ikona pliku docx

Problemy Psychologii notatki

współczesne problemy psychologii


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41,66 kB.


                                                                              WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII

                                                                   „ STRES I RADZENIE SOBIE W KONCEPCJI LAZARUSA”

3 Nurty w określeniu stresu psychologicznego:

- bodziec sytuacja lub wydarzenie zewnętrzne o określonych właściwościach

- reakcja- wewnętrzna człowieka, emocjonalne doświadczenie w postaci określonego przeżycia

- relacja- między czynnikami zewnętrznymi, a właściwościami człowieka

Obecnie w def. Stresu Psychologicznego:

- należy uwzględnić obydwa człony ( człon zewnętrzny i wewnętrzny) oraz spostrzeganie sytuacji przez podmiot jako czynnik pośredniczący

- stres lokalizowany nie w jednostce ani w jej otoczeniu, ale dotyczy określonego rodzaju relacji między nimi

- reakcje emocjonalne podmiotu immanentnym składnikiem relacji stresowej

Transakcja w koncepcji  Stresu Lazarusa:

- znaczenie wzajemnych oddziaływań w układzie jednostka- otoczenie, jednostka wraz z aktualnym kontekstem sytuacyjnym stanowią całość o właściwościach niesprawdzalnych do sumy elementów składowych

- transakcja z otoczeniem podlega ocenie poznawczej podmiotu mającej charakter ciągłego procesu ( ocena pierwotna) z punktu widzenia dla jednostki:

* niemająca znaczenia

* sprzyjająca-pozytywna

* stresująca

STRES- określona relacja między osobą, a otoczeniem która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażające jej dobrostanowi. Ważna jest subiektywna ocena znaczenia relacji dla osoby w niej uczestniczącej, a nie właściwości.

Transakcja stresowa w ocenie pierwotnej jako:

- Krzywda- strata: już zaistniała szkoda, emocje: złość, żal

- Zagrożenie- antycypowanie, emocje: strach, lęk

- Wyzwanie- antycypowanie, emocje: negatywne- jak w zagrożeniu, pozytywne- nadzieja, zapał

Ocena wtórna:

- proces poznawczy

- ocena możliwości podjęcia działania usuwającego przyczyny stresu, łagodzącego jego skutki

- prowadzącego do osiągania dostępnych korzyści ( odnosi się do źródeł, zasobów)

RADZENIE SOBIE: całość aktywności podejmowanej przez człowieka w danej sytuacji stresowej

- proces ten jest inicjowany przez poznawczą ocenę sytuacji stresowej

- o ile stres nie ma charakteru chronicznego

- proces radzenia sobie kończy się rozwiązaniem sytuacji stresowej

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM jako PROCES< STRATEGIA< STYL:

- we współczesnych koncepcjach psychologicznych pojęcia stresu o radzenia sobie traktowane są jako nierozłączne

- sytuacja stresowa pobudza do aktywności ukierunkowanej na odzyskanie równowagi pomiędzy wymaganiami i możliwościami

PROCES RADZENIA SOBIE- stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki mające na celu opanowanie określonego zewnętrznie i wewnętrznie wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby.

2 FUNKCJE RADZENIA SOBIE:

  1.  Instrumentalna- zadaniowa, zainteresowanie się na problem, czyli poprawa relacji podmiotu z otoczeniem
  2.  Samoregulująca emocji- zorientowanie się na emocje, czyli na obniżanie przykrego napięcia i łagodzenia innych negatywnych stanów emocji.

Mechanizmy obronne: obecnie forma radzenia sobie, mogą pełnić funkcję adaptacyjną, pomimo że u ich podłoża tkwi nieświadome zniekształcenie rzeczywistości. Dawniej rozróżniane między:

- mechanizmami adaptacyjnymi ukierunkowane na cel

- mechanizmami obronnymi- nieracjonalne, ukierunkowane na emocje

MECHANIZMY OBRONNE OSOBOWOŚCI:  uruchamiane nieświadomie

- ich istotą jest zniekształcenie percepcji rzeczywistości, tak aby w niepomyślanej dla podmiotu sytuacji możliwe było uniknięcie przykrych emocji i uruchomienie samooceny przed uszczerbkiem

- działają nieświadomie, przetwarzają treści lękowe w taki sposób, aby w przetworzonej formie nie stanowiły zagrożenia dla świadomości

- znajduje się w nieświadomości, treści lękowe o charakterze urazowym lub konfliktowym są chronione przed samopoznaniem przez mechanizmy obronne w sposób aktywny.

                                                                   „ WYBRANE KONCEPCJE KRYZYSU- SYTUACJE KRYZYSOWE”

KRYZYS- stan ostrego przełomu:

- sytuacja nagła do której człowiek jest nieprzygotowany

- kwestionowane są wartości, które są dla człowieka najważniejsze

- konfrontacje posiadanych zdolności adaptacje nowej sytuacji życiowej

- sytuacje przerastają człowieka, radzenie sobie jest niewystarczające

- potencjał staje się punktem zwrotnym jednostki w stronę pozytywną lub negatywną

KRYZYS- moment zwrotny, stan który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności.

CECHY KRYZYSU:

- nagłość występowania

- nieodwracalność- nie ma powrotu do  sytuacji sprzed kryzysu

- utrata- traci się to co najcenniejsze

- sprzeczność- głównie w kryzysach rozwojowych

- konieczność zmiany- dostosowanie się do nowej sytuacji

SYTUACJE KRYZYSU:

- zapoczątkowane przez zagrażające wydarzenia zaburzające równowagę procesów psychicznych

- wyczerpanie własnych sposobów radzenia sobie, stan nierównowagi i dezorganizacji

- sytuacje stresowe w przebiegu reakcji kryzysowej mogą być spostrzegane jako zagrożenia, utrata

- w zależności od subiektywnej interpretacji wydarzenia osoby mogą różnie reagować na te same sytuacje

- potencjalna dwuwartościowość krytycznych wydarzeń o pozytywne i negatywne, w zależności od subiektywnej interpretacji faktów

- podstawą psychologia oddziaływań na osobę w kryzysie

- kryzys otwiera drogi korzystniejszych niż dotychczasowe rozwiązania życiowe

REAKCJA KRYZYSOWA:

- nie jest chorobą ani patologicznym doświadczeniem

- nie jest patologią, ale może się w nią przekształcić

- osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy z zewnątrz

- podczas rozwiązania kryzysu osoby są szczególnie otwarte na pomoc:

* osłabienie mechanizmów obronnych

* ego bardziej podatne na zmiany i wpływy

- większa podatność na zranienie i większe motywacje do rozwoju

WYBRANE KONCEPCJE KRYZYSU:

- kryzys przemiany- normatywne, rozwojowe (caplan)

- kryzys sytuacji- losowe incydentalne, traumatyczne ( Lindemann)

KRYZYS PRZEMIANY:

- nieodłączna chęć życia

- dotyczą wszystkich, są pożądane

- towarzyszy im napięcie emocjonalne, wymagają zmiany i podjęcia...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41,66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!