ikona pliku docx

Modele resocjalizacji notatki

pedagogika


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22,14 kB.


Model resocjalizacji nieletnich w Niemczech

Niemiecki model resocjalizacji rozwija się w zakresie form i metod oddziaływań wychowawczo opiekuńczych.

Podstawowe elementy systemu:

·        Sądy dla nieletnich,

·        Urzędy opieki społecznej nad młodzieżą,

·        Współdziałające z nimi instytucje opieki, wychowania i prewencji.

Sprawy karne nieletnich kierowane są do sądu dla nieletnich przez prokuratora dla nieletnich. Rozprawy nieletnich w wieku 13-17lat odbywają się przy drzwiach zamkniętych, a osoby bezpośrednio nie zainteresowane sprawą nieletniego, nie mają prawa wstępu. Sąd dla nieletnich dysponuje środkami wychowawczymi, pół karnymi ( dyscyplinarnymi ) oraz karnymi ,orzekanymi wobec nieletnich. Do środków wychowawczych należą m.in.:

·        wskazania,

·        kierowanie wychowawcze,

·        nadzór wychowawczy,

Wskazania nakazy, których celem jest ukierunkowanie postępowania nieletniego w taki sposób, aby pomóc mu w jego rozwoju psychospołecznym. Sędzia może więc zalecać nie letniemu, aby przestrzegał on wskazań odnoszących się do miejsc zamieszkania, aby podjął naukę czy pracę, unikał kontaktu z osobami zdemoralizowanymi i nie przebywał w określonych godzinach w miejscach publicznych, np. w lokalach nocnych. Za zgodą rodziców lub opiekunów sędzia może wydać postanowienie, aby nieletni poddał się leczeniu odwykowemu lub podjął kurację u lekarza specjalisty.

Kierowanie wychowawcze wychowanie w rodzinie podlega nadzorowi pracownika społecznego. Pracownik ten zmierza do tego, aby zmienić sposób wychowania, jakiemu dziecko jest poddawane w rodzinie. Pozytywne wyniki tego kierowania wychowawczego pozwalają uniknąć umieszczenia nieletniego w placówce opiekuńczo wychowawczej

Nadzór wychowawczy skierowany jest do nieletniego, który nie ukończył 17 roku życia i znajduje się w sytuacji zagrażającej wykolejeniem społecznym. Jest on wykonywany w specjalistycznym ośrodku, a tylko w wyjątkowych okolicznościach umieszcza się nieletniego w rodzinie zastępczej lub nawet własnej. Czyni się to tylko, gdy jest pewne, że cel, dla którego podjęto  ten środek zostanie osiągnięty.

Terminem środki pół karne określa się te, które mieszczą się między środkami wychowawczymi i karnymi. Celem środków pół karnych jest uświadomienie nieletniemu przestępcy, że musi odpowiadać za swoje czyny. Tego typu środki mają mniejsze konsekwencje dla nieletniego niż środki karne, ponieważ nie odnotowuje się ich w kartotece skazanych i nie są one brane pod uwagę przy ocenie recydywy nieletnich. Sąd udziela nieletniemu nagany jako środka pół karnego wtedy, gdy jest możliwość orzeczenia pobytu w zakładzie  poprawczym. Nagana jest formalnym upomnieniem dla nieletniego przestępcy, dzięki któremu wykazuje się zło przestępstwa wraz z konsekwencjami, jakie ono niesie dla poszkodowanego i społeczeństwa. Sędzia może ostrzec nieletniego, aby powstrzymał się od popełniania kolejnych przestępstw. Do konkretnych nakazów dyscyplinarnych,  które może wydać sędzia sądu dla nieletnich należą:

naprawianie wyrządzonej szkody, osobiste przeproszenie osoby poszkodowanej.

·        Wypłacenie kwoty pieniężnej na jakiś cel użyteczności publicznej.

Środkiem karnym ( jedynym) stosowanym przez sądy dla nieletnich jest kara pozbawienia wolności odbywana w więzieniu dla nieletnich. Nieletni, którzy odbywają taką karę są wpisywani do rejestru skazanych. Ustawa stanowi, że sąd dla nieletnich może orzec karę w stosunku do nieletniego tylko wtedy, gdy środki wychowawcze lub pół karne mogą okazać się niewystarczające z powodu rozmiaru i wagi popełnionego przestępstwa. Kara jest stosowana w wyjątkowych przestępstwach i tylko w stosunku do nieletnich bardzo zdemoralizowanych, a przede wszystkim w stosunku do recydywistów( recydywa powrót do przestępstwa)  .

    W Niemczech wychowanie przymusowe zostało zmienione na wychowanie opiekuńcze, w którym szczególny akcent stawia się na opiekę, pomoc, wychowanie i psychoterapię.  Niemiecki system opieki prewencyjnej jest oparty na idei małej grupy, indywidualizacji pracy z wychowankami oraz na rozwijaniu kompetencji do samostanowienia i samodzielności życiowej. Opiekę instytucjonalna w Niemczech traktuje się jako element terapii zdemoralizowanej rodziny sprzyjającej demoralizacji i przestępczości młodzieży.

Opieką nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się Urząd do spraw Młodzieży, który współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami, które w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystują następujące formy opieki:

·        Grupy całodziennej opieki,

·        Rodziny zastępcze,

·Domy dziecka,

·        Samodzielne mieszkania dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka,

·        Ośrodki intensywnej opieki indywidualnej,

·        Ośrodki pomocy w sytuacjach kryzysowych,

·        Schroniska.

Grupa całodziennej opieki

Obejmuje od 7 do 8osób, nad którymi całodzienną opiekę sprawuje od 3 do 4 wychowawców, którzy maja specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne. Struktura takiej grupy zależy w dużej mi erze od wychowanków grupa może składać się z samych dziewcząt lub samych chłopców; dzieci mogą się różnić wiekiem i płcią. Wychowankowie zajmują zazwyczaj duże mieszkanie usytuowane w typowym osiedlu mieszkaniowym, biorą udział we wszystkich czynnościach domowych, dzielą się obowiązkami funkcjonują podobnie jak wielodzietna rodzina, w której jednak zamiast rodziców pracują zmieniający się opiekunowie, często kobiety. W Niemczech, w grupach całodziennej opieki przebywa ok. 7% dzieci objętych instytucjonalną pomocą opiekuńczą.

Ośrodek intensywnej opieki indywidualnej

Forma opieki, która obejmuje młodzież od 12 roku życia, która weszła w konflikt z prawem lub wskazuje zaburzenia rozwoju społeczno moralnego. Ośrodki te sytuuje się zazwyczaj w wolnostojących domach zapewniających warunki do prowadzenia terapii przez psychologów,

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22,14 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!