ikona pliku docx

KOŁO opiekuńcza, notatki

Rodzina adopcyjna stanowi najbardziej skuteczną i optymalną formę kompensowania dziecku zaburzonego funkcjonowania rodziny lub jej brak. Jej szczególne walory opiekuńczo-wychowawcze polegają na tym, iż stwarza ona pomiędzy dzieckiem a adoptującymi taką więź rodzinną, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicami naturalnymi. Adopcja inaczej przysposobienie, to w sensie prawnym przyjęcie obcego dziecka do rodziny. Dziecko uzyskuje wszystkie przywileje członka rodziny, a jego rodzice otrzymują nad nim władzę rodzicielską.


  135 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 135
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28,39 kB.


Rodzina adopcyjna stanowi najbardziej skuteczną i optymalną formę kompensowania dziecku zaburzonego funkcjonowania rodziny lub jej brak. Jej szczególne walory opiekuńczo-wychowawcze polegają na tym, iż stwarza ona pomiędzy dzieckiem a adoptującymi taką więź rodzinną, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicami naturalnymi.
Adopcja inaczej przysposobienie, to w sensie prawnym przyjęcie obcego dziecka do rodziny. Dziecko uzyskuje wszystkie przywileje członka rodziny, a jego rodzice otrzymują nad nim władzę rodzicielską.

Rodzaje sytuacji, w których zgoda rodziców na adopcję nie jest wymagana:

 1.  Gdy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.
 2.  Gdy rodzice nie są znani.
 3.  Gdy porozumienie się z rodzicami napotyka trudne do porozumienia przeszkody.
 4.  Gdy ojcu, któremu ojcostwo zostało ustalone przez sąd, nie została przyznana władza rodzicielska.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:

 1.  Odpowiedni wiek do 55 lat
 2.  Pełna zdolność do czynności prawnych
 3.  Cechy osobowościowe rodziców
 4.  Motywy decyzji

Czynniki wykluczające kandydatów na rodziców adopcyjnych:

 1.  Objawy zaburzeń somatycznych ograniczających zdolność poruszania się
 2.  Zaburzenia psychiczne (psychozy, nerwice, padaczka, uzależnienia)
 3.  Nieprawidłowa motywacja

Rodzaje adopcji i skutki:

 1.  Przysposobienie pełne, zwane całkowitym (całkowite zerwanie i zatarcie więzi z rodziną naturalną, sporządzenie nowego aktu urodzenie dziecka)
 2.  Przysposobienie pełne, stanowiące podstawę; najczęściej orzekany rodzaj adopcji (dziecko adoptowane przyjmuje nazwisko)
 3.  Przysposobienie niepełne (osoby adoptowane mają kontakt z rodzicami biologicznymi).

RODZINA ZASTĘPCZA

Według M. Jamrożka jest to forma całkowitej i okresowej opieki nad dzieckiem osieroconym lub z innych przyczyn pozbawionym właściwej opieki rodziców. 

Powstaje wtedy, gdy małżeństwo lub osoba samotna bierze na wychowanie (opierając się na decyzji władz sądowych lub oświatowych) nie więcej niż 3 DZIECI (chyba, że chodzi o rodzeństwo).

TYPY RODZIN ZASTĘPCZYCH:  

Ze względu na rodzaj więzi prawno-emocjonalnej:

Spokrewnione w stopniu zobowiązującym do alimentacji(dziadkowieoraz rodzeństwo)

Spokrewnione w stopniu niezobowiązującym do alinetacji(ciocie, wujkowie)

Rodziny obce, niepozostające w stosunku pokrewieństwa

Ze względu na różnorodność sytuacji w jakiej znajduje się dziecko lub rodzina:

Rodzina spokrewniona z dzieckiem, które biorą je na wychowanie ze względu na więzirodzinne

Rodzina Preadopcyjna, która powstaje przez przyjęcie do rodziny dziecka na okres przystosowania

Rodzina, która przyjmuje DZIECI Pochodzące z rodzin zdemoralizowanych

Ze względu na specyfikę pracy opiekuńczo- wychowawczej:

Rodzina opiekuńcza- przyjmująca dzieci do dwóch lat, oczekujące na przysposobienie

Rodzina terapeutyczna- przyjmowane są dzieci z odchyleniami od  normy rozwojowej

Rodzina resocjalizacyjna- biorą pod opiekę DZIECI przejawiające niedostosowanie społeczne i wymagające działań profilaktycznych

ZASADY DOBORU RODZICÓW ZASTĘPCZYCH:

RODZICE MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1.  dają gwarancję należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej (tzn. są zdolni do poświecenia, potrafią zrozumieć i zaspokoić potrzeby uczuciowe i wychowawcze dziecka)
 2.  mają obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania w Polsce i korzystają z pełni praw obywatelskich
 3.  nie były pozbawione praw obywatelskich i opiekuńczych
 4.  nie są chore na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
 5.  mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.


Alicja Szymborska wyróżnia 4 kategorie dzieci kwalifikujące się do rodzin zastępczych, są to:

 1.  Dzieci, których zdrowie psychiczne lub fizyczne wykazuje odchylenia od normy jednak kontakt z nimi jest możliwy
 2.  Dzieci, których więź prawna i faktyczna z rodziną naturalną nie została całkowicie zerwana (rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską)
 3.  Większość dzieci w wieku powyżej 3 lat
 4.  Dzieci, które utraciły rodzinę na jakiś czas   (więzienie lub pobyt rodziców za granicą)

PRAWA RODZINY ZASTĘPCZEJ WOBEC DZIECKA:

 1.  Pierwsza z nich dotyczy rodzin zastępczych wychowujących dziecko, którego rodzice zachowali określone uprawnienia, lub rodzin zastępczych sprawujących pieczę nad wychowank...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28,39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!