maarzen
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu / resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym / 2007

Notatki maarzen

plik doc

Kwestionariusz Achenbacha

Opis kwestionariusza Achenbacha jako narzędzie do oceny stopnia i typu zaburzeń zachowania.
Diagnoza resocjalizacji TEMAT: Kwestionariusze Thomasa M. Achenbacha jako narzędzie do oceny stopnia i typu zaburzeń zachowania. Kwestionariusz opracowany przez Thomasa A. Achenbacha to zestaw technik diagnostycznych, które można zastosować w celu dokonania całościowej diagnozy zaburzeń w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, stanowiących podłoże niedostosowania społecznego o różnych patomechani...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z psychologii

Opracowane zagadnienia na egzamin z wprowadzenia do psychologii. Krótko i na temat.
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN       Cele i przedmiot psychologii. Psychologia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek (czy grupa ludzi) a jej celem jest badanie zachowania i procesów psychicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że psychologowie poszukują odpowiedzi na pytanie jaka jest natura ludzka? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie poddają analizie procesy wewnętrzne je...

plik doc

Modele warunkowania

Referat na temat: Opisz zasady uczenia się w modelu warunkowania. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.
TEMAT: Opisz zasady uczenia się w modelu warunkowania.       W definicji podanej przez Andersona uczenie się jest procesem, poprzez który na skutek doświadczenia zachodzą względnie trwałe zmiany w potencjale zachowaniowym. Z tej definicji wynika, że uczenie się prowadzi do zmiany, która jest kluczowa dla uczenia się. Jeśli rzeczywiście się czegoś nauczymy, jesteśm...

plik doc

Koncepcja poznawcza w uczeniu się

Referat na temat: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju.
TEMAT A: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju. W trakcie rozwoju psychologii pojawiały się różne sposoby myślenia o możliwości wyjaśniania zachowania człowieka. Niektóre koncepcje starają się wyjaśniać zachowanie instynktami i popędami będącymi "mechanizmami psychiczn...

plik doc

Logopedia

Dyslalia i jej odmiany, mowa bezdźwięczna.
TEMAT 4: Dyslalia, jąkanie. DYSLALIA to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych (problemy w wymawianiu głosek). - Paralalia (substytucja) zastępowanie jednych głosek innymi, łatwiejszymi. - Mogilalia (elizja) bark dźwięku – rak/_ak, ryba/_yba - Dyslalia właściwa (deformacja)- zachodząca, gdy realizacja jakiegoś fonemu wykracza poza właściwe pole realizacji tego fonemu, a...

plik doc

Logopedia

Budowa, działanie, najczęstsze choroby układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.
TEMAT 1: Budowa, działanie, najczęstsze choroby aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. Aparat mowy to narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy. Narządy te stanowią część układu oddechowego i jako takie nie są specyficzne tylko dla człowieka. W budowie aparatu mowy można wyróżnić trzy grupy narządów:       aparat oddechowy       aparat fon...

plik doc

Lęk w ujęciu różnych koncepcji psychologicznych

Referat na temat lęku, opisany jest on w oparciu o różne koncepcje psychologiczne.
TEMAT: Lęk w ujęciu różnych teorii psychologicznych.       Jak podaje Spencer A. Rathus w „Psychologii współczesnej” lęk to „stan psychiczny cechujący się napięciem, obawą, strachem i poczuciem zagrożenia”. To uczucie znane jest wszystkim ludziom i nierozerwalnie wiąże się z naszym życiem. Zdolność przeżywania lęku jest warunkiem do zachowania zdrowia i życia; pełni on również funkcję alarmu...