Kiko82
Humanistyczny / Historia / 2003

Notatki Kiko82

plik doc

Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 5 Klasa II d Temat: Modernizacja gospodarki i społeczeństwa w Europie końca XIX wieku. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją gospodarki i społeczeństwa końca XIX wieku Cele szczegółowe: - uczeń zna podstawowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki - uczeń zna najważniejsze nazwiska wynalazców - uczeń umie analizować t...

plik doc

Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 3 Klasa I a Temat: Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: zapoznanie uczniów z dziejami Europy w okresie wojny stuletniej - zapoznanie uczniów z Cele szczegółowe: - uczeń zna następstwa wojny stuletniej - uczeń zna postać Joanny d? Arc - uczeń umie przedstawić sytuację panującą w basenie Morza Bałtyc...

plik doc

Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego. Gospodarka i społecze

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 2 Temat: Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego. Gospodarka i społeczeństwo. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego Cele szczegółowe: - uczeń zna podstawowe terminy takie jak trójpolówka i na czym ona polegała - uczeń zna takie terminy jak: cechy, gildie itp. - uczeń umie przedstawić warunki życia w zakładanych miastach - uczeń rozumie na...

plik doc

Rozwój świadomości narodowej pod zaborami

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 1 Temat: Rozwój świadomości narodowej pod zaborami. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją Polaków na przełomie wieków XIX i XX Cele szczegółowe: - uczeń zna nazwy ugrupowań politycznych: ?Proletariat?, SDKPiL, PPS, ND, SL-PSL - uczeń zna nazwiska przywódców najważniejszych ugrupowań: J. Piłsudski, R. Dmowski, W. Witos - uczeń umie przypisać partię do odpowiedniego nurtu politycznego, podać ich gł...

plik doc

Złota Bulla Karola IV (1356 r.) - tekst źródłowy

Złota Bulla Karola IV (1356 r.) - tekst źródłowy + dwa pytania dla uczniów do tego tekstu
Karol IV Luksemburski (1316-1378) ? król niemiecki i czeski od 1346 r., cesarz od 1355 r., margrabia brandenburski od 1373 r. Złota Bulla Karola IV (1356 r.), ?Powiedz pycho, w jaki sposób rządziłabyś w piekle, gdybyś nie miała ku pomocy niezgody? [...] wielokrotnie bowiem kładłaś niezgodę pomiędzy 7 elektorów świętego cesarstwa [...]. Słusznie więc z urzędu, którym z mocy godności cesarskiej włada...

plik doc

Polityczny wizerunek Europy - test

Test podsumowujący lekcję
Uzupełnij tekst: W latach 1337-1453 trwała wojna stuletnia między ?????? a ???????Jej przełomowym momentem było wystąpienie ???????. ???????.. w 1429 roku. W 1356 roku król czeski ???????. wydał ??????.. ??????? regulującą następstwo tronu w Niemczech. Kres średniowiecza przyniósł nową organizację państw. Jedną z takich, nowych organizacji, łączących państwa słabo powiązane była ????. ???????? W XIII wieku handel w basenie Morza Bałtyckiego został objęty...

plik doc

WIELKA BRYTANIA W XVIII w.

WIELKA BRYTANIA W XVIII w.
Ludwik XIV (1638-1715), król Francji od 1643, syn Ludwika XIII, przedstawiciel dynastii Burbonów. Najwybitniejszy europejski reprezentant absolutyzmu oświeconego. Po śmierci ojca w imieniu małoletniego Ludwika regencję sprawowała matka Anna Austriaczka, faktyczne rządy sprawował kardynał J. Mazarin. 1652 uznany za pełnoletniego, 1657 poślubił córkę hiszpańskiego króla Filipa IV - infantkę Marię Teresę. Małżeństwo to zakończyło trwające 25 lat wojny francusko-hiszp...

plik doc

Rewolucja angielska

Rewolucja angielska
REWOLUCJA ANGIELSKA Stosunki gospodarczo-społeczne w Anglii w pierwszej połowie XVII w.- w pierwszej połowie XVII w. Anglia była krajem głównie rolniczo-hodowlanym. W tej gałęzi gospodarki zatrudnionych było 80% ludności. Ludność Anglii wraz z Walią liczyła na początku XVII w. ponad 4 mln. Zaś z końcem tego wieku liczba ludności sięgała 5,5 mln. W Anglii i Walii znajdowało się 25 największych miast (cities) oraz 641 wielkich miast (big towns). Przeciętna gęstość zalud...

plik doc

Warunki pracy M. Skłodowskiej-Curie - tekst źródłowy

Warunki pracy M. Skłodowskiej-Curie - tekst źródłowy przydatny w czasie lekcji historii
?Szopa przy ul. Lhomond ? stwierdziła w swych wspomnieniach Ewa Curie ? stanowi kwintesencję wszelkich możliwych niewygód. W lecie, wskutek szklanego dachu, gorąco tam jak w cieplarni. W zimie nie wiadomo, czego się bardziej obawiać: mrozu czy deszczu. Gdy pada, krople spływają z głuchym, nieznośnym pluskiem na podłogę i na stoły. Piotr i Maria starannie oznaczają te miejsca, aby nigdy tam nie postawić ż...

plik doc

AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU

AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU
AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU AUSTRIA Po kongresie wiedeńskim Austria stała się państwem o rozległym obszarze zamieszkałym przez różne narodowości. W skład monarchii Habsburskiej wchodziły Czechy, Morawy, Śląsk Cieszyński, Galicja, Dalmacja, Bukowina, Węgry, Chorwacja, Słowenia oraz Wenecja i Lombardia w północnych Włoszech. Zamieszkiwali Austrię Polacy, Czesi, Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Słoweńcy, Włosi, Ukraińcy i inni. Dlat...

plik doc

POWSTANIE GRECKIE 1821-22 I NIEPODLEGŁOŚĆ GRECJI

POWSTANIE GRECKIE 1821-22 I NIEPODLEGŁOŚĆ GRECJI
POWSTANIE GRECKIE 1821-22 I NIEPODLEGŁOŚĆ GRECJI Demetrios Ypsilantis, brat Aleksandra obejmuje militarne dowództwo oddziałów Etaireia na Peloponezie. Współdziałający z nim lokalny przywódca Petrobey Mavromichaelis, gubernator Mani na Peloponezie zdołał rozpalić ogień powstania na całym półwyspie. W tym czasie powstanie wybucha w centralnej Grecji. 10 kwietnia pada oblężony przez powstańców zamek i miasto Salona. Pierwszy zdobyty przez...

plik doc

WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848

WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848
WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848- chłopi nadal domagali się niesienia pańszczyzny, a całe społeczeństwo pragnęło zmiany systemu politycznego reprezentowanego przez Metternicha. Główną siłą polityczną w okresie Wiosny Ludów stali się liberałowie ziemiańscy i inteligenccy. Wieść o obaleniu Metternicha i zgodzie cesarza na główne postulaty ruchu rewolucyjnego w Wiedniu wywołała ożywienie wśród Polaków. W nocy z 18 na 19 mar...

plik doc

POWSTANIE POZNAŃSKIE

POWSTANIE POZNAŃSKIE
POWSTANIE POZNAŃSKIE- W poznańskiem buntownicze nastroje wzrosły w 1847 r. na skutek szalejącego głodu i drożyzny. Na wieść o wybuchu rewolucji w Berlinie do akcji politycznej włączyła się grupa ziemian ?organiczników? (Gustaw Potworowski, Maciej Mielżyński). Skłoniła ona spiskową lewicę (Stefański, Krauthofer, Berwiński) do rezygnacji z powstania przekonując ją, że swobody, a nawet niepodległość można będzie uzyskać drogą pokojową. Akcją tą pokierował utworzony 20 marc...

plik doc

Wiosna Ludów w Polsce

Wiosna Ludów w Polsce
Wiosna Ludów w Polsce W 1815 roku zostało zawarte Święte Przymierze. Miało stać na straży porządku europejskiego. Pierwszym wystąpieniem przeciwko takiemu ładowi było powstanie w Belgii i Grecji w roku 1830. Kolejne było nieudane powstanie listopadowe w Polsce. Wydarzenia te ukazały jednak, że porządek wiedeński jest sztuczny. W latach czterdziestych XIX wieku istniały wyraźne napięcia polityczno-gospodarczo- społeczne. Robotnicy zaczęli walczyć o swoje prawa, a burż...

plik doc

POWSTANIE CHŁOPSKIE W GALICJI 1846

POWSTANIE CHŁOPSKIE W GALICJI 1846
POWSTANIE CHŁOPSKIE W GALICJI 1846- głównym źródłem poruszenia chłopskiego w Galicji był coraz bardziej uciążliwy dla wsi system poddańczo-pańszczyźniany, podtrzymywany przez rząd austriacki. Nieurodzaje, słoty i wylewy rzek w Galicji w latach 1844-45 spowodowały klęskę głodu. Tłumiona od wielu lat nienawiść do szlachty znalazła ujście w lutym 1846 r. Kiedy starosta tarnowski Breinl wezwał chłopów do walki przeciw szlachcie, uciemiężona wieś uznała, że cza...

plik doc

REWOLUCJA 1905-07 ROKU W KRÓLESTWIE POLSKIM

REWOLUCJA 1905-07 ROKU W KRÓLESTWIE POLSKIM
REWOLUCJA 1905-07 ROKU W KRÓLESTWIE POLSKIM Polityka caratu- na początku XX w. państwo rosyjskie znalazło się w obliczu kryzysu, który próbowano początkowo zażegnać przy pomocy środków administracyjnych. Rozbudowano przy warszawskim oberpolicmajstrze wydział Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, istniejącą od 1881 r. ?ochranę? opierającą się na szpiegach i prowokatorach. Wprowadzono posterunki policyjne w fabrykach, podporządkowano pol...

plik doc

PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W ostatnim pięcioleciu XIX wieku nastąpił w Królestwie gwałtowny rozwój przemysłu. W zakresie mechanizacji produkcji gubernia piotrkowska wysunęła się na pierwsze w państwie rosyjskim. W hutnictwie nowoczesne huty oparte na koksie zaczęły już zdecydowanie górować nad tradycyjnymi, opartymi na węglu drzewnym. W wyrobie stali z surówki piece martenow...

plik doc

ZABÓR ROSYJSKI PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

ZABÓR ROSYJSKI PO POWSTANIU STYCZNIOWYM
ZABÓR ROSYJSKI PO POWSTANIU STYCZNIOWYM I Proletariat W roku 1874 zaczęto zakładać pierwsze polskie kółka socjalistyczne. Wśród ich założycieli wyróżnił się Ludwik Waryński. Działacze tych kólek wywodzili się głownie z młodzieży studenckiej. Pierwszy program we wrześniu 1878 został zatwierdzony na zebraniu w pobliżu Olszynki Grochowskiej. Wydrukowano go jednak dopiero w październiku 1879 roku na łamach teoretycznego pisma Równość. Dla zmylenia milic...

plik doc

Ludwik XIV (1638-1715)

Ludwik XIV (1638-1715)
Ludwik XIV (1638-1715), król Francji od 1643, syn Ludwika XIII, przedstawiciel dynastii Burbonów. Najwybitniejszy europejski reprezentant absolutyzmu oświeconego. Po śmierci ojca w imieniu małoletniego Ludwika regencję sprawowała matka Anna Austriaczka, faktyczne rządy sprawował kardynał J. Mazarin. 1652 uznany za pełnoletniego, 1657 poślubił córkę hiszpańskiego króla Filipa IV - infantkę Marię Teresę. Małżeństwo to zakończyło trwające 25 lat wojny francusko-hiszpańsk...

plik doc

HENRYK VIII I AKT SUPREMACJI

HENRYK VIII I AKT SUPREMACJI
HENRYK VIII I AKT SUPREMACJI- Stosunek Henryka VIII do reformacji był wrogi. Zaatakował on naukę Lutra w specjalnej broszurze, za co papież nadał mu tytuł obrońcy wiary. Henryk VIII obawiał się potęgi Karola V i pragnął przystąpić do obozu jego wrogów. Zamiar ten utrudniało mu małżeństwo z ciotką Karola V, Katarzyną Aragońską. Chciał zatem rozwieść się z nią i poślubić Annę Boleyn. W 1533r. król poślubił potajemnie Annę Boleyn., a potomstwo z tego małżeństwa zys...

plik doc

Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego

Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego
Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego- Brandenburgia w przeciwieństwie do większości państw i państewek Rzeszy Niemieckiej nie przeżywał upadku w wyniku wojny trzydziestoletniej. W wyniku przesunięcia dróg handlowych ku Oceanowi Atlantyckiemu w XVI w. oraz zmian w gospodarce Niemiec, Brandenburgia znalazła się około połowy XVII w. na centralnych szlakach handlowych Rzeszy, które stanowiły głównie rzeki, wpadające do Morza Północnego...

plik doc

WOJNY DOMOWE WE FRANCJI W XVI WIEKU

WOJNY DOMOWE WE FRANCJI W XVI WIEKU
WOJNY DOMOWE WE FRANCJI- Pierwszy okres wojen (1562-70)- bezpośrednią przyczyną walk między triumwiratem (książę Gwizjusz, konetabl Montmorency i marszałek Saint-Andre) a hugenotami była rzeź w Wassy 1 marca 1562r., podczas której wojska księcia Gwizjusza wymordowały protestantów (hugenotów), zgromadzonych dla wysłuchania kazania. Ośrodkiem oporu protestantów stało się miasto Rouen, a przywódcą ruchu książę Kondeusz. Hugenoci zawarli traktat z Anglią w Ha...

plik doc

Wojna trzydziestoletnia

Wojna trzydziestoletnia
Wojna trzydziestoletnia (1618-48)- do wojny trzydziestoletniej doprowadziły narastające w Niemczech antagonizmy religijne i polityczne, jej bezpośrednią przyczyną było antyhabsburskie powstanie w Czechach (defenestracja praska 23 maja 1618). Sytuacja w Czechach zaogniła się gdy dokonano wyboru Ferdynanda Styryjskiego na króla Czech i Węgier. Wywołało to sprzeciw mniejszości katolickiej, która popierała Habsburgów. 23 maja 1618 r. mimo zakazu zwołano zjazd, który odby...

plik doc

Nurt plebejski - Wojna chłopska (1524-26)

Wojna chłopska (1524-26)
NURT PLEBEJSKI- Wojna chłopska (1524-26)- bezpośrednim powodem wojny było zwiększenie ciężarów dworskich. Chłopi domagali się zniesienia przywilejów feudalnych i wprowadzenia wspólnej własności pastwisk i lasów. Powstanie chłopów znalazło swojego ideologa w osobie Tomasza Munzera. Uważał on, że najważniejszą rzeczą jest natchnienie zesłane przez Ducha Świętego. Jedyną formą kultu wg niego miało być czytanie Pisma Świętego i śpiewanie psalmów. Nie uznawał także chrzt...

plik doc

FRANCJA I HABSBURGOWIE W PRZEDEDNIU KONFLIKTU

Francja w okresie wojen włoskich
FRANCJA I HABSBURGOWIE W PRZEDEDNIU KONFLIKTU: Francja- po śmieci Karola Zuchwałego ks. Burgundii w bitwie pod Nancy (1477) hrabstwo Burgundii na skutek małżeństwa córki Karola, księżniczki Marii z Maksymilianem, arcyksięciem austriackim przypadło Habsburgom. Fakt ten stał się jedną z głównych przyczyn zaostrzenia stosunków i dalszej długotrwałej rywalizacji między Francją i Habsburgami. Francja czyniła starania zmierzająca do przyłączenia Bretanii do król...

plik doc

Polityczny wizerunek Europy - test

Test podsumowujący lekcję
Uzupełnij tekst: W latach 1337-1453 trwała wojna stuletnia między ?????? a ???????Jej przełomowym momentem było wystąpienie ???????. ???????.. w 1429 roku. W 1356 roku król czeski ???????. wydał ??????.. ??????? regulującą następstwo tronu w Niemczech. Kres średniowiecza przyniósł nową organizację państw. Jedną z takich, nowych organizacji, łączących państwa słabo powiązane była ????. ???????? W XIII wieku handel w basenie Morza Bałtyckiego został objęty...

plik doc

Test - Pierwsze polskie partie polityczne

Test podsumowujący lekcję
Lata osiemdziesiąte XIX wieku to czas, w którym kształtował się w kraju i na emigracji ruch narodowo-demokratyczny. Twórcą tego ruchu był pisarz ???????.. ???????? - pseudonim ???????. ??????. ???.. W 1887 roku w Szwajcarii powstała ?????. ???????., która w 1893 roku przekształciła się w ?????? ???????.W 1897 roku powstało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, jego głównym ideologiem był ???????. ???????. Rok 1882 przyniósł utworzenie partii o nazwie...

plik doc

Złota Bulla Karola IV (1356 r.)

Tekst źródłowy wraz z pytaniami przydatnymi w czasie lekcji
Karol IV Luksemburski (1316-1378) ? król niemiecki i czeski od 1346 r., cesarz od 1355 r., margrabia brandenburski od 1373 r. Złota Bulla Karola IV (1356 r.), ?Powiedz pycho, w jaki sposób rządziłabyś w piekle, gdybyś nie miała ku pomocy niezgody? [...] wielokrotnie bowiem kładłaś niezgodę pomiędzy 7 elektorów świętego cesarstwa [...]. Słusznie więc z urzędu, którym z mocy godności cesarskiej władamy, powinniśmy zapobiegać na p...

plik doc

ANGLIA I HISZPANIA W XVI w.

ANGLIA I HISZPANIA W XVI w.
ANGLIA I HISZPANIA W XVI w. W XVI w. w Anglii miała miejsce swoista rewolucja agrarna, wynikająca z wielkiego wpływu sukiennictwa, które wówczas się rozwijało. Rosły manufaktury wytwarzające sukno. W cieniu sukiennictwa powstał w XVI w. drugi przemysł narodowy Anglii ? przemysł węglowy. Roczne wydobycie węgla na wyspach brytyjskich tj. w Anglii łącznie z Walią, Szkocją i Irlandią wynosiło ok. 210 tys. ton. Sukiennictwo opierało się na hodowli owiec. Dążono do do...

plik doc

WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ (1701-14)

WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ (1701-14)
WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ (1701-14)- na początku stulecia podstawową sprawą dla państw europejskich: Francji, Anglii i Holandii był handel z Hiszpanią oraz z jej amerykańskim imperium, będący źródłem napływu kruszców do Europy. Testament Karola II- wskutek upośledzenia umysłowego ostatniego potomka hiszpańskiej linii Habsburgów, do sukcesji po nim zgłosiło się wielu pretendentów, ze względu na dynastyczne powiązania. Wnukami króla hiszpańskiego Fili...

plik doc

WIELKIE KSIĘSTWO MOSKIEWSKIE W XVI w.

WIELKIE KSIĘSTWO MOSKIEWSKIE W XVI w.
WIELKIE KSIĘSTWO MOSKIEWSKIE W XVI w.- na przełomie XV i XVI w. Moskwa prowadziła politykę tzw. ?zbierania ziem? czyli proces unifikacji ziem ruskich pod hegemonią wielkich książąt moskiewskich. Jeszcze w roku 1462 obszar państwa moskiewskiego wynosił 10 500 mil2, a w roku 1584 wyniósł 125 tys mil2. Ludność państwa moskiewskiego szacowana jest na ok. 10-11,5 mln w połowie stulecia i na 15 mln ok. 1600 r. Gęstość zaludnienia u schyłku XVI w. oblicza się...

plik doc

TURCJA OSMAŃSKA XVI-XVIII w.

TURCJA OSMAŃSKA XVI-XVIII w.
TURCJA OSMAŃSKA XVI-XVIII w. Ekspansja Turcji w XVI w. ? na początku XVI stulecia posiadłości tureckie obejmowały oprócz ziem Anatolii w Azji Mniejszej również kraje Półwyspu Bałkańskiego oraz Mołdawię, Wołoszczyznę i część północnych wybrzeży Morza Czarnego. Zdobywca Konstantynopola i organizator potęgi tureckiej, sułtan Mehmed II (1451-81), umierając zostawił swoje państwo w trakcie przygotowań do nowych wypraw zdobywczych. Na progu nowego stulecia stanęły pr...

plik doc

ROSJA W OKRESIE ?WIELKIEJ SMUTY"

Jak wyżej
ROSJA W OKRESIE ?WIELKIEJ SMUTY?- po Iwanie Groźnym władzę w kraju przejął jego chorowity syn Fiodor, jednak był on słabą indywidualnością i rządy praktycznie sprawował jego szwagier Borys Godunow. A gdy Fiodor zmarł, Godunow został carem. W latach 1601-1603 kraj dotknęła klęska głodu, spowodowana nieurodzajem. W samej Moskwie w latach 1601-1602 zmarło 120 tys. ludzi. W kraju szerzyła się epidemia dżumy. Godunow starał się roztoczyć opiekę nad chłopstwem i zmniejszyć obowiązki pań...

plik doc

Sejm delegacyjny 1767-68

Sejm delegacyjny 1767-68
Sejm delegacyjny 1767-68 Przyczyną zwołania w październiku 1767 roku sejmu delegacyjnego była sprawa dysydentów (innowierców). Zarówno prawosławni jaki i protestanci domagali się takich samych praw, jakie przyznawane zostawały katolikom. Zażądali swobody kultu religijnego i zrównoważenia w prawach publicznych. Stanisłąw August od razu ustawił się po ich stronie i wszelkimi sposobami próbował spełnić ich prośby, jednakże powszechnie stosowane w tego typu sprawac...

plik DOC

Konfederacja targowicka

Konfederacja targowicka
Konfederacja targowicka Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej, część magnaterii i bogatej szlachty polskiej nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę Konstytucję i w dniu 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia. W rzeczywistości spisek został zawiązany wcześniej w Petersburgu, pod patronatem carycy Katarzyny II, która od 1768 występowała jako...

plik doc

Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788)

Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788)
Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788) Stanisław August był niewątpliwie jednym z najświatlejszych monarchów i Wolter w latach sześćdziesiątych stawiał go obok Fryderyka i Katarzyny na swoim Olimpie koronowanych filozofów. Jednakże było to jagnię między wilkami. W odniesieniu do Rzeczpospolitej trudno mówić o monarchii, a cóż dopiero o absolutyzmie. A jednak w Polsce zostały podjęte i częściowo dokonane reformy, któr...

plik doc

Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu

Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu
Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu Wiele z reform przeprowadzonych w czasach oświeconego absolutyzmu okazało się trwałymi, nietrwała była jednak atmosfera intelektualnego sojuszu monarchów z filozofami. Szczytowe lata owego sojuszu przypadają na lata sześćdziesiąte i początek siedemdziesiątych, z punktem kulminacyjnym była kasata jezuitów. Realistyczna polityka kościelna spotkała się z falą filozoficznego ant...

plik doc

Rada Nieustająca

Rada Nieustająca
Rada Nieustająca zwana przez współczesnych "Zdradą Nieustającą" była najwyższym organem administracyjnym I Rzeczpospolitej w latach 1775-1789 powołanym pod wpływem Katarzyny II przez Sejm rozbiorowy. Próbę niedopuszczenia do prac sejmu podjął Tadeusz Rejtan wraz z kilkoma posłami. W jej skład wchodził król i 36 członków wyłanianych przez sejm spośród posłów i senatorów. W rzeczywistości większość członków była rosyjskimi agentami, pobierającymi pensję z rosyjskiej ambasady....

plik doc

Szlachta w XVI w. i jej znaczenie

Szlachta w XVI w. i jej znaczenie
Szlachta w XVI w. i jej znaczenie   W XVI wieku w Rzeczpospolitej miały miejsce ważne zmiany i reformy. Wykształcił się nowy ustrój polityczny oraz gospodarczy. Następowały ciągłe zmiany granic na skutek zawieranych porozumień oraz nieustannie trwających wojen. Dominującą pozycje w państwie osiągnęła szlachta. Wiek XVI był wiekiem rozkwitu dla Rzeczpospolitej. Nastąpił wtedy ogromny rozwój terytorialny. Już w 1504 roku Zygmunt Stary wcielił do Polski...

plik doc

Wojna o Inflanty

Wojna o Inflanty
Wojna o Inflanty Poza bezpośrednimi uczestnikami wojny jej wynikiem zainteresowane były inne państwa europejskie, przede wszystkim Niderlandy, Anglia, Francja oraz cesarz niemiecki. Wstępem do wojny był konflikt o Inflanty. Król polski Zygmunt II August interweniował zbrojnie w spór między arcybiskupem ryskim a wielkim mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych, co zakończyło się zawarciem przymierza polsko-inflanckiego skierowanego przeciw Rosji (traktat pozwolski, 14 IX 15...

plik doc

Wielkie bezkrólewie w Polsce

Wielkie bezkrólewie w Polsce
Wielkie bezkrólewie w Polsce- 7 lipca 1572 r. zmarł ostatni członek z dynastii Jagiellonów ? Zygmunt August, nie pozostawiając potomka. Nie pozostawił on żadnych wskazówek ani co do następcy, ani co do organizacji państwa w czasie bezkrólewia. Rozgorzała walka polityczna między obozem średniej szlachty a stronnictwem magnackim. Szlachta domagała się prawa, aby każdy szlachcic mógł bezpośrednio uczestniczyć w elekcji. Możnowładcy natomiast chcieli utrzymać zasadę...

plik doc

UNIE POLSKO-LITEWSKIE W PRZESZŁOŚCI

UNIE POLSKO-LITEWSKIE W PRZESZŁOŚCI
PAŃSTWO LITEWSKIE- w pierwszej połowie XVI w. Litwa przechodziła głębokie przemiany wewnętrzne, które zbliżały jej ustrój społeczny i ekonomiczny do stosunków panujących w Polsce. Polegały one na ograniczeniu uprzywilejowania możnowładztwa litewskiego i formowaniu się stanu szlacheckiego. Nastąpiło zrównanie bojarów litewskich z bojarami i kniaziami ruskimi. Zanikały różnice między różnorodnymi warstwami ludności chłopskiej, z których ukształtowała się je...

plik doc

Szwecja w XVI wieku

Szwecja w XVI wieku
SZWECJA Od początku XVI w. w kraju tym faktyczną władzę sprawowali namiestnicy, z których pierwszym był Sten Sture Starszy. W tym czasie powierzchnia kraju wynosiła ok. 300 tys. km2. Liczba mieszkańców wynosiła ok. 700 tys. Szwecja była najludniejszym krajem skandynawskim. Bogactwa naturalne: ruda żelaza, miedź, srebro. Ważną rolę odgrywała flota. W 1520 r. wojska Stena Sture Młodszego zostały pobite przez Chrystiana II, króla Danii, który ogłosił amnestię i proklamowan...

plik doc

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku
Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku. Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku to okres wojen toczonych przez Polskę i Litwę z państwem moskiewskim. Były one kontynuacją wojen Litwy z Moskwą toczonych w XV wieku. Przyczyną ciągłych zbrojnych konfliktów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w późniejszym okresie całej Rzeczypospolitej, z państwem moskiewskim było przede wszystkim dążenie Moskwy do zbierania ziem ruskich, a także do wy...

plik doc

PARLAMENTARYZM POLSKI

PARLAMENTARYZM POLSKI
PARLAMENTARYZM POLSKI ? w 1505 r. w czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil Novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny i jego skład- sejm walny składał się z trzech ?stanów sejmujących?: króla, senatu i izby poselskiej. W skład senatu wchodzili najwyżsi dostojnicy Kościoła rzymsko-katolickiego, główni urzędnicy wojewódzcy i ziemscy, oraz urzędnicy zawiadujący kancelarią, dworem królewskim i skarbem. Byli to więc a...

plik doc

Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski - ocena jego panowania
Czy króla S.A. Poniatowskiego zaliczymy w poczet władców przegranych czy zwycięzców? Stanisław August Poniatowski był człowiekiem wykształconym i miał ambicje aby uczynić Polskę lepszą i mocniejszą. Wierzył w dobro Katarzyny II i poparcie Rosji, gdyż właśnie Katarzyna pomogła młodemu Poniatowskiemu w objęciu władzy. Był on więc uległy i podatny na wolę carycy. Stanisław August Poniatowski wstępował na tron mając zaledwie 33 lata. Pols...

plik doc

Biblioteka Załuskich

Biblioteka Załuskich
Biblioteka Załuskich Kultura oświecenia w służbie narodu Edukacja Edukacja w Polsce wymagała wielu zmian. Szkoły uczyły rzeczy zbędnych, nieprzydatnych w życiu. Kształtowały także u swoich wychowanków fanatyzm religijny, niechęć do obcych, konserwatyzm. Aby polepszyć standardy szkolnictwa powołano do istnienia Komisję Edukacji Narodowej. Była to instytucja świecka, całkowicie oddzielona od Kościoła. Wprowadzono naukę ojczystego języka, nauk przyrodniczych, hist...

plik doc

Polska literatura barokowa

Polska literatura barokowa
Polska literatura barokowa Polski barok dzieli się na trzy podokresy: wczesny (na przełomie renesansu i baroku; 1580-1620), dojrzały (ok. 1620-1680) i późny, przechodzący w oświecenie (ok. 1680-1764). Wyśmiany przez polskich myślicieli oświecenia, jest odzwierciedleniem nurtów światowych na polskim gruncie. Polska jest mocarstwem, ma ok. miliona km2, określa się ją jako oazę wolności. Ma za sobą spektakularne zwycięstwa nad Szwedami i Turkami; jednocześnie za...

plik doc

Barokowe rezydencje

Barokowe rezydencje
BAROKOWE REZYDENCJE Rozwijający się dalej renesans przeszedł potem w manieryzm, charakteryzujący się jeszcze większą ilością ozdób.To jednak ludziom nie wystarczało. W ten sposób w północnych Włoszech narodziła się sztuka baroku. Cechowało ją zrywanie z jakimikolwiek ogranioczeniami w projektowaniu nowych budowli, a przede wszystkim ze ślepym naśladownictwem wzorów rzymskich i greckich. Datego też niekiedy mówi się, że sztuka baroku, to przeciwstawianie się ogólnemu...

plik doc

Rola Gdańska w czasach nowożytnych

Rola Gdańska w czasach nowożytnych
Rola Gdańska w czasach nowożytnych W gruncie rzeczy temat ogranicza się do wątków spławu Wisłą zboża i jego rolą dla gospodarki Rzeczpospolitej oraz możliwościach prawnego oddziaływania miasta Gdańska na gospodarkę państwa. W praktyce miasta w Polsce były upośledzone od wieków. Miały naprawdę małe znaczenie i nie posiadały tak jak na Zachodzie dużych możliwości wpływu na politykę całego kraju. Z Gdańskiem było trochę inaczej. Gdy zaczął się boom na e...

plik doc

Konfederacja Tarnogrodzka 1715-1716 i Sejm Niemy

Konfederacja Tarnogrodzka 1715-1716 i Sejm Niemy
49. Konfederacja Tarnogrodzka 1715-1716 i Sejm Niemy. Geneza W okresie kryzysu wschodniego (na Litwie), w 1713, do Rzeczypospolitej wprowadzono wojska saskie, których utrzymanie spadło na szlachtę. Specjalnie na ten cel powołano w stolicy komisariat generalny. Miał on zajmować się pobieraniem kontrybucji na utrzymanie tych wojsk, stosując metody przypominające okupacyjne wojska szwedzkie sprzed paru lat. Proceder ten był jawnym złamaniem pr...

plik doc

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.? Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekcja króla) do obrad sejmu w roku 1776. Końcowe lata panowania Augusta III Mocnego gwałtownie pogłębiły rozkład R...

plik doc

Barok - charakterystyka

Barok
Barok - charakterystyka epoki.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie. Miano epoki byłoby więc zarazem metaforą jej samej: niezwykłej i dziwnej. Barok, w najszerszym tego słowa znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. W polskiej historii literatury termin barok ma...

plik doc

Położenie Polaków pod zaborami - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
28.09.2006. godz. 7.50-8.35 Lekcja nr 5 Klasa III B Temat: Położenie Polaków pod zaborami. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją Polaków pod zaborami       Cele szczegółowe: - uczeń zna najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury i nauki z poł. XIX w. i z początku XX wieku -...

plik doc

Na przełomie wieków - przemiany gospodarcze i techniczne - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 4 Temat: Na przełomie wieków – przemiany gospodarcze i techniczne. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami gospodarczymi i technicznymi oraz z najważniejszymi wynalazkami       Cele szczegółowe: - uczeń zna najważniejsze wynalazki techniczne - uczeń umie podać imię i nazwisko wynalazcy, rodzaj wynalazku i datę wynalezienia - uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie najwa...

plik doc

Zjednoczenie Włoch - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 3 Klasa III C Temat: Zjednoczenie Włoch I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z wydarzeniami we Włoszech w II połowie XIX w.       Cele szczegółowe:       dlaczego Włosi dążyli do zjednoczenia,       zna rolę Wiktora Emanuela, Garibaldiego i Cavoura w...

plik doc

Jaka będzie Ameryka? Wojna secesyjna - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 2 Temat: Jaka będzie Ameryka? Wojna secesyjna. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych w II połowie XIX w.       Cele szczegółowe:       Umie scharakteryzować sytuację społeczno-gospodarczą w USA       Umie wymienić pozytywne i negatywne skutki wojny secesyjnej       Rozumie związek między...

plik doc

Zjednoczenie Niemiec - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 1 Temat: Zjednoczenie Niemiec I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją w Niemczech w II połowie XIX w. i przyczynami zjednoczenia Niemiec       Cele szczegółowe: - uczeń zna nazwiska najważniejszych osobistości związanych ze zjednoczeniem Niemiec - uczeń zna daty najważniejszych wydarzeń - uczeń umie wskazać na mapie najważniejsze miejsca związane ze zjednoczeniem Nie...

plik doc

Test: Zjednoczenie Włoch

Test podsumowujący lekcję
Procesowi zjednoczenia Włoch miało patronować Królestwo...........................z królem Wiktorem Emanuelem II. Z jego mianowania premierem został.......................................... Na Półwyspie Apenińskim wielkie wpływy miała...............................W czerwcu 1859 roku Austriacy przegrali bitwę pod...............................W maju 1860 roku miała miejsce wyprawa „tysiąca”, którą dowodził...............................................Wyprawa ta...

plik doc

Test: Rewolucja październikowa w Rosji

Test podsumowujący lekcję
Po rewolucji 1905 roku car Mikołaj II wprowadził w Rosji szereg reform, z których najważniejszą było utworzenie........................., czyli parlamentu. W 1914 roku nazwę stolicy Sankt Petersburg zmieniono na......................................W wyniku rewolucji lutowej 1917 roku nastąpiło obalenie..................., Rosja od tego czasu stała się.. ............................ Po abdykacji cara Duma powołała....................................... Grupa zwolen...

plik doc

Test: rusyfikacja i germanizacja

Test, przydatny do podsumowania lekcji
Po upadku powstania styczniowego postępował proces .......................................i rusyfikacji. W 1871 roku kanclerzem zjednoczonych Niemiec został Otto von Bismarck, który na ziemiach polskich prowadził „walkę o kulturę” czyli.................................W roku 1886 powstała ....................................................., która wykupywała ziemie z rąk Polaków. W 1894 roku powstał Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, nazywany przez...

plik pdf

Test - wiek XVIII-XIX - klasa IIb

Test sprawdzający wiedzę uczniów
Imię i Nazwisko ................................................. klasa......... Zakreśl prawidłową odpowiedź w podanych poniżej pytaniach. 1 Utworzenie Księstwa Warszawskiego miało miejsce: (0-1 pkt) a) 1807r. b) 1877r. c) 1892r. 2. Bitwa pod Waterloo miała miejsce: (0-1pkt) a) 1813r. b) 1851r. c) 1815r. 3. Kto został mianowany marszałkiem Francji w 1813r.?: (0-1pkt) a) gen. Józef Chłopicki b) książę Józef Poniatowski c) gen. Jan Henryk Dąbrowski 4. Połącz...

plik pdf

Test - wiek XVIII-XIX - klasa IIa

Test sprawdzający wiedzę uczniów
Imię i Nazwisko ................................................. klasa......... Zakreśl prawidłową odpowiedź w podanych poniżej pytaniach. 1 Bitwa pod Lipskiem miała miejsce:(0-1 pkt) a) 1811r. b) 1813r. c) 1812r. 2. Powstanie Listopadowe miało miejsce : (0-1pkt) a) 1831r. b) 1789r.. c) 1830r. TEST Nr Data............ 3. Bohaterem narodowym jakiego państwa jest Józef Bem : (0-1pkt) a) Francji b) Węgier c) Stanów Zjednoczonych 4. Połącz linią wyraz z jego...

plik pdf

Polska złotego wieku na tle europejskim - test

Test sprawdzający wiedzę ucznia - II klasa gimnazjum
Numer ucznia (uczennicy)........................ Grupa................................. TEST SPRAWDZAJĄCY JEDNOSTOPNIOWY Z DZIAŁU „POLSKA ZŁOTEGO WIEKU NA TLE EUROPEJSKIM” DLA KLASY II GIMNAZJUM 1. Odpowiedz na pytania: A) Który z wybitnych Polaków XVI wieku zgłaszał w swoim dziele przeprowadzenia reform w Polsce ? potrzebę B) Jak przetłumaczyłbyś na język polski łaciński tytuł słynnego dzieła Mikołaja Kopernika „ De revolutionibus orbi...

plik pdf

Polska i świat na przełomie XIX i XX wieku

Test sprawdzający wiedzę uczniów
Imi i nazwisko ........................................................................ klasa ........... numer ........... grupa A C. kapitalizm D. strajk (.......) (.......) 3. proces gwałtownych przemian na przełomie XVIII i XIX w. w dziedzinie techniki i stosunków społ. – ekonomicznych 4. ogół pracowników najemnych bezpo rednio zatrudnionych w produkcji a) b) c) d) e) 3. .................................................................................

plik pdf

Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku

Test sprawdzający wiedzę ucznia
„WIELKIE ZMIANY CYWILIZACYJNE XIX WIEKU” KLASA VI imię i nazwisko....................................................... 1. Wymień państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Polski : ............................................., ................................................., .............................................. 0-3 pkt 2. Wpisz do tabeli pod jakimi zaborami znajdowały się : Wielkopolska, Śląsk, Galicja, Kraków, Warszawa, Łódź, Lwów, Gdańs...

plik pdf

Europa i ziemie polskie w II połowie XIX i na początku XX wieku

Test sprawdzający wiedzę ucznia
Imię i nazwisko ............................................................ Gr. A Europa i ziemie polskie w II połowie XIX i na początku XX wieku. 1. Jakie ustępstwa wobec Królestwa Polskiego poczyniły władze carskie po przegranej wojnie krymskiej: (zakreśl trzy poprawne odpowiedzi) a. b. c. d. zezwolenie na utworzenie w Warszawie Szkoły Głównej zniesienie trwającego od 25 lat stanu wojennego nadanie szerokiej autonomii administracji i sądom polskim w Kró...

plik doc

Historia XIX wieku - test

Test sprawdzający wiedzę ucznia
TEST HISTORIA XIX WIEK       Ludwik Filip władca Francji w latach 1830-1848 pochodził z bocznej linii: a) Tudorów b) Burbonów c) Burbonów neapolitańskich       Nazwa "Legion Puławski" pochodzi od: a) nazwiska jego dowódcy Kazimierza Puławskiego b) miejsca formowania oddziału: c) bitwy, gdzie wsławił się zwycięstwem       I Międzynarodówka powstała w roku: a) 1864 b) 1871 c) 1889     &nbs...

plik pdf

Test - lata 1815-1871

Test obejmujący lata 1815-1871
AUTOR – BEATA WOJTASIK TEST SPRAWDZAJĄCY – HISTORIA 1815- 71 1.Wyjaśnij na czym polegała zasada legitymizacji władzy państwowej leżąca u podstaw postanowień kongresu wiedeńskiego.................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................

plik doc

Pierwsze polskie partie polityczne

PPS, Endecja, PSL...
Pierwsze polskie partie polityczne Ludność W 1870 roku w Królestwie Polskim mieszkało około 4 milionów Polaków, w zaborze pruskim 2,4 miliona, w Galicji - 2,7 miliona, a w zachodnich guberniach Rosji - 900 tysięcy. Łącznie pod zaborami żyło prawie 10 milionów Polaków. Do 1914 eoku liczba ta uległa podwojeniu - mimo że w tym okresie wyemigrowało ponad 3,5 miliona osób polskiego pochodzenia. Los robotników W połowie lat 70. XIX wieku w zakładach przemysłowcyh Królest...

plik doc

Wynalazki - konspekt

Konspekt lekcji
Mój scenariusz prezentuje metodę JIGSAW ( puzzle) umożliwiającą uczenie się we współpracy.  Uczniowie zostają włączeni w proces uczenia się. Ich zadaniem jest przyswojenie i przekazanie kolegom części materiału, przez co stają się odpowiedzialni za swoją i ich wiedzę. Odpowiedzialność ta może motywować do bardziej wnikliwego i szczegółowego przyswajania wiadomości. Podstawowa zasada metody polega na tym, iż uczestnicy poszczególnych grup są ekspertami w zakresie określonego...

plik doc

Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914

Wiele ciekawych informacji!
Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914 Okres, obejmujący lata tuż po kongresie wiedeńskim, którego akt końcowy podpisano 9 VI 1815 roku, aż do początku pierwszej wojny światowej ( rok 1914), był okresem niezwykle trudnym dla Polaków. Borykali się oni z wieloma problemami. Największym z nich był niewątpliwie problem niewoli narodowej. W XIX w. nasza ojczyzna znalazła się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i niemieckim. Polska znalazła się w bar...

plik doc

Początki państwa radzieckiego - konspekt

Konspekt lekcji na temat Rewolucji październikowej itp.
Temat: Początki państwa radzieckiego. Cele: A. Wiadomości: 1) Uczniowie pamiętają: - sytuację polityczną i gospodarczą Rosji - warunki i procesy sprzyjające powstawaniu tendencji rewolucyjnych - etapy rewolucji; lutową, październikową - postacie: Lenin, Mikołaj II, Kiereński - organizacje: CzeKa, RDR. - przyczyny i skutki rewolucji - pojęcia: komunizm wojenny B. Umiejętności: 1) Zastosowanie wiadomości w sytuacjach...

plik doc

Niewolnictwo w kraju wolności ? wojna secesyjna - konspekt

Konspekt lekcji
Niewolnictwo w kraju wolności – wojna secesyjna. Cele lekcji: Po lekcji uczeń powinien:       Umieć scharakteryzować sytuację społeczno-gospodarczą w USA       Umieć wymienić pozytywne i negatywne skutki wojny secesyjnej       Rozumieć związek między sytuacją gospodarczą Północy i Południa a wybuchem wojny secesyjnej       Umieć pokazać na mapie stany północne i południowe       Zna...

plik doc

W państwach starożytnego wschodu - konspekt

Konspekt lekcji
W państwach starożytnego wschodu - lekcja powtórzeniowa Scenariusz lekcji Klasa 1 gimnazjum Dział: Starożytny Wschód. I. Założenia metodyczne. Cele dydaktyczno - wychowawcze: - usystematyzowanie wiedzy uczniów, - zachęcenie ich do aktywności i rywalizacji. Metody: - gra dydaktyczna w formie quizu "1 z 10". Środki dydaktyczne: - tablica szkolna do zapisywania punktacji, - zestawy pytań przygotowane przez nauczyciela, - kartony z napisami informującymi, który etap...

plik doc

Zjednoczenie Włoch i Niemiec - konspekt

Konspekt lekcji
TEMAT: ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC. Treœci programowe:       Sytuacja polityczna w Europie w II poł. XIX wieku,       Zjednoczenie Włoch – 1861r.       Wojna niemiecko – austriacka i niemiecko – francuska,       Zjednoczenie Niemiec – 1871r. Cele lekcji: - po zakończonych zajęciach: Uczeń wie:       dlaczego Włosi i Niemcy dšżyli do zjednoczenia,       zna rolę Wik...

plik doc

Religie starożytnej Grecji - konspekt

Konspekt lekcji
Z wizytą u bogów na Olimpie Scenariusz lekcji w kl. V szkoły podstawowej Czas trwania zajęć: 2 x 45 min uczeń pamięta: - pojęcia: mit, mitologia, dionizje, tragedia, komedia - głównych bogów greckich rozumie: - wyżej wymienione pojęcia - czym różniły się wierzenia mieszkańców starożytnego Wschodu od religii Greków potrafi: - prawidłowo operować pojęciami - opisać wygląd teatru greckiego - zaprojektować maskę oraz wykonać ją z różnych gatunków papieru - wyjaśnić...

plik pdf

Dorobek cywilizacyjny starożytnych Greków - konspekt

Konspekt lekcji
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji - omawia znaczenie i wpływ ustroju demokratycznego Grecji na następne epoki - zna pojęcia charakterystyczne dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i kultury Grecji np. politeizm, antropomorfizm, mit, heros, demokracja, filipiki, oligarchia, hegemonia, demagog, ty...

plik pdf

Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji

Konspekt lekcji
Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. Lekcja historii w klasie 6 szkoły podstawowej. Cele operacyjne Po skończonych zajęciach uczeń potrafi: - wymienić przyczyny, które zadecydowały o wybuchu wojny, - wymienić i pokazać na mapie główne państwa Ententy i Centralne, - opowiedzieć jakimi środkami i metodami toczono walki, - wyjaśnić na podstawie mapy z podręcznika, na czym polegała niekorzystna sytuacja państw centralnych podczas pierwszej wojny światowej, - w dowolnym...

plik doc

Panowanie Ludwika XV i Ludwika XVI we Francji

Francja pod rządami Ludwika XV i Ludwika XVI
FRANCJA LUDWIKA XV I MARKIZY DE POMPADOUR – Ludwik XV- król Francji od 1715, prawnuk Ludwika XIV, przedstawiciel dynastii Burbonów. Początkowo, wobec małoletniości króla, regencję sprawował bratanek Ludwika XIV, książę Filip Orleański. W 1723 ogłoszony pełnoletnim przejął bezpośrednią władzę. W 1725 poślubił Marię Leszczyńską, córkę Stanisława Leszczyńskiego. Na początku swych rządów Ludwik XV cieszył się wielką popularnością. Zyskał sobie przyd...

plik doc

Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego

Jak wyżej
Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego- Brandenburgia w przeciwieństwie do większości państw i państewek Rzeszy Niemieckiej nie przeżywał upadku w wyniku wojny trzydziestoletniej. W wyniku przesunięcia dróg handlowych ku Oceanowi Atlantyckiemu w XVI w. oraz zmian w gospodarce Niemiec, Brandenburgia znalazła się około połowy XVII w. na centralnych szlakach handlowych Rzeszy, które stanowiły głównie rzeki, wpadające do Morza Północnego i Bałtyckiego (Ren, Wezera, Łaba, Odra...

plik doc

Wojna o sukcesję hiszpańską (1701-1714)

Jak wyżej
WOJNA O SUKCESJĘ HISZPAŃSKĄ (1701-14)- na początku stulecia podstawową sprawą dla państw europejskich: Francji, Anglii i Holandii był handel z Hiszpanią oraz z jej amerykańskim imperium, będący źródłem napływu kruszców do Europy. Testament Karola II- wskutek upośledzenia umysłowego ostatniego potomka hiszpańskiej linii Habsburgów, do sukcesji po nim zgłosiło się wielu pretendentów, ze względu na dynastyczne powiązania. Wnukami króla hiszpańskiego Filipa III byli zarówno Ludwik X...

plik doc

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Podstawowe informacje
POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI: 1. Położenie kolonii i sytuacja kolonistów 2. Motywacje i cele niepodległości 3. Przebieg konfliktu miedzy koroną a zbuntowanymi koloniami 4. Rezultat 1. Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była Virginia. W wieku XVIII w Ameryce Północnej było już 13 kolonii angielskich, a po wojnie 7-letniej we władzy Anglii znajdowały się również francuskie posiadłości w Kanadzie. Kolonie m...

plik doc

Wielkie odkrycia geograficzne - konspekt lekcji

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Temat: Wielkie odkrycia geograficzne I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z odkryciami geograficznymi oraz ich następstwami       Cele szczegółowe: - uczeń zna przyczyny wypraw odkrywczych - uczeń zna nazwiska najważniejszych podróżników z XV-XVI w. oraz miejsca odkryć - uczeń zna daty wielkich odkryć geograficznych - uczeń umie wskazać na mapie trasy dalekomorskich wypraw oraz odkryw...

plik doc

Wynalazki drugiej połowy XIX wieku

Interesujące informacje o wynalazkach
WYNALAZKI DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU: Końcowe lata XIX wieku to okres głębokich przemian, obejmujący wszystkie dziedziny działalności człowieka, począwszy od nauki, a kończąc na muzyce i szkolnictwie. Okres ten to czas wzrostu liczebności ludzi, to ogromny postęp techniczny, przemysłu i miast. Jest to wiek określany mianem „wieku pary i elektryczności”. 1860 - silnik gazowy (Lenoir, Francja) - pierwszy użyteczny silnik spalinowy, dwusuwowy, jednocylin...

plik doc

Wynalazki XIX wieku

XIX - wieczne wynalazki
WYNALAZKI XIX WIEKU:       1804 mechaniczny warsztat do tkania wzorzystego (Joseph Marie Jacquard)       szybowiec - J.B. Meusnier       1807 gazowa latarnia uliczna (zastosowanie) - Londyn       1811 gazownia miejska       1815 lampa Davy'ego (bezpieczna lampa górnicza) - Humphry Davy       1816 stetoskop       1817 fotokomórka - Jons Berzeliu...

plik doc

Zbrodnia katyńska

Podstawowe informacje o zbrodni katyńskiej
Zbrodnia katyńska – w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński – masowe wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 15 000 jeńców wojennych - polskich oficerów – w dużej części pochodzących z rezerwy. Ofiary dokonanej zbrodni były pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i...

plik doc

Radziecki atak na Polskę 17 września 1939

Ciekawe informacje o ataku radzieckim na Polskę
Radziecki atak na Polskę 17 września 1939 – zbrojna napaść ZSRR bez wypowiedzenia wojny na Polskę, prowadzącą wojnę z niemiecką III Rzeszą, podczas II wojny światowej. Na mocy tajnego załącznika do niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji (paktu Ribbentrop-Mołotow), ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym określeniem przewidywanego je...

plik doc

Nota rządu sowieckiego - wrzesień 17 1939, Moskwa

Tekst źródłowy
1939 wrzesień 17, Moskwa Nota rządu sowieckiego nie przyjęta przez ambasadora Wacława Grzybowskiego Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd Polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskute...

plik doc

Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r.

Jak wyżej
Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. Józef Piłsudski mówił pod koniec 1918 r.: „Trzeba stworzyć w Polsce władzę, której podstawy nikt nie byłby w możności kwestionować (…), dążę przede wszystkim do zwołania Sejmu na podstawie przeprowadzonych jak najprędzej powszechnych, tajnych wyborów (…), żądam prędkiego opracowania ordynacji wyborczej (…), źródłem władzy może być tylko naród”.Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy ponownie pojawiło się Państ...

plik doc

Skład rządu Ignacego Daszyńskiego

Skład osobowy tego rządu
Oficjalna nazwa: Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Urzędował w Lublinie, od 6 do 11 listopada 1918 r. Skład rządu       Prezydent ministrów oraz minister spraw zagranicznych - Ignacy Ewaryst Daszyński       Minister aprowizacji - Wincenty Witos       Minister komunikacji - Jędrzej Edward Moraczewski       Minister oświaty - Gabriel Dubiel       Minister pracy i opieki...

plik doc

Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego

PKL oraz Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, TRL
Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego - organ zarządzający ziemiami byłego zaboru austriackiego z siedzibą w Krakowie. Została utworzona 28 października 1918 r. Na jej czele stanął Wincenty Witos, działacz PSL-Piast i Ignacy Daszyński.Dowódcą pionu wojskowego został Bolesław Roja. Polska Komisja Likwidacyjna była organem o szerokich kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych. Miała na celu likwidację stosunków pań...

plik doc

Teksty źródłowe

Dwa teksty źródłowe z 1918 roku: - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu - Pismo Rady Regencyjnej do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiegoskładającego w jego ręce władzę państwow
1918 listopad 11, Warszawa - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu      Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń woj...

plik doc

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, TRL

Jak wyżej
Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego - organ zarządzający ziemiami byłego zaboru austriackiego z siedzibą w Krakowie. Została utworzona 28 października 1918 r. Na jej czele stanął Wincenty Witos, działacz PSL-Piast i Ignacy Daszyński.Dowódcą pionu wojskowego został Bolesław Roja. Polska Komisja Likwidacyjna była organem o szerokich kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych. Miała na celu likwidację stosunków państwowo-prawnych łączących Galicję z Austrią or...

plik doc

Związek Walki Zbrojnej, ZWZ

Kolejna partia informacji o ZWZ
Związek Walki Zbrojnej, ZWZ, kryptonimy SSS, PZP, konspiracyjna organizacja wojskowa powołana rozkazem Naczelnego Wodza, generała W. Sikorskiego, z 13 listopada 1939. Utworzony w miejsce rozwiązanej tym samym rozkazem Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związek Walki Zbrojnej wykorzystał dotychczasowy dorobek SZP, przejmując jej siatkę konspiracyjną i kadry. Komendantem został mianowany generał K. Sosnkowski, pseudonim Józef Godziemba (do 30 czerwca 1940), przeby...

plik doc

"Wachlarz" i "Kedyw"

Wiele ciekawych informacji
"Kedyw" - Kierownictwo Dywersji. Tworzenie Kedywu zapoczątkowane zostało na jesieni 1942 r. poprzez ustne zarządzenia i odprawy, stwarzające podstawy do ujęcia w jednolitą formę strukturalną dotychczasowej działalności Związku Odwetu i "Wachlarza" oraz umocnienie jej przez dopływ świeżych sił nie biorących dotychczas udziału w walce czynnej. Prace te urzeczywistniono poprzez utworzenie w Komendzie Głównej AK, w listopadzie 1942 r., Kierownictwa Dywersji, które mi...

plik doc

Dywersja pozafrontowa oraz aresztowanie gen. Roweckiego

Jak wyżej
Dywersja pozafrontowa - utworzona w 1923 w Oddziale II (Wywiadowczym) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na bazie doświadczeń Grupy "Wawelberg", ściśle zakonspirowana komórka której zadaniem miało być:       tworzenie zakonspirowanych grup wykwalifikowanych konspiratorów i dywersantów (w kraju i za granicą)       łączenie ich w sieć o określnoej strukturze podległości Zadaniem grup dywersyjnych było w przypadku wybuchu wojny lub zajęcia częśc...

plik doc

Armia Krajowa

Wiele przydatnych informacji o Armii Krajowej
ARMIA KRAJOWA Kryptonimy: Polski Związek Powstańczy [PZP], Siły Zbrojne w Kraju [SZK] Konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej [1939-1945] na obszarze państwa polskiego w granicach RP sprzed 1 września 1939. Stanowiła integralną część Sił Zbrojnych RP. Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 IX 1939 Służby Zwycięstwu Polski [SZP] w utworzony 13 XI 1939 Związek Walki Zbrojnej [ZWZ], który...

plik doc

Pakt Ribbentrop-Mołotow i podział administracyjny Polski

Jak wyżej
Pakt Ribbentrop-Mołotow - nazwa odnoszona zarówno do samego Paktu o Nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r., jak i w szczególności do tajnego protokołu dodatkowego stanowiącego załącznik do tego Paktu. Pakt został podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, dokonali podziału Europy...

plik doc

Układ Sikorski-Majski

Wydarzenia z 30 lipca 1941 roku.
Układ Sikorski-Majski był to układ między Polską a ZSRR, który miał na celu wspólną walkę z III Rzeszą w czasie II wojny światowej. Został podpisany 30 lipca 1941 roku w Londynie. Układ przewidywał przywrócenie stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami oraz budowę armii polskiej w Związku Sowieckim pod dowództwem polskim. Układ podpisany został przez polskiego premiera Władysława Sikorskiego i radzieckiego ambasadora w Londynie Iwana Majskiego. Kreml...

plik doc

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Jak wyżej
Przyczyny wybuchu II wojny światowej:       Narodziny faszyzmu w Europie       Dojście Adolfa Hitlera do władzy (30 stycznia 1933 r. - powstanie III Rzeszy)       Głoszenie haseł antysemickich       Stworzenie pojęcia „rasy panów”       Dążenie do rozszerzenia „przestrzeni życiowej” dla Niemców       Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r.   &n...

plik doc

Rada Regencyjna

Wiele informacji i Radzie Regencyjnej
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego to powołany 12 września 1917 roku przez okupujące Królestwo Kongresowe Niemcy i Austro-Węgry kolegialny organ mający oficjalnie sprawować władzę zwierzchnią nad powołanym na mocy aktu 5 listopada Królestwem Polskim zależnym od okupantów. Powstała na podstawie patentu w sprawie władzy Państwowej w Królestwie Polskim wydanego 15 września 1917.W jej skład wchodzili: książę Zdzisław Lubomirski, abp warszawski Aleksander K...

plik doc

Wielki kryzys w latach 1929-1933

Wielki Kryzys w USA
Wielki kryzys, określany też mianem wielkiej depresji - największy kryzys gospodarczy w historii gospodarki kapitalistycznej, który miał miejsce w latach 1929-1933 i objął wszystkie kraje i wszystkie dziedziny gospodarki. Kryzys rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, po tzw. czarnym czwartku (a według niektórych źródeł już kilka miesięcy wcześniej), czyli panice na giełdzie nowojorskiej na Wall Street 24 października 1929, gdy gwałtownie spadły ceny akcji, pociągając za...

plik doc

Traktaty kończące pierwszą wojnę światową

Jak wyżej
TRAKTATY KOŃCZĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ Pokój Wilsona - Nazwą 14 punktów Wilsona określa się program pokojowy, który przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu amerykańskiego prezydent Woodrow Wilson. Oto te punkty: "Naszym programem jest program pokoju światowego. Program ten - naszym zdaniem jedynie możliwy - jest następujący: 1. - Porozumienia pokojowe jawnie zawarte, po których nie będzie już żadnych, bez względu na ich naturę, porozumień tajnych, dyplomacja zaś będzi...

plik doc

Liga Narodów

Liga Narodów oraz Protokół Genewski
LIGA NARODÓW Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego. Wśród 32 państw założycielskich była też Polska. Statut Ligi został uchwalony w styczniu 1920 r. Zgodnie z nim organizacja miała gwarantow...

plik doc

Barok w Europie

Jak wyżej
Barok w Europie Kierunek w kulturze europejskiej, obejmujący zjawiska artystyczne od końca XVI do XVIII wieku. W tym czasie nastąpił nie tylko rozwój filozofii, nauk przyrodniczych i matematycznych, ale także doszło do głośnych sporów religijnych, które zakończyły się triumfem kontrreformacji. Literatura i sztuka baroku były pełne sprzeczności i rozwijały się nieco inaczej w poszczególnych centrach. Architekci odeszli od renesansowej regularności i harmonii. Ich dzieła cechowały...

plik doc

Metodologia - wyjaśnienia trzech terminów

Wyjaśnienie terminów: przestrzeń, mikrokosmos, makrokosmos
PRZESTRZEŃ- to trójwymiarowa, geometryczna forma, która pozwala się dzielić na wymierne odcinki. Jest parametrem wyznaczającym granice istniejącego świata i formą ludzkiego doświadczenia. We współczesnym świecie pojęcie przestrzeni zmieniło się, zaczęła się ona jakby kurczyć. Nowe środki łączności i komunikacji umożliwiły pokonywanie w jednostce czasu niewspółmiernie większej przestrzeni, aniżeli było to możliwe kilkadziesiąt lat t...

plik doc

System Świętego Przymierza

System Świętego Przymierza w Europie w latach 1815-1856
KONGRES WIEDEŃSKI 1814-1815 Po upadku imperium Napoleona Bonaparte postanowiono skorygować mapę Europy oraz wynegocjować i podpisać traktat pokojowy. Dokonało się to za sprawą różnych monarchów i ich ministrów, którzy spotkali się na Kongresie Wiedeńskim. Trwał od września 1814 roku do czerwca 1815 roku. W kongresie wzięli udział prawie wszyscy europejscy notable, lecz jego przebieg kontrolowały wielkie mocarstwa: Wielka Brytania, Ros...

plik doc

Struktura stanowa Francji w przededniu rewolucji

Trzy stany. Jakie? Przekonaj się...
STRUKTURA STANOWA FRANCJI – w przededniu rewolucji Francja była państwem stanowym. Wyróżniano trzy stany: duchowieństwo, szlachtę i „stan trzeci”. Do stanu trzeciego należało aż 99% całego społeczeństwa, które szacowano na 26 mln. Liczba przedstawicieli duchowieństwa i szlachty wynosiła ok. 300 tys. Stan szlachecki był większy od duchownego o kilkadziesiąt tysięcy osób. Wyższemu duchowieństwu powodziło się lepiej niż księżom. Kościół był posiadaczem jedne...

plik doc

Jakobini

Francja w okresie rządów jakobinów
JAKOBINI(1793-94): Dane podstwowe: nazwa: od kościoła Św. Jakuba w Paryżu, w którym organizowali swoje narady przedstawiciele: Maximilien Francois Marie de Robespierre, Georges Danton, Antoine Louis de Saint-Just, Jean-Paul Marat. Czas panowania: 1793-94. Główne zasady rządów: terror i radykalizm Rządy jakobinów - 6 kwietnia 1793 r. wybrano Komitet Ocalenia Publicznego, do którego wszedł Danton. Komitet był rządem francuskim. 2 czerwca nastąpił prze...

plik doc

ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKICH PO ROKU 1795

Ziemie polskie po rozbiorach.
ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKI PO ROKU 1795 – już w 1796 r. w kraju zaczęto organizować pierwsze spiski, a za granicą podejmowano starania o odbudowę wojska polskiego. Najważniejszym zadaniem było odzyskanie niepodległości. Mocarstwa rozbiorcze stosowały w stosunku do ludności polskiej ucisk fiskalny i militarny. Zabór Pruski: Dominowali prawie na całym Górnym Śląsku, na Dolnym sięgali po Trzebnicę, Wrocław, Strzelin, występowali pod Zieloną Górą i Gorzowem, na...

plik doc

Kongres Wiedeński

Wydarzenia z 1814 i 1815 roku
KONGRES WIEDEŃSKI 1814-1815 Kongres przypominał jeden wielki festyn. Nad wszystkimi biorącymi udział w Kongresie pilny nadzór sprawowała wiedeńska policja. Byli oni śledzeni do tego stopnia, że usługi wywiadu spełniały nawet pokojówki, lokaje, arystokraci. Byli zobowiązani do donoszenia, o czym się mówi, co się mówi. Donosiły także damy z towarzystwa i damy z półświatka. Łamano także prywatność korespondencji. Kongres został zwołany w momencie kiedy w Europie...

plik doc

Heraldyka

Wszystko co związane z heraldyką
57. POJĘCIE I ZAKRES HERALDYKI: Nauka o herbach. Zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Nauka pomocnicza historii. Heraldyka wywodzi się od słowa herold, określającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. Wyróżnia się heraldykę historyczną, która bada wiedzę historyczną dotyczącą herbów, oraz heraldykę praktyczną, która analizuje zasady tworzenia i prawidła stylowej orna...

plik doc

Nauki Pomocnicze Historii - ściąga

Oczywiście moja produkcja!
GENEALOGIA- nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi, ustalająca stopień filiacji (wzajemny stosunek dwojga osób, z których jedna pochodzi od drugiej, tzw. pokrewieństwo wstępne lub zstępne) i koicji (związek dwojga osób płci odmiennej, zawarty dla wydania potomstwa) oraz określająca daty narodzin, ślubów i zgonów. Wyniki poszukiwań przedstawiane są w formie opisowej lub w postaci tablic genealogicznych: przodków (asce...

plik doc

Początki państwa polskiego - ściąga

Dagome iudex, załamanie pryncypatu itp.
DAGOME IUDEX- akt oddania państwa polskiego pod opiekę papieża przez Mieszka I, występującego pod imieniem Dagome. Znany jedynie z mocno zniekształconego streszczenia. Stanowi podstawę do określenia terytorium ówczesnego państwa polskiego, które według dokumentu obejmowało w latach 990-992 Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze i Śląsk oraz prawdopodobnie Pomorze. ZAŁAMANIE PRYNCYPATU- Praktycznie zwierzchnia władza pryncypacka przestała istnieć za Kazimierza...

plik doc

Psychologia - ściąga

Podstawowe terminy z psychologii w formie ściągi!
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarant...

plik doc

Sentencje lacińskie 2

Kolejne sentencje łacińskie i ich tłumaczenie
1. historia magistra vitae [vite] est. 2. Ibi victoria, ubi concordia 3. verae amicitiae sempiternae sunt. 4. oppido parvo murus non altus est. 5. ibi patria, ubi bene. 6. errare humanum est 7. non scholae sed vitae discimus 8. per aspera ad astra 9. festina lante 10. otia post negotia 11. aliena laudatis, vestra ignoratis 12. verba docent, exema parabitis 13. exemplis discimus. 14. Iustitiam colere debemus 15. Verum amicum pec...

plik doc

Sentencje łacińskie 1

Tłumaczenia sentencji łacińskich
Sentencje NON TAM PRAECLARUM EST SCIRE LATINE QUAM TURPE NESCIRE Nie tylko chwalebnie jest znać łacinę, co haniebnie jest jej nie znać QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia HISTORIA VITAE MAGISTRA EST Historia jest nauczycielką życia EXEMPLIS DISCIMUS Uczymy się na przykładach IGNAVIS SEMPER FERIAE Lenie zawsze mają święto MANUS MANUM...

plik doc

Wiosna Ludów w Austrii

Wydarzenia z 1848 roku
Wiosna Ludów w Austrii Cesarstwo austriackie nie było tworem jednonarodowym. W skład państwa wchodziły Czechy, Słowacja, Węgry, Siedmiogród, niektóre państwa włoskie jak Wenecja, Chorwacja. Tak więc do postulatów społecznych identycznych dla całej Europy dochodził element nacjonalistyczny. Lata trzydzieste XIX wieku to kryzys polityczno-dynastyczny na dworze w Wiedniu. W roku 1835 zmarł cesarz Franciszek I, pozostawiając dwóch synów. Pierworodny był chory psychiczni...

plik doc

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939

Jak wyżej
Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 Do roku 1931 Hiszpania była monarchią, w której nieudolne rządy sprawował król Alfons XIII. W kraju nieustannie trwały walki wewnętrzne. Źródłem tych konfliktów była między innymi polaryzacja społeczeństwa i nierozwiązane problemy własności ziemi. Chłopi buntowali się przeciwko arystokracji, cywile przeciwko wojskowym i oficerom, domagając się kontroli nad ogromną hiszpańską armią. Istniał również konflikt między kościołem a anarchistami, którzy...

plik doc

Podstawy historiografii

Podstawowe sprawy związane z historią historiografii
W roku 1885 dziewięćdziesięcioletni Leopold von Ranke siedział w berlińskim mieszkaniu i tworzył swe ostatnie historyczne dzieła. Nie mógł już czytać, zawodziła go pamięć i miał trudności z pisaniem. Jednej z oddanych asystentek podyktował krótką autobiografię historyka. Opowiadał o młodzieńczych początkach zainteresowania dziejami, o wykładach uniwersyteckich, lekturach filozoficznych i uwielbieniu, jakie żywił dla historycznych powieści...

plik doc

Źródła konfliktów w Jugosławii

Źródła konfliktów: historyczne, religijne, narodowościowe
Źródła konfliktów: historyczne, religijne, narodowościowe. Co podsycało krwawe konflikty etniczne, które porozrywały Jugosławię i przyniosły niesamowite ludzkie cierpienia, które rujnowały Bałkany poprzez lata 90. i nadal kładą się cieniem na cały ten region? Kwestia ta była żarliwie dyskutowana od wczesnych lat 90. i wciąż jest tematem gorących debat. W istocie był to temat wielu prac pisanych przez ostatnie 10 lat jak również niez...

plik doc

Rozpad Jugosławii

Sprawy bliskie naszym czasom
Rozpad Jugosławii Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii (SFRJ) obejmowała sześć republik: Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę (Montenegro), Serbię i Słowenię. Od 1953 roku prezydentem SFRJ był przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii Josip Broz Tito. Po jego śmierci w maju 1980 roku, kraj pogrążył się w narodowościowym, politycznym i ekonomicznym kryzysie. Rosły nacjonalistyczne i etniczne napięcia, z którymi następcy prezydenta nie...

plik doc

Polityka mocarstw wobec Niemiec po II wojnie światowej

Wszystko na ten temat
Polityka wielkich mocarstw wobec Niemiec po II wojnie światowej. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i ZSRR poniosły od 1941 r. jako czołowe mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej główny ciężar wojny przeciw III Rzeszy. To też nic dziwnego, że przede wszystkim te państwa zainteresowane były ukaraniem hitlerowskich Niemiec, jako winnych rozpętania II wojny światowej. Do wiosny 1945 r. koalicjantom chodziło głównie o pokonanie wspólnego wroga. Później bowiem ujawniać się z...

plik doc

Niemcy po II wojnie światowej

Jak wyżej
NIEMCY PO II WOJNIE SWIATOWEJ. Powstanie Niemiec wiąże się bezpośrednio z wydarzeniami wojny. Po pokonaniu koalicji faszystowskiej powstały dwa bloki okupujące kraj: 1) USA i kraje kapitalistyczne – w oparciu o demokratyczne zasady, 2) państwa socjalistyczne – pod egidą ZSRR blok skupiający także kraje uzależnione od ZSRR (tzw. Satelickie – nie posiadały suwerenności) ZSRR przejął kontrolę nad częścią krajów europejskich. W wyniku wyzwolenia tych terenów spod okupacji niemieckie...

plik doc

ZPP,CBKP, PKWN

Komuniści, itp.
Związek Patriotów Polskich (ZPP) - organizacja polityczna, powołana w marcu 1943 przez komunistów polskich w ZSRR; narzędzie polityki Stalina w kwestii polskiej - przygotowywał warunki do przejęcia władzy przez komunistów w powojennej Polsce. ZPP pełną działalność rozwinął po zerwaniu przez władze ZSRR (kwiecień 1943) stosunków dyplomatycznych z rządem RP na uchodźstwie. We władzach ZPP dominowali komuniści (od I 1944 skupieni w Centralnym Biurze Komunistów Polskich), którzy...

plik doc

Przełom XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Test, przydatny na lekcji historii.
Na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich rozwijał się przemysł. Funkcjonowało kilka…………….przemysłowych. Jednym z najważniejszych okręgów przemysłowych, słynącym z wyrobów włókienniczych był…………….Okręg Przemysłowy. Przełom wieków XIX i XX to również zmiany w społeczeństwie. Ważną zmianą była stopniowa utrata przywódczej roli przez………………i zajęcie jej miejsca przez inteligencję. Innym przejawem zmian było zacieranie się granic między…………….. ………...

plik doc

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich XIX/XX w

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie.
Temat: Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami cywilizacyjnymi i społecznymi na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku       Cele szczegółowe: - uczeń zna terminy Młoda Polska, neoromantyz...

plik doc

Na przełomie wieków ? przemiany gospodarcze i techniczne - konspekt

Konspekt lekcji jaką przeprowadziłem.
Temat: Na przełomie wieków – przemiany gospodarcze i techniczne. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami gospodarczymi i technicznymi oraz z najważniejszymi wynalazkami       Cele szczegółowe: - uczeń zna najważniejsze wynalazki techniczne - uczeń umie podać imię i nazwisko wynalazcy, rodzaj wynalazku i datę wynalezienia - uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie najważniejszych wynalazk...

plik doc

Polska (Zjednoczona) Partia Robotnicza

Wszystko o PPR i późniejszej PZPR
Organizacje komunistyczne na ziemiach polskich w latach 1939-41: Pod okupacją niemiecką do 1941 ruch komunistyczny był bardzo rozdrobniony i niezorganizowany. Po zlikwidowaniu w 1938 KPP, zamknięciu Żydów w gettach, ucieczce wielu komunistów żydowskich i polskich w strefę sowiecką, w sytuacji sojuszu radziecko-hitlerowskiego, nie mogło być inaczej. Komuniści pozostali pod okupacją niemiecką nie mogli liczyć ani na pomoc ZSRR ani tym bardziej jakieś masowe...

plik doc

Metodologia historii-super ściąga!

Najstraszniejszy przedmiot na kierunku Historia! Z moją ściągą może być lżej.
DROYSEN Miejsce Johanna Gustawa Droysena w nurcie przemian w filozofii i historiografii: Droysen utożsamiany jest przede wszystkim z powstaniem tzw. szkoły pruskiej w historiografii niemieckiej, wspierającej ideowo proces zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus. Utożsamiany jest także z procesem rozwoju studiów nad starożytnością, m.in. z pojawieniem się kategorii hellenizmu. W Polsce Droysenem prawie się nie zajmow...

plik doc

Szkoła Annales

Wszystko co trzeba wiedzieć o Szkole Annales!
I. Szkoła Annales Zamierzam ukazać wizję nauki historycznej przedstawioną przez historyków zgrupowanych wokół francuskiej szkoły historiograficznej Annales, która w ubiegłym stuleciu zrewolucjonizowała naukę historyczną. Szkoła Annales wywodzi swą nazwę od tytułu pisma "Annales d'Histoire Economique et Sociale", które od 1929 r. zaczęli wydawać Marc Bloch i Lucien Febvre. Kierunek, który obrali ci dwaj historycy oraz inni naukowcy, którzy wsp...

plik doc

Historia historiografii - super ściąga

Ściąga mojej produkcji! Polecam!
STANOWISKA W KWESTII HISTORYCZNOŚCI MYŚLI ANTYCZNEJ- Nietzsche- uważał, że myśl grecka jest z natury ahistoryczna. 1 połowa XX w.- Robin Collinwood, Edward Card(?), badacze fr., niem.- uważali, że nie istnieje społeczność zamieszkała poza czasem. Mieli świadomość upływu czasu, ale różną od naszej (Kreutzer, Willamowitz, Willendorf). Pojmowanie czasu jako kołowrotu zmian- powracanie po cyklu jako cyrkularna, powtarzalna – jawiła się historia. Myślenie history...

plik doc

Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji

Jest to ściąga mojej produkcji, która posłużyć może równie dobrze do nauki!
DYDAKTYKA HISTORII- Zajmuje się dawną i współczesną edukacją historyczną. Opisuje i wyjaśnia dokonujące się w niej zmiany. Projektuje konkretne czynności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela historii oraz scenariusze zajęć szkolnych. FUNKCJE PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO: funkcja organizująca- nauczyciel, analizując materiał w podręczniku decyduje o metodach i formach organizacyjnych lekcji. Wyznacza elementom składowym pod...