ikona pliku docx

pedagogika pracy notatki

nauka zawodu przez młodocianych


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36,38 kB.


 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Postanowienia ogólne

1. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla zawodu.

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia geodezyjne.

3. Okres prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania określają ramowe plany nauczania.

Zasady organizowania praktycznej nauki zawodu:

4. Dyrektor i kierownik szkolenia praktycznego dokonują wyboru zakładów pracy do odbywania praktycznej nauki zawodu oraz odpowiadają za zapewnienie warunków do realizacji programów szkolenia praktycznego.

5. Podstawą organizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów jest umowa zawarta między Dyrektorem Szkoły, a dyrektorem (właścicielem) Zakładu Pracy.

6. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.

7. Umowa określa:

a) nazwę zakładu pracy przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu

b) nazwę Szkoły

c) formę organizacyjną oraz datę rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa)

d) listę uczniów odbywających zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową

e) nazwę i numer programu nauczania

f) dodatkowe ustalenia umawiających się stron, związane z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu

8. Czas trwania praktycznej nauki zawodu nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. W przypadkach szczególnie uzasadnionych organizacja praktycznej nauki zawodu, dopuszcza możliwość zwiększenia dziennego czasu praktyki dla uczniów, nie więcej jednak niż 12 godzin na dobę, z zachowaniem tygodniowego wymiaru czasu nauki określonego w planie nauczania.

9. Przebieg realizacji programu praktycznej nauki zawodu podlega udokumentowaniu w dokumentacji przebiegu nauczania.

10. Program zajęć praktycznych jest realizowany w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy w formie ćwiczeń lub świadczonych usług, zgodnie z programem i organizacją zajęć praktycznych.

11. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele ZSB-C.

12. Ocenę semestralną i końcowo roczną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne. Ocenę z praktyki zawodowej ustala opiekun praktyki.

13. Zajęcia praktyczne uczniów w zakładach pracy są prowadzone w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwić realizację programu nauczania.


14. Liczbę uczniów w grupie ustala Kierownik Szkolenia Praktycznego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

15. Praktyki zawodowe są prowadzone w Zakładach Pracy pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi są wyznaczeni pracownicy tych zakładów.

16. Po zakończeniu praktyki zawodowej, Zakład Pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji, wraz z oceną uzyskanych wyników.

17. Szkoła wraz z Zakładem Pracy zapewnia opiekę wychowawczą uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w Zakładzie Pracy.

18. Nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu sprawuje Kierownik Szkolenia Praktycznego i Dyrektor Szkoły.

Obowiązki szkoły i zakładów pracy w zakresie praktycznej nauki zawodu:

19. Szkoła wspólnie z zakładem pracy, w którym odbywa się praktyczna nauka zawodu zapewnia uczniom warunki do odbywania tej nauki.

20. Warunki nauki dotyczą:

a) Organizacji stanowisk pracy, ich urządzenia i wyposażenia

b) Sprzętu ochrony osobistej oraz środków czystości

c) Pomieszczeń do przechowywania odzieży, pomocy szkolnych

d) Korzystania z urządzeń higienicznych i sanitarnych, urządzeń socjalnych

21. Szkoła i Zakład Pracy zapoznają uczniów przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu z organizacją Zakładu Pracy, przepisami w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i zawodowej, higieny i bezpieczeństwa pracy.

22. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu sporządza się dokumentację powypadkową.

23. Szkoła i Zakład Pracy współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych z praktyczną nauką zawodu, a szczegóły tej współpracy zawarte są w umowach.

Prawa i obowiązki uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu:

24. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe w wyznaczonych zakładach pracy lub warsztatach szkolnych zgodnie z ustalonym przez Kierownika harmonogramem

25. Uczeń przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapoznaje się:

a) Z regulaminem praktycznej nauki zawodu

b) Z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania

c) Przedmiotowym systemem oceniania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

26. Zaznajomienie z powyższymi przepisami potwierdza pisemnie w dzienniku zajęć praktycznych lub na liście zbiorczej.

27. Uczeń rozpoczynający praktyczną naukę zawodu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku ich braku nie będzie dopuszczony do zajęć. O dodatkowym terminie odpracowania zajęć decyduje Kierownik Szkolenia Praktycznego przy akceptacji Rady Pedagogicznej.

28. Ucznia obowiązuje noszenie ustalonej w odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.

29. Uczeń samowolnie nie może opuścić miejsca zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.


30. Ucznia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad kultury osobistej

31. Ucznia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej

32. Ucznia obowiązu...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36,38 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!