ikona pliku doc

podstawy prawa notatki

podstawy prawa WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 277,00 kB.


WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
System normatywny określa reguły postępowania jednostek bądź grup społecznych. Przykłady systemów normatywnych: moralność, obyczaje, religia, prawo.
Systemy normatywne różnią się funkcją społeczną, przedmiotem, zakresem i metodą unormowań, a także rodzajem stosowanych sankcji. Inne pochodzenie, cel, sposób w jaki system jest chroniony.
Prawo reguluje te stosunki społeczne, które zostały uznane przez państwo za wymagające takiej regulacji.
Prawo ma charakter sformalizowany- stanowione jest w specjalnym trybie przez upoważnione organy państwowe, poparte sankcjami, przestrzeganie egzekwowane siłą przymusu państwowego. Treść ściśle określona, powszechnie obowiązująca.
Więź prawna- więź łącząca strony stosunku regulowanego przez prawo, wymusza zachowanie zgodne z treścią regulacji prawnej
Porządek prawny- zachowanie się adresatów norm prawnych jest zgodne z treścią tych norm
Praworządność- ścisłe przestrzeganie prawa przez organy państwowe, uwzględniające równość praw obywateli i przez inne podmioty (osoby prawne, obywateli)
Niezawisłość sędziowska- podleganie sędziów tylko ustawom
Organy czuwające nad przestrzeganiem praworządności: Trybunał Konstytucyjny, sądy, Najwyższa Izba Kontroli, organy prokuratury, Rzecznik Praw Obywatelskich itp.
Norma prawna jest popartą przymusem państwowym ogólną regułą postępowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego sposób postępowania w przewidzianej normą sytuacji.
Norma prawna jest zawsze regułą o charakterze ogólnym i skierowana jest nie do konkretnej osoby, lecz zawsze do pewnego (szerszego lub węższego) kręgu adresatów
Akt administracyjny indywidualno-konkretny tyczy się konkretnej osoby, nie jest normą prawną, ale jest wydawany na podstawie jakiejś normy prawnej.
Kazuistyczne sformułowanie normy- enumeratywne wskazanie w treści normy przypadków w których (i tylko w których)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 277,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!