ikona pliku docx

konspekt zajęć w domu dziecka notatki


  345 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 345
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70,85 kB.


Konspekt zajęć z dziećmi w Domu Dziecka

Jackowska Agnieszka

Metodyczne aspekty wychowania

Numer indeksu   123783

Spis treści:

  1.  Wstęp           1                           
  2.  Konspekt tygodniowych zajęć dla wychowanków domu dziecka w Legnicy  3             

2.1  Poniedziałek         3                                                                                             

 2.2       Wtorek        9

2.3  Środa         12

2.4 Czwartek        15

2.5  Piątek         19

  1.  Biografia          23
  2.  Załączniki          25
  1.  Wstęp

Dom Dziecka jest placówką opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży osieroconych lub pozbawionych trwale bądź okresowo własnego środowiska rodzinnego. Wśród przyczyn umieszczania małoletnich w domach dziecka wymienia się niewydolność wychowawczą rodziców (brak umiejętności poradzenia sobie z dzieckiem sprawiającym kłopoty, zaniedbywanie go, niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb), trudne warunki bytowe i materialne, występowanie różnego rodzaju patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy). Do podstawowych zadań takiej placówki należą: zapewnienie małoletnim należytej opieki, wychowania, bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego, możliwości kształcenia, zdobycia zawodu, przygotowanie do samodzielnego życia i pełnienia w nim funkcji społecznych i rodzinnych, wspomaganie rozwoju zainteresowań, kompensowanie wszelkich braków, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i, jeśli to możliwe, emocjonalnych, przeprowadzanie działań o charakterze resocjalizacyjnym, reedukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym, stymulującym i adaptacyjnym.

Jedną z form pracy i działań opiekuńczo wychowawczych jest przygotowanie, sporządzanie i modyfikowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Ma to na celu osiąganie przez dzieci i młodzież jak największej samodzielności w każdej sferze ich życia, utrzymywanie więzi rodzinnych, bieżącą analizę i korektę podejmowanych działań wychowawczych, opiekuńczych i prawnych oraz gromadzenie bieżących informacji o dziecku. Wychowawca do każdego dziecka podchodzi w sposób indywidualny i przy pomocy specjalistów tj. pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i pielęgniarki realizuje cele mające wspomagać prawidłowy rozwój dziecka. Dla każdego dziecka przebywającego w Domu Dziecka opracowuje się indywidualną diagnozę. Diagnoza ta oparta o wiedzę o dziecku ( jego rodzinę, sytuację życiową, potrzeby),  powinna być możliwie wnikliwa, gdyż jest ona podstawą stworzenia przez wychowawcę kierującego procesem wychowania indywidualnego lub grupowego planu pracy z dzieckiem.

Jednym z elementów składających się na całokształt działań zmierzających do wspierania rozwoju dzieci w placówce jest rozbudzanie i umożliwianie pełnego rozwoju zainteresowań i zdolności wychowanków. Założenia te realizuje cały zespół pracowników

1

pedagogicznych oraz wychowawców poprzez ofertę zajęć wieczorowych, należących do stałego planu tygodniowego. Wychowawcy starają się wypełnić czas wolny wychowanków tak, aby zajęcia były interesujące, wychodziły naprzeciw potrzebom rozwojowym poprzez przekazywanie treści kształcących.

,,Planowanie działań wychowawczych stanowi istotny element wyznaczający ich efektywność, czyli realizację założonych celów. Najmniejszą częścią planu pracy opiekuńczo-wychowawczej jest konspekt, którego konstruowanie i refleksyjne wykorzystanie stanowi ważną dla pedagoga umiejętność.2

W swojej pracy chciałabym przedstawić tygodniowy konspekty zajęć ogólnorozwojowych dla wychowanków Domu Dziecka. Opracowany przeze mnie program  pozwala na rozwój wychowanka w trzech obszarach umiejętności, wiedzy i kształtowanych postaw. Zawiera szczegółowy plan z podziałem na jednostkę tematyczną, dobrane do nich metody pracy i cele. Realizacja programu pozwoli wdrożyć wychowanków Domu Dziecka do podstawowej wiedzy o życiu codziennym oraz ukształtować w nich pożądane nawyki (postawy). W swym programie proponuję skuteczną i atrakcyjną formę samodzielnej i grupowej pracy  ucznia, dopasowanej do jego wieku, możliwości i umiejętności. Moja rola jako prowadzącego i przyszłego pedagoga, sprowadza się do roli koordynatora nadzorującego pracę wychowanków.

  1.  Konspekt zajęć grupowych dla wychowanków domu dziecka w Legnicy.

2.1  Poniedziałek

Istotnym elementem życia społecznego jest zdolność do adekwatnego odczytywania emocji innych ludzi i reagowanie na nie w odpowiedni sposób. Jednocześnie niezbędne jest także właściwe uświadomienie dzieciom ich własnych emocji oraz umiejętność wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany. Rozwój społeczno-emocjonalny wychowanków decyduje o stopniu samodzielności, zaradności, chęci nawiązywania  kontaktów z nauczycielami i kolegami oraz o możliwości porozumiewania się, współdziałania w zabawie, a także w wykonywaniu zadań.

Przeciwdziałanie agresji jako element edukacji zdrowotnej. Cykl zajęć uświadamiający wychowankom, iż zachowania agresywne zalicza się do zachowań ryzykownych dla zdrowia psychospołecznego, zarówno ofiar jak i sprawców przemocy.

Imię i nazwisko prowadzącego: Agnieszka Jackowska

Data: 27.03.2012

Grupa:  12 dzieci w wieku 10-15 lat                                                         

Godzina rozpoczęcia : 15:00

Czas trwania: 2 godziny

Miejsce realizacji: świetlica

Temat zajęć:  ,,Co to jest agresja i przemoc.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70,85 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!