej i nie zespolonej Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa oraz o administracji rządowej w województwie kształtują obecnie ustrój terenowej administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, administrację publiczną w województwie wykonują (art.1):   1)  organy administracji rządowej: a)    wojewoda sprawujący władzę administ...

plik doc

ADMINISRACJA


Wiadomości z zakresu prawa administracyjnego Czym jest administracja? Administracja - jest to rozbudowana struktura jednostek, które realizują powierzone państwu przez obywateli zadania. Celem ich jest zaspokajanie potrzeb obywateli. Prawo administracyjne - jest to gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym dzieli się je na prawo ustrojowe, materialne i procesowe. Przy analizie struktur administracyjnych należy już na wstępie podkreślić, że administracja państ...