limari1 DSWE Wrocław
Nauk pedagogicznych / Psychologia społeczna w edukacji / 2000

Notatki limari1

plik doc

Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Edukacja wczesnoszkolna stanowi ważny i trudny okres w życiu każdego człowieka. Głównym jej celem jest stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz wykształcenie go na człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Należy zapewnić dziecku takie warunki, aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Realizacja celów i za...

plik doc

CECHY OCENIANIA NAKIEROWANEGO NA UCZNIA

• Zasadniczym celem każdego systemu oceniania uczniów powinno być promowanie rozumnej nauki • Ocena powinna skłaniać uczniów do autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęciach. • Ocena powinna uwierzytelnić i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego. • Oceny powinny być formułowane w klasie w sposób ciągły, tak, aby dostarczyć świadectwa indywidualnego rozwoju uczniów na przestrzeni czasu. • Ocenianie powinno opierać...

plik doc

Ocena szkolna i jej funkcje.

Ocenianie uczniów jest umiejetnością złożoną i trudną. Złożoność tej umiejetności polega na tym, że nauczyciel powinien znać dobrze cele oceniania, powinien zdawać sobie sprawę z zależności zachodzacej miedzy procesem oceniania a indywidualnymi własciwościami psychicznymi ocenianych, wreszcie traktować znajomość swego przedmiotu nauczania, technikę i metody kontroli i oceny jako bazę ustalanej oceny. Ocena szkolna jest informacją o wyniku kształcenia wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku. K...

plik doc

Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki

Czy i w jakim sensie zasadne jest określenie pedagogiki nauką lub używanie pojęcia „nauka” w pedagogice. Zrozumienie przełomu jaki jest właściwy współczesnej myśli filozoficznej jak i naukowej - analiza interesów poznawczych J. Habermasa. Przełom antypozytywistyczny zapoczątkowany był filozoficzną myślą Kanta i kontynuowany w dziełach Hegla. Przełom ten polega między innymi na tym, iż samowiedza tak zwanych nauk przyrodniczych oraz nauk społecznych dokonuje nie przyrodnicze, ale społeczne racj...

plik doc

Wartości znaczące dla nauczyciela, a etyczne wymogi pełnienia roli za

Praca nauczyciela, jego powinności zawodowe i sposób ich wykonywania (a głównie ich podmiot – uczeń) niejako zwiększają pod pewnym względem roszczenia moralne, powodują wzrost wrażliwości na określone wartości moralne. Tylko nauczyciel świadomy ponoszonej osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje może skutecznie stawić czoła sytuacjom dydaktycznym i wychowawczym, jakie stwarza współczesna rzeczywistość szkolna. Rozwiązywanie wszelkich sytuacji zawodowych nie jest uzależnione od znajom...

plik doc

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

„Sztuka nie jest bynajmniej tym, co sądzi prostak – rodzajem natchnienia, które nie wiadomo skąd się bierze i rządzone przypadkowością pokazuje jedynie zewnętrzną, malowniczą stronę zjawisk. To mądrość uskrzydlona geniuszem, ale idąca konieczną, determinowaną przez najwyższe prawa, drogą rozwoju.” Eugene Delacrix Życie w obecnym świecie naraża nas na stres, zabieganie i ciągłą pogoń za dobrami materialnymi. Zdobywamy kosmos, odkrywamy nowe galaktyki, rozwój nauki i techniki poszerza...

plik doc

Teorie konfliktu

Teoria konfliktu zakłada, że aby zapobiec dyskryminacji, nie wystarczy nauczanie dzieci z różnych grup społecznych o sobie oraz ich zaangażowanie w działalność poznawczą na temat różnych wartości. Teorie konfliktu w edukacji postrzegają społeczeństwo jako zorganizowane grupy walczące ze sobą o wpływy i dominację. Zakładają, iż częściej występują opozycyjne interesy różnych grup niż ich zgodna integracja. Stąd częste walki i spory, zamiast zgody czy przystosowania. Teorie konfliktu...

plik odt

Rozważania nad „nauką” i „naukowością” jako ideologicznymi kategoriami

Filozofia XIX w. nie rezygnuje ze swych tradycyjnych pytań o wartości, lecz dokonuje ich projekcji na naukę (np. koncepcja utopii społecznej Saint-Simonna, religia ludzkości A. Comta, humanistyczny i liberalno-demokratyczny indywidualizm Milea - wszystkie te dyscypliny nawiązujące do nauki, odbierają walory naukowości innym naukom.
Rozważania nad „nauką” i „naukowością” jako ideologicznymi kategoriami filozofii. Trzy typy filozoficznego pytania o naukę: 1. filozoficzne stanowisko scjentyz...

plik doc

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

W każdej klasie jest grupa uczniów borykających się z różnymi niepowodzeniami szkolnymi. Z czasem dziecko przestaje chętnie chodzić do szkoły, nie jest aktywne na zajęciach, zapomina o odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji. Doznania te mają ujemny wpływ na ogólny rozwój psychiczny tych dzieci, na kształtowanie się ich wiary we własne siły, na stosunek do samego siebie. Są źródłem wielu negatywnych postaw.
Przyczyny niepowodzeń szkolnych W każdej klasie jest grupa uczn...

plik doc

POROZUMIENIE NAUCZYCIEL – UCZEŃ.

Wyobrażenia o nauczycielu znajdujemy na przestrzeni całych dziejów oświaty i wychowania. W każdym okresie historycznym korespondowały one z poglądami na cele i zadania wychowania, były odzwierciedleniem ogólnego poziomu kultury społecznej, poziomu wiedzy o człowieku, jaką w danej epoce dysponowano, poglądów na rolę szkoły i oświaty w społeczeństwie, poglądów na metody wychowawcze.
POROZUMIENIE NAUCZYCIEL – UCZEŃ. Wyobrażenia o nauczycielu znajdujemy na przestrzeni całych dziejów oświaty i...

plik odt

Po co pedagogom głęboka refleksja nad nauką, nad filozofią i pedagogik

Nauka o człowieku musi pozostać nieodmiennie wiedzą samego człowieka, jego wiedzą o sobie, o sobie samym (filozofia praktyczna Arystotelesa i jego hermeneutycznej postawy). Hermeneutyka jako filozofia praktyczna nie polega na zastosowaniu teorii praxis, ale jest doświadczeniem praxis samej, w tym pojęciu praxis - zawiera się pierwotna wspólna więź wszystkiego co razem ze sobą bytuje. Wszelkie rozumienie wiąże się z samorozumieniem, zależy od wiedzy o człowieku, musi ujmować przede wszystkim całą...

plik docx

METODY UCZENIA SIĘ WG WINCENTEGO OKONIA

Metoda jest to dynamiczny proces formowania się człowieka, polegający na ciągłym wyborze treści, sposobów działania nauczyciela i ucznia oraz takim doborze warunków, aby wychowanek przeżywał kształcenie jako jego własny proces, sprawiający jemu samemu satysfakcję , a zarazem , aby jak najchętniej przystępował do jego realizacji i kontynuacji.

...

plik odt

Jaki powinien być wychowawca świetlicy?

Jedną z wielu funkcji szkoły jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję, jest świetlica szkolna. Czyli jej zadaniem jest objęcie opieką i działaniami wychowawczymi dzieci, które są przed lub po lekcjach i czekają na swoich rodziców.
Jaki powinien być wychowawca świetlicy? Jedną z wielu funkcji szkoły jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. Podstawową komórką, która realizuje tę funkcję, jest świetlica szkolna. Czyli jej zadaniem j...

plik doc

CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECH

Jaki powinien być współczesny nauczyciel – wychowawca? Czy edukacja nauczycielska przejawia się najczęściej w jednokierunkowym wykształceniu specjalistycznym połączonym z namiastką wiedzy pedagogicznej, raczej bezkoncepcyjnej i wyraźnie niewystarczającej? Współczesny nauczyciel, zdaniem A. Kotusiewicz, powinien być szczególnie wrażliwy na metodę poznawania i metodę działania.
CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECHNIKIEM, REFLEKSYJNYM PRAKTYKIEM CZY TRANSFORM...

plik odt

Hermeneutyka jako metodologia nauk rozumiejących i sztuka rozumienia.

Hermeneutyka - procedura dążąca do interpretacji tekstu, jego rozumienia (tekstem dla nauczyciela jest uczeń i świat w którym funkcjonuje myśl jego, dzieła i ślady naszej sensotwórczej działalności w świecie czyli wiedza).
Hermeneutyka jako metodologia nauk rozumiejących i sztuka rozumienia. Hermeneutyka - procedura dążąca do interpretacji tekstu, jego rozumienia (tekstem dla nauczyciela jest uczeń i świat w którym funkcjonuje myśl jego, dzieła i ślady naszej sensotwórczej działalności w ś...

plik doc

1.1. Trzy sposoby wyjaśniania powiązań szkoły ze społeczeństwem

Mianem funkcjonalizmu określa się w naukach społecznych orientację teoretyczną i metodologiczną ujmującą społeczeństwo jako zorganizowany kompleks wzajemnie ze sobą powiązanych instytucji zmierzających do integracji i zapewnienia równowagi całemu systemowi. Funkcjonaliści wyjaśniają poszczególne zjawiska społeczno-kulturowe poprzez wskazanie i opisanie uniwersalnych (ich zdaniem) funkcji, jakie pełnią one w społeczeństwie (kulturze). Społeczeństwo stanowi, ich zdaniem, złożony organizm, którego...

plik docx

DZIEDZINY WYCHOWANIA

Człowiek, jako osoba, ze swej natury jest nastawiony na dobro. Praca nad sobą wymaga samoświadomości i samokontroli oraz sprawności woli, które prowadzą do samostanowienia osiąganego przez samo – posiadanie i samo – panowanie, wymaga uznania określonych hierarchii wartości za bardziej pożądaną niż inne, korygowania w szczegółach tej hierarchii pod wpływem wieku, doświadczenia, pogłębionego zrozumienia własnej sytuacji życiowej w świetle coraz lepiej rozpoznawanych wartości osobowych.

...

plik doc

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM

Gdy przypuszczamy, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie musimy przeprowadzić badania psychologiczno – pedagogiczno – lekarskie. W badaniach tych powinny być brane pod uwagę pojęcie normy rozwojowej zarówno w znaczeniu statystycznym, klinicznym jak i teoretycznym.
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM Gdy przypuszczamy, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie musimy przeprowadzić badania psychologiczno – pedagogiczno – lekarskie. W badaniach tych powinn...

plik doc

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, lateralizajca

Problemem dysleksji zainteresowali się lekarze (okuliści i lekarze szkolni), a wśród nich A. Kussmaul (1877r), Berkhan (1885r.), J. Hinsheliwood (1895r.) i W.P.Morgan (1896r.). R. Berlin (1887r.) po raz pierwszy użył terminu „dysleksja” – „szczególny rodzaj ślepoty słownej”. W.P. Morgan (okulista) jako pierwszy opisał specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u 14 – letniego ucznia o normalnym rozwoju intelektualnym. Określił tę formę zaburzenia jako „wrodzoną ślepotę słowną”.
Dysle...

plik docx

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Pojęcie celu odnosi się do stanu rzeczy, który dopiero ma lub powinien nastąpić, a więc do przyszłości. Wszelkie sądy odnoszące się do przyszłości, orzekające o tym jaka ona będzie nazywamy sądami prognostycznymi. Szczególną właściwością sądów prognostycznych, jest to że nigdy nie możemy mieć całkowitej pewności, że są one prawdziwe, ponieważ dotyczą zdarzeń, które jeszcze nie nastąpiły. Sądy takie są jedynie uprawdopodobnione. Sądy prognostyczne są odmianą sądów orzekających.

...

plik docx

AKTYWNE METODY NAUCZANIA

Aktywne (aktywizujące) metody nauczania są technikami pracy grupowej, które szczególnie pobudzają aktywność uczniów.

AKTYWNE METODY NAUCZANIA Aktywne (aktywizujące) metody nauczania są technikami pracy grupowej, które szczególnie pobudzają aktywność uczniów. Ułatwiają one proces uczenia się, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą, a przez to przyjemniejszą i łatwiejszą; o...

plik odt

„LUKA LUDZKA” (Botkin „Uczyć się bez granic”)

„Luka ludzka” to dystans między rosnącą złożonością świata a naszą zdolnością do sprostania jej. Ma ona charakter rozłamu powstającego dlatego, iż za wzrostem tworzonych przez ludzi komplikacji nie nadąża postęp naszych umiejętności.
„LUKA LUDZKA” (Botkin „Uczyć się bez granic”) „Luka ludzka” to dystans między rosnącą złożonością świata a naszą zdolnością do sprostania jej. Ma ona charakter rozłamu powstającego dlatego, iż za wzrostem tworzonych przez ludzi komplikacji nie nadąża postęp na...

plik doc

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI E Gruszczyk Kolczyńska streszczenie
WSTĘP Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Jest to źródło doświadczeń logicznych i matematycznych. Rozwiązywanie zadań to pokonywanie trudności. Jest to integralna część procesu uczenia się matematyki. Specyficzne trudności, które mają dzieci z obniżoną sprawnością manualną, np. graf, tabelka, zapis działania itp. Towarzyszą im napięcia emocjonalne, które odbija...

plik doc

Diagnoza pedagogiczna i analiza dokumentów

Koncentracja na uczniu wywołuje głębokie zainteresowanie jego rozwojem i podnosi rangę diagnozy pedagogicznej. Podstawową właściwością wychowania i kształcenia jest poznanie psychiki dziecka - każdego dziecka indywidualnie. Stąd potrzeba diagnozy, czyli rozpoznania aktualnego stanu psychicznego dziecka i nakreślenie jego tendencji rozwojowych na podstawie znajomości tendencji ogólnych.
Diagnostyka pedagogiczna i analiza dokumentów We współczesnym świecie mocno rozwinięta jest szkoła human...

plik doc

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzenia za sprawą mediów, które wyłapują i nagłaśniają drastyczne wydarzenia. Jednak, jak do tej pory, zjawisko to jest często krytykowane natomiast zbyt mało jest propozycji rozwiązań tego problemu.
Agresja i przemoc w szkole Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzeni...

plik doc

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzenia za sprawą mediów, które wyłapują i nagłaśniają drastyczne wydarzenia. Jednak, jak do tej pory, zjawisko to jest często krytykowane natomiast zbyt mało jest propozycji rozwiązań tego problemu.
Agresja i przemoc w szkole Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzeni...