ikona pliku docx

konformizm notatki

Psychologia - praca Konformizm i jego odmiany, zachowania jednostki w kontekście grupy społecznej


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,13 kB.


Konformizm  to zmiana zachowania lub opinii jednostki spowodowana rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem ze strony jakiejś osoby lub grupy (Aronson 1995). Można powiedzieć, że to interesowne dopasowywanie się do oczekiwań partnera interakcji, a także bezkrytyczne podporządkowywanie się obowiązującym w grupie normom, wartościom i poglądom.

Jednostka może dostosowywać się do grupy w różnoraki sposób np. :

- bezkonfliktowo i nieświadomie poddawać się wpływowi społecznemu. Człowiek jak gdyby automatycznie zmienia swoje zachowanie tak, by odpowiadało ono potrzebom innych ludzi.

- świadomie godzić się z postawami dominującymi w grupie przy wewnętrznej ich rozbieżności, czyli robię to co inni , ale myślę inaczej

- rezygnując z własnych zasad i pozostając w gotowości do przystosowania się do oczekiwań otoczenia, w celu uzyskania korzyści tzw. oportunizm

- realizując świadomie  konkretną strategię, bo zachowania konformistyczne przynoszą większe korzyści niż jakiekolwiek inne zachowania np. człowiek może zaspokajać potrzeby miłości.

Do zachowań konformistycznych możemy zaliczyć zarówno te, związane z uleganiem, jak i zachowania zachodzące na podłożu identyfikacji i internalizacji.

Czynnikiem motywacyjnym do zmiany zachowania w przypadku uległości jest chęć uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Formułą ulegania jest posłuszeństwo. To i inne zachowania związane z uleganiem trwają dopóty, dopóki istnieje realne zagrożenie sankcjami lub nadzieja na określone korzyści.

Identyfikacja jest motywowana chęcią upodobnienia się do osoby wywierającej wpływ. Wtedy człowiek przyswaja sobie te zachowania innej osoby, które wydają mu się atrakcyjne.

Motywem internalizacji czyli uwewnętrznienia norm, poglądów i wartości jest natomiast chęć posiadania racji. Wtedy człowiek poddaje się wpływowi, gdy przejmowane zachowania są zgodne z jego systemem wartości. Zmiany takie mają zazwyczaj charakter stały np. przekonanie o słuszności przepisów prawnych i stosowanie się do nich.

Istnienie konformizmu pomaga w ukierunkowaniu i uregulowaniu życia społecznego, uważa Ewa Stanisławiak (2004). Chcąc uzyskać aprobatę społeczną ludzie optymalizują swoje zachowania, relacje ze światem. Nawet snobizm nabiera tu pozytywnego wydźwięku. Snob to ktoś , kto bezkrytycznie naśladuje zachowania, gusty, poglądy ludzi należących do grupy społecznej, do której chciałby należeć, która mu imponuje, ktoś , kto identyfikuje się z tą grupą i upodabnia się do jej przedstawicieli.

Ani nadmierny, ani zbyt mały konformizm nie jest korzystny i nie leży w interesie społeczeństwa. Nadmierny nie sprzyja rozwojowi ani człowieka, ani ogółu i grozi zastojem, natomiast zbyt mały konformizm lub jego  brak może prowadzić do anarchii i bezładu, a w efekcie stanowić zagrożenie dla pozytywnych przemian społecznych.

Przeciwieństwem konformizmu jest nonkonformizm, czyli niezgadzanie się z panującymi zwyczajami i poglądami. Dotyczy głównie jednostki, jej indywidualizmu i oznacza przedkładanie własnego odmiennego  zdania  nad opinie przeważające w otoczeniu. Zachowania nonkonformistyczne mają zazwyczaj charakter racjonalny to znaczy mają pewien zamysł i świadomą wolę.

Szczególnie szkodliwy może być antykonformizm, czyli automatyczne przeciwstawianie się pragnieniom i oczekiwaniom innych. Antykonformizm to głównie chęć zrobienia czegoś na przekór. Jego zwolennicy przeciwstawiają się poglądom większości i robią zawsze to, czego inni sobie nie życzą. Ich zachowanie cechują silne emocje i chęć udowodnienia swojej niezależności. Ważne dla nich jest poczucie wolności. W postępowaniu swoim antykonformista stawia opór w sytuacjach gdy nacisk pochodzi od osób, z którymi aktualnie rywalizuje o jakieś dobro lub gdy jest osobą obcą w grupie, mało kompetentną, mającą niską pozycję w hierarchii społecznej, której władza nie jest zalegalizowana.

Każdy człowiek w sytuacjach trudnych potrzebuje  wsparcia  ze strony innych ludzi. Szuka pomocy, sugestii, podpowiedzi, wzorca. Im bardziej dana sytuacja jest złożona, skomplikowana, wymagająca nieodwracalnych decyzji, tym potrzeba wsparcia jest silniejsza. Zwiększa się wówczas skłonność człowieka do przystosowywania się do poglądów i opinii grupy.

Przyczyny konformizmu tkwiące w jednostce to:

- potrzeba posiadania racji tu wpływ grupy na jednostkę ma charakter informacyjny. Człowiek poznaje opinie innych, obserwuje ich. Szuka informacji o tym co słuszne. Chce trafnie spostrzegać rzeczywistość i zachowywać się adekwatnie do danej sytuacji. Jeżeli członkowie grupy wzbudzają jego zaufanie , przejmuje ich poglądy.

- potrzeba aprobaty społecznej w tym przypadku wpływ grupy jest normatywny. Człowiek zachowuje się tak, by nie odróżniać się od innych. Czyni to , by zachować pozytywne stosunki z grupą, uzyskać jej aprobatę lub uniknąć dezaprobaty. W tym przypadku konformizm jest ceną , jaką musimy zapłacić za chęć przynależenia do danej grupy społecznej.  

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,13 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!