ikona pliku pdf

Podstawy zarządzania - skrypt notatki

Podstawy zarządzania - skrypt


  2296 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2296
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 855,58 kB.


PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003


2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wielowątkowość 2. Pojęcie organizacji 2.1 Definicja i cechy organizacji 2.2 Rodzaje organizacji 2.3 Ogólny model organizacji 3. Cele organizacji 3.1 Pojęcie celu 3.2 Hierarchia celów organizacji 3.3 Cele ciągłe w organizacji 4. Ludzie społeczny podsystem organizacji 4.1 Poziom jednostki 4.2 Grupy społeczne w organizacji 4.3 Kultura organizacyjna 5. Technologia 5.1 Pojęcie technologii 5.2 Typy technologii 5.3.Technologia, struktura i koordynacja działań 6. Struktura organizacyjna 6.1 Funkcja struktury 6.2 Cechy struktury 6.2.1. Konfiguracja 6.2.2.Centralizacja 6.2.3.Formalizacja 6.2.4.Specjalizacja 7.Otoczenie organizacji

Część II: Zarządzanie i jego funkcje

1. Funkcje w organizacji 2. Proces zarządzania 3. Kierownicy 3. 1 Jak dzielą się kierownicy? 3. 2 Umiejętności kierownicze.


3 3. 3 Podstawowe role menedżerskie. 3. 4 Czas pracy kierownika 4.Decyzje kierownicze 4.1 Istota decyzji 4.2 Rodzaje decyzji 4.3 Proces podejmowania decyzji 4.4 Racjonalność decyzji 5. Planowania 5.1.Czym jest planowanie? 5.2.Planowanie strategiczne 5.2.1. Elementy postępowania strategicznego 5.2.1.1. Analiza otoczenia 5.2.1.2. Analiza organizacji 5.2.1.3. Opcje strategiczne 5.2.1.4. Wybór strategiczny 5.2.1.5. Programy strategiczne. 5.3.Planowanie operatywne 6. Organizowanie 6.1 Zasady budowy organizacji 6.2.Podział struktur organizacyjnych 6.3.Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną 6.4.1 System informacyjny a obszary decyzyjne 6.4.2 Kierownik w procesie komunikacji 7. Przewodzenie 7.1 Motywowanie 7.1.1 Motywacyjne modele kierownicze 7.1.2. Teorie treści 7.1.3. Teorie procesu 7.1.4. Teorie wzmocnienia 7.2 Cech przywódcze 7.3 Style zarządzania 7.3.1. Koncepcje wskazujące na najefektywniejszy styl 7.3.2. Sytuacyjne koncepcje przywództwa 8. Kontrolowanie 8.1. Czym jest kontrola 8.2 Etapy procesu kontroli 8.3 Rodzaje kontroli 8.4 Cechy skutecznego systemu kontroli 9 .Efektywność organizacji 9.1 Podejście celowościowe 9.2 Podejście systemowe 9.3 Wielokryterialna ocena efektywności


4

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu

Istotą współczesnych społeczeństw jest ich „organizacyjność”. Przejawia się ona we wszechobecności i ich niezbędności w życiu. Stabilizując porządek społeczny poprzez wyznaczanie ról społecznych, organizacje zapewniają ciągłość funkcjonowania społeczeństw, ograniczają naszą dowolność postępowania poprzez narzucenie reguł postępowania i wprowadzając porządek organizacyjny. W konsekwencji ludzkie działania są bardziej przewidywalne a zarazem bardziej efektywne. Te widoczne i uświadomione przejawy wpływu świata organizacji na nasze życie, powodują chęć jego poznania oraz zrozumienia. Zdobywanie wiedzy w tym zakresie nie należy do łatwych przedsięwzięć. Wynika to z charakteru obiektu badań. Organizacja jako twór społeczny trudno poddaje się naukowej analizie. Jest ona bytem: trudno mierzalnym, nie deterministycznym, o charakterze jakościowym częściej przedstawianym w formie opisowej niż liczbowej, różnorodnym, tak w formie jak i w różnorodności złożoności. Złożoność organizacji powoduje, że nauka o niej ma charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy.

1.1 Interdyscyplinarność

Jest to nauka o charakterze pogranicznym między różnymi dyscyplinami. Związek z innymi dyscyplinami ma różny charakter. Może on polegać na: częściowo wspólnym przedmiocie badań, wykorzystaniu przez naukę o organizacji i zarządzaniu dorobku innych dyscyplin naukowych [1 str. 11]. Najsilniejsze związki łączą naukę o organizacji i zarządzaniu z socjologią. Wynika to z podstawowej cechy systemu organizacyjnego, że jest on tworem społecznym. Organizacja jest formą działalności społecznej i zjawiska w niej zachodzące wynikające z wzajemnej relacji i oddziaływania ludzi na siebie leżą w zakresie zainteresowania socjologii. Badania Eltona Mayo zapoczątkowały narodziny socjologii organizacji. Opisuje ona zachodzące w organizacji zjawiska społeczne i nie zawiera elementów normatywnych. Przedmiotem zainteresowania psychologii są: indywidualne cechy, przyczyny i skutki zachowań(lęk, frustracja, uczenie się, entuzjazm, gotowość do podejmowania wysiłku), role społeczne, wpływ wzorców na zachowanie się ludzi, stosunki w małych grupach. Fizjologia pracy zajmuje się zależnością pomiędzy procesem pracy i warunkami w jakich on się odbywa, na ustrój czynnościowy człowieka. Natomiast ergonomia to nauka stosowana


5 zajmująca się dostosowaniem narzędzi i warunków pracy do ustroju człowieka z uwzględnieniem jego poszczególnych organów. Wyniki badawcze tej dyscypliny służą bezpośrednio do projektowania nowych i usprawniania istniejących procesów pracy. Innym zbiorem dyscyplin są nauki badające sprawność działania różnych systemów społecznych. Zarówno ekonomia jak i nauka o organizacji i zarządzaniu poszukuje sposobów maksymalizacji zysków. Ekonomia zajmuje się przetwarzaniem i podziałem środków materialnych, ograniczając rachunek nakładów i wyników do czynników które przyjmują wartość dającą się wyrazić w formie pieniężnej. Nauka o zarządzaniu obejmuje także czynniki niewymierne i pod tym względem jest bliższa prakseologii, nauce o sprawnym działaniu. Poszukuje ona uogólnień odnoszących się do wszelkich form świadomego działania i dyrektyw praktycznych w celu podniesienia sprawności oraz unikania niesprawności w tymże działaniu. Organizacja jest jedną z form zespołowej działalności ludzi [2 str. 180]. Wspólnym polem zainteresowania nauki o organizacji i zarządzaniu oraz prawa są problemy dotyczące prawa pracy, prawa finansowego, oraz prawa gospodarczego. Normy organizacyjne są często wyprowadzane z przepisów prawa, przyjmując często formę przepisu prawnego, chociaż dotyczącego tylko konkretnej organizacji celowego działania (regulamin organizacyjny) [3 str. 7] rozpatrując to działanie ze względu na sprawność. Technika rzadko podkreślana jest jako nauka współtworząca wiedzę o organizacji i zarządzaniu. Wspólny przedmiot zainteresowania tych dwóch dziedzin to sfera produkcji materialnej. Nowym rozwiązaniom w zakresie techniki i technologii powinny towarzyszyć odpowiednie rozwiązania organizacyjne [3 str. 7-8]. Pozostałe dyscypliny mają odmienny charakter. Teoria systemów dostarcza pojęć i metodologii. Organizacja opisywana jest jako pewna kategoria systemów i przy jej opisie wykorzystuje się metodologię systemową. Modelowanie i analiza systemowa to metody powszechnie stosowane w trakcie badań i usprawnień organizacji oraz procesów w niej zachodzących. Cybernetyka bada szczególnie złożone układy, mające charakter probabilistyczny. Organizacje należą do tej klasy układów. Procesy sterowania i łączności między układami oraz zjawiska homeostazy w tych układach, przełożone na grunt nauki o organizacji i zarządzaniu to procesy sterowania, przepływu informacji i utrzymania równowagi organizacyjnej. Związek z matematyką należy do związków czysto metodologicznych. Metody matematyczne wykorzystywane są do rozwiązywania problemów organizacyjnych. Badania operacyjne i metody programowania matematycznego pozwalają na poszukiwanie rozwiązań, umożliwiających maksymalne wykorzystanie posiadanych przez organizacje zasobów. Należy zaznaczyć, że z zastosowanie matematyki wiąże się uproszczenie rzeczywistości, gdyż pomija ona wiele zjawisk które nie poddają się kwantyfikowaniu. Do takich zjawisk zaliczyć można zjawiska społeczne. Ostatnimi czasy podkreśla się związek pomiędzy nauką o zarządzaniu a filozofią a zwłaszcza filozofią moralności. Pojęcia moralne są nierozłącznie związane z formami życia społecznego i są elementami tych form. Odróżniamy jedną formę życia od innej identyfikując różnicę pomiędzy pojęciami moralnymi które się na nie składają. Problemy te bezpośrednio dotykają społeczeństwa organizacyjne. Jak budować systemy etyczne współczesnych organizacji? Które z nich sprzyjają harmonijnemu rozwojowi społeczeństw nie tylko organizacyjnych?


6 Politologia należy do dyscyplin, którymi od niedawna interesują się badacze organizacji. Zajmuje się ona zachowaniami tak indywidualnymi jak i grupowymi w środowisku politycznym. To czym zajmuje się ona, to struktury konfliktów, podział władzy oraz manipulowanie tymi zjawiskami w interesie własnym. Formy rządów w danym państwie mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji znajdujących się w ich obszarze wpływu. Staje się to bardzo istotne w okresie globalizacji. Uproszczone powiązania nauki o organizacji i zarządzaniu z innymi dyscyplinami przedstawia poniższy schemat.

Prawo

Socjologia

Ekonomia

Psychologia

Nauka o organizacji i zarz¹ dzaniu

Prakseologia Fizjologia i ergonomia

Matematyka

Teoria systemów i cybernetyka

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 855,58 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!