ikona pliku docx

ekonomia notatki

Zagadnienia z ekonomi


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,67 kB.


ZASOBY W EKONOMII

Zasoby są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie.

Występują pod postacią:

Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do wykonywania określonych czynności.

Kapitału naturalnego (nazywanego ziemią) tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co znajduje się na jej powierzchni i we wnętrzu i jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wytworem jego pracy (np. węgiel, gaz ziemny).

Kapitału rzeczowego składają się na niego:
-środki pracy za pomocą których człowiek wytwarza określone produkty służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania jego potrzeb (np. nieruchomości)
-przedmioty pracy, na które skierowana jest praca ludzka w procesie wytwarzania 
(np. surowce, materiały).

Technologia jest to wiedza o tym jak zasoby mogą być łączone w sposób produkcyjny 
(w jakich proporcjach itp.)

Przedsiębiorczość - jest to umiejętność organizacji czynników produkcji, zapewniającej optymalne wytworzenie danego dobra.


DOBRA PRYWATNE to dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada wyłączności (może je użytkować np. jeden producent czy konsument).

DOBRA WOLNE występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej się bezpośrednio do użytku. Dobra wolne to np. woda czy powietrze, nie mają indywidualnego właściciela i nie są efektem procesu produkcji.

DOBRA PUBLICZNE są konsumowane przez całe społeczeństwo, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te są zazwyczaj dostarczane przez państwo (np. obrona narodowa czy oświetlenie ulic). Finansowane poprzez podatki.

Świadczenia: Podatek

Podatkiem nazywamy świadczenie pieniężne o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i ogólnym pobierane przez państwo lub związek publicznoprawny na podstawie przepisów prawa określających warunki, wysokość i terminy płatności tych świadczeń.”

Usługi są zespołem czynności, w wyniku których powstają wartości użytkowe zaspokajające bezpośrednio lub pośrednio potrzeby ludzkie. 

Koszty

Koszty produkcji to suma ponoszonych wydatków przez producenta w procesie produkcji

Koszty stałe - są ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości produkcji 
(nie zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji). 

Koszty zmienne - to koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji.

Koszt alternatywny - reprezentuje wartość najbardziej cennej niewykorzystanej alternatywy.

Koszty księgowe - to wszystkie wydatki pieniężne poniesione przez przedsiębiorstwo w danym czasie. Koszty te są ujmowane w ewidencji przedsiębiorstwa i w rachunku wyników.

Koszt ekonomiczny To koszty księgowe powiększone o koszty alternatywne

KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH - to graficzne przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr, przy wykorzystaniu posiadanych aktualnie czynników wytwórczych. Innymi słowy, krzywa możliwości produkcyjnych wyznacza - przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra - maksymalną wielkość produkcji drugiego dobra.

Przesunięcie w prawo, oznaczać wzrost gospodarczy (powiększenie posiadanych zasobów)

Przesunięcie w lewo, oznacza spadek gospodarczy (zmniejszenie posiadanych zasobów)


Punkty leżące pod krzywą (pomiędzy krzywą a układem współrzędnych) oznaczają nieefektywne wykorzystanie zasobów. Przy danych zasobach, osiągnięcie punktów leżących nad krzywą jest z kolei niemożliwe - chyba, że nastąpi wzrost gospodarczy (powiększenie posiadanych zasobów).


Pieniądz to środek wymiany, który jest powszechnie przyjmowany jako zapłata w transakcjach gospodarczych.
Funkcje pieniądza:
- miernik wartości wyraża w obrocie towarowym cenę towarów i usług oraz umożliwia ich
sprzedaż i kupno
- środek wymiany pozwala na dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży, rozdzielonych od 
siebie w czasie i przestrzeni
- środek płatniczy występuje w chwili regulowania płatności związanych z należnościami i
zobowiązaniami
- środek tezauryzacji jest narzędziem gromadzenia oszczędności (np. akcji, obligacji)

RYNEK FINANSOWY
Na rynku finansowym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna-sprzedaży różnych form kapitału krótko- i długoterminowego. 

Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym zapotrzebowanie na kapitał - zaspokojenie potrzeb. Funkcjonowanie rynku finansowego pozwala inwestorom na zróżnicowanie portfela posiadanych aktywów oraz umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z inwestycjami. 

W ramach rynku finansowego wyróżnia się: 
• rynek pieniężny, 
• rynek kapitałowy, 
Rynek pieniężny - segment rynku finansowego, w ramach którego dokonuje się obrót walorami krótkoterminowymi (o terminie wykupu do jednego roku) np. wekslami, czekami, bonami i certyfikatami depozytowymi.

Rynek kapitałowy - segment rynku finansowego, który tworzą transakcje, dotyczące długoterminowych instrumentów finansowych (o terminie realizacji dłuższym niż rok). 

Celem działalności inwestorów na rynku kapitałowym jest osiągniecie dochodu, zysku. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami rynku kapitałowego są akcje i obligacje.

Cena To cokolwiek, z czego dany podmiot musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub spożytego dobra bądź usługi.
Funkcje cen:
- informacyjna
- motywacyjna
- równowagi rynkowej 
- dochodowa
Popyt To ilość dobra, jaką nabywcy są w gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny.

Determinanty: 
- Dochody 
- Ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych
- Ilość nabywców
- Gusta i preferencje

Podaż To ilość dobra jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny.
Determinanty:
- Postęp technologiczny
- Koszty produkcji
- Zmiany w polityce państwa

PARADOKSY
Giffena - wzrost popytu mimo wzrostu ceny dotyczy dóbr niższego rzędu (np. chleb, cukier, ziemniaki)
Vedlena (snobizmu) wraz ze wzrostem ceny dóbr uznanych za wysoce prestiżowe popyt na te dobra rośnie
Spekulacyjny giełdy towarowe, przy spadku cen na giełdzie towarowej część nabywców wstrzymuję się od zakupu przedmiotu obrotu towarowego, a powinni kupować więcej. I odwrotnie - przy wzroście cen zakup przedmiotów również wzrasta.

Elastyczność podaży relacja wyrażonej w procentach zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany czynnika, który zmianę tę wywołał. Określenie elastyczności podaży jest możliwe tylko w odniesieniu do tych czynników kształtujących podaż, które są mierzalne.
Elastyczność podaży jest wyliczana z wzoru:
% zmiana podaży
EPod =
% zmiana ceny


Cenowa Elastyczność popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.

Legenda:
EC - elastyczność cenowa
P - popyt
C - Cena
Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie popytu o 2% to elastyczność cenowa popytu wynosi -2.
Na poziom elastyczności cenowej podaży wpływa:
• Możliwość i koszty magazynowania towarów 
• Istnienie produktów substytucyjnych w odniesieniu do produktu, którego elastyczność badamy 
• Istnienie produktów komplementarnych 
• Poziom cen 
• Czas 
ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA
Cenowa mieszana elastyczność popytu mierzy reakcję popytu na jedno dobro, wywołaną zmianą ceny dobra pokrewnego.
Można ją wyrazić wzorem :
P - popyt
C- cena
Dodatnia cenowa mieszana elastyczność popytu występuje gdy dobra x i y są substytutami.
Ujemna występuje w przypadku dóbr komplementarnych

Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.
Można ją wyrazić wzorem:
ED-elastyczność dochodowa
P-popyt
D-dochód
Z punktu widzenia elastyczności Dochodowej możemy wyróżnić:
Dobra normalne i dobra niższego rzędu oraz dobra pierwszej potrzeby i dobra luksusowe.

Ten podział jest istotny ze względu możliwości inwestycyjnych, im więcej zarabiają klienci tym lepszej jakości oczekują, im więcej zarabiamy tym lepsze rzeczy możemy sobie kupić.

Wraz ze wzrostem dochodu realnego zmniejsza się udział dóbr niższego rzędu i dóbr pierwszej potrzeby w wydatkach konsumentów.

Prawo Engela - PRAWA ENGLA
Z dochodową elastycznością popytu związane są prawa Engla: 
• Wraz ze wzrostem dochodów rośnie konsumpcja, zarówno artykułów żywnościowych, jak i nieżywnościowych, jednak tempo przyrostu spożycia tych pierwszych jest słabsze niż tempo spożycia art. nieżywnościowych. Tak więc w miarę wzrostu dochodu, udział wydatków na żywność w wydatkach ogólnych relatywnie maleje. 

• W miarę wzrostu dochodów zwiększa się procentowy udział wydatków na dobra trwałego użytku, usługi, kształcenie, rekreację itp. Wydatki na dobra luksusowe lub oszczędności występują tylko przy wysokim dochodzie. 

Równowaga rynkowa
Ilość nabywanych i sprzedawanych produktów i usług zmienia się w odwrotnych kierunkach w reakcji zmiany cen: 
- wraz ze wzrostem ceny produktu popyt na produkt zmniejsza się a podaż zwiększa

Cena równowagi - cena przy której rozmiary podaży zrównają się z rozmiarami popytu. 

Cena równowagi oczyszcza rynek z jakichkolwiek nadwyżek popytu czy podaży 

Równowaga rynkowa - jeżeli dana cena rynkowa różni się od ceny równowagi, wtedy producenci i konsumenci są zainteresowani aby zmienić poziom swojej działalności: 

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,67 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!