ikona pliku docx

opracowane pytania Patologie Społeczne notatki

Pełne zagadnienia na przedmiot Patologie Społeczne


  185 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 185
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 96,22 kB.


1. Wymień podstawowe kryteria, stanowiące podstawę wyodrębnienia zjawisk patologicznych uzasadnij ich zastosowanie. Relatywizm, czy rygoryzm moralny?

Podstawowe kryteria, stanowiące podstawę wyodrębnienia zjawisk patologicznych:

- naruszenie norm i wartości warunek ten znajduje zastosowanie w przypadku drastycznego, rażącego zachowania się jednostek, odbiegającego od powszechnie przyjętych i akceptowanych norm i wartości,

- destruktywność zachowania (mierzona skalą potępienia) warunek ten znajduje zastosowanie w przypadku zachowania się jednostek, które wpływa szkodliwie i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa,

- wystąpienie w większej zbiorowości lub w skali masowej warunek ten znajduje zastosowanie w przypadku systematycznego zwiększania się grup, w których dochodzi do występowania zjawisk dewiacyjnych zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu społeczeństw,

- konieczność wykorzystania zbiorowej siły w celu przeciwstawianiu się tego rodzaju problemom warunek ten znajduje zastosowanie w przypadku zmniejszania i eliminacji negatywnych zachowań wpływających na porządek społeczny.

Relatywizm, czy rygoryzm moralny?

Rygoryzm etyczny pragnie za uznanie za słuszne istnienia jednego porządku normatywnego, bezkompromisowość w poglądach i metodach działania. Pomimo negatywnych zjawisk, tj. zależności jednostek, ograniczenia inicjatywy, czy nadmiernej kontroli, rygoryzm jest łatwiejszy do zaakceptowania w wymiarze emocjonalnym, w pewnej specyficznej sytuacji, tzn. sytuacji zgeneralizowanego poczucia zagrożenia. Można powiedzieć, że rygoryzm służy realizacji potrzeby bezpieczeństwa.

Z kolei relatywizm moralny za podstawową zasadę uznaje równoprawność istnienia wielości systemów normatywnych i zakłada, że są one wynikiem pewnego rodzaju umowy społecznej. Relatywizm stawia na autonomię i odpowiedzialność jednostek. Jego istotą jest respektowanie systemów wartości innych ludzi wymaga samoograniczenia. W sytuacji istnienia wielu odniesień normatywnych, to na jednostkę spada główny ciężar za dokonany wybór moralny.

2. Zdefiniuj pojęcie dewiacji, biorąc pod uwagę kryterium normatywne, kryterium oczekiwań społecznych i kryterium reakcji społecznej, oceniając ich stosowalność.

Uwzglêdniaj¹c ró¿ne kryteria definiowania pojêcia patologia spo³eczna oraz pojêæ pokrewnych wyró¿niæ mo¿na kilka grup odrêbnych okreœleñ interesuj¹cych nas terminów. S¹ to:

1. Definicje ograniczaj¹ce siê do wyliczenia zjawisk patologii spo³ecznej.

2. Definicje ogólnikowe i nie jasne.

3. Definicje normatywne, oraz odwo³uj¹ce siê do wartoœci spo³ecznych.

4. Definicje wprowadzaj¹ce statystyczne kryterium zjawisk patologii spo³ecznej wykorzystuj¹ce pojêcia oczekiwañ spo³ecznych, oraz odwo³uj¹ce siê do wartoœci.

5. Definicje odwo³uj¹ce siê do kryterium reakcji spo³ecznej.

6.Definicje sprowadzaj¹ce zjawiska patologii spo³ecznej, do dewiacji spo³ecznej.

7.Definicje odwo³uj¹ce siê do pojêcia problemu spo³ecznego.

8. Definicje odwo³uj¹ce siê do kryterium destrukcji i dezorganizacji spo³ecznej.

9.  Definicje odwo³uj¹ce siê jednoczeœnie do kilku kryteriów

Definicje normatywne, oraz odwo³uj¹ce siê do wartoœci spo³ecznych.

W definicjach normatywnych przyjmuje siê, ¿e kryterium pozwalaj¹ce odró¿niæ zjawiska spo³ecznie patologiczne od nie patologicznych stanowi rozbie¿noœæ pierwszej grupy tych zjawisk oraz zgodnoœæ drugiej z przyjêtymi w danej zbiorowoœci wskazówkami zachowania siê. Wskazówk¹ t¹ s¹ normy spo³eczne lub powszechnie akceptowane wartoœci. Zak³ada siê ¿e czynem patologicznym jest zachowanie sprzeczne z norm¹ lub uchybienie uznanym w spo³eczeñstwie wartoœci¹. Normy i wartoœci maj¹ charakter subiektywny, zatem sformu³owane kryterium nie spe³nia warunku rzetelnoœci. W diagnozie niedostosowania spo³ecznego uwzglêdniaæ nale¿y wartoœci powszechnie uznawane w danym krêgu kulturowym. Katalog wartoœci: ¿ycie i zdrowie cz³owieka, niezale¿noœæ, wolnoœæ, godnoœæ, równoœæ jednostek wobec prawa, sprawiedliwoœæ, tolerancja, mienie, praca, zbiorowoœci daj¹ce oparcie oraz zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb (rodzina, naród, pañstwo ).

Krytyka: istnieje co najmniej kilka krêgów kulturowych i przynajmniej 4 ró¿ne systemy normatywne ( prawny, religijny, obyczajowy, moralny). Wystêpuje kolizja norm. Normy spo³eczne zmieniaj¹ siê w czasie i przestrzeni. Niejasne jest pojêcie wartoœci lub normy uznawane powszechnie.

Definicje odwo³uj¹ce siê do kryterium reakcji spo³ecznej. W okreœleniach tego rodzaju przyjmuje siê ¿e spo³ecznie patologicznymi s¹ zjawiska wywo³uj¹ce negatywne rekcje spo³eczne. Wyra¿aj¹ siê one ostracyzmem, stosowaniem kar, stygmatyzowaniem i etykietowaniem osób przejawiaj¹cych zachowania patologiczne, podejmowaniem w kontaktach z nimi zabiegów resocjalizacyjnych. Np. osoba lekkich obyczajów pouczamy j¹, krytykujemy, zrywamy kontakty, wysy³amy do psychologa itp.

Krytyka: Definicje te w pewnych zakresach nadmiernie zawê¿aj¹, a w innych nadmiernie rozszerzaj¹ zjawisko patologii spo³ecznej, poniewa¿ wykluczaj¹ pewne zjawiska, które intuicyjnie mieszcz¹ siê w jego obrêbie, np. gdy ktoœ oszukuje to wszystko jest ok., do póki to oszustwo nie wyjdzie na jaw. Rozszerzenie zjawiska ludzie reaguj¹ nie tylko na zachowania, ale te¿ cechy np. kolor skóry ( ktoœ jest przestêpc¹ to na pewno jest murzynem).

Wprowadzaj¹ce statystyczne kryterium zjawisk patologii spo³ecznej wykorzystuj¹ce pojêcia oczekiwañ spo³ecznych, oraz odwo³uj¹ce siê do wartoœci.

W definicjach wprowadzaj¹cych statystyczne kryterium patologii  przyjmuje siê ¿e zjawisko spo³eczne staje siê patologicznym wówczas gdy okazuje siê sprzeczne z oczekiwaniami wiêkszoœci danego spo³eczeñstwa. Niekiedy stawia siê znak równoœci miêdzy zjawiskami patologicznymi i nietypowymi. Zjawiska typowe uwa¿a siê za normalne.

Krytyka: Kryterium to jest z powodzeniem wykorzystywane w psychologii do ustalania poziomu zdolnoœci, w tym stopnia inteligencji, wartoœci progów wra¿liwoœci i w wielu innych obszarach. Formalizm. Mo¿na mu postawiæ te same zarzuty, które kieruje siê pod adresem normatywnego kryterium patologii spo³...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 96,22 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!