ikona pliku docx

egzamin zdrowie publiczne pielęgniarstwo notatki


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18,18 kB.


1. Który z paradygmatów zdrowia publicznego zawiera cechy naukowego holizmu?

-paradygmat socjoekologiczny

2. Zdrowie w socjoekologicznej koncepcji jest:

- dobrostanem biopsychospołecznym uwzględniającym zdrowie i chorobę

3. Determinanty zdrowia jednostki to głównie:

- styl życia

- warunki środowiskowe

- cechy dziedziczne

- sprawność systemu opieki zdrowotnej

4. Określ podstawowe założenia koncepcji wychowania zdrowotnego:

- kształtowanie postaw zdrowotnych i zmiana z negatywnych na pozytywne

5. W holistycznej koncepcji zdrowia- choroba jest:

- wspólną definicją

6. Zdrowie publiczne to:

- dyscyplina naukowa obejmująca zagadnienia zdrowia społeczeństwa, współzależność stanu zdrowia od warunków życia i form troski o zdrowie; w odniesieniu zarówno do jednostki, rodziny jaki większych społeczności

7. Główny cel zdrowia publicznego to:

- zmniejszenie chorobowości i liczby przedwczesnych zgonów oraz stanów powodujących cierpienie i niepełnosprawność

8. Głównym zadaniem zdrowia publicznego i medycyny społecznej jest:

- ocena stanu zdrowia ludzkości, jego wszelkich uwarunkowań, w tym środowiskowych, ze środowiskiem społecznym włącznie

9. Lekarz rodzinny świadczy:

- podstawową, ciągłą opiekę zarówno poszczególnym osobom, rodzinom jak i danej społeczności lokalnej, niezależnie od płci, wieku oraz typu choroby

10. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza to:

- emisje gazów

- zanieczyszczenia pyłowe

- zanieczyszczenia organiczne

11. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza to:

-reakcje alergiczne

- choroby układu oddechowego

12. Skala LCU (jednostki zmian życiowych) służy do oceny:

- wielkości stresu

13. Wzór postępowania A (WZA) charakteryzuje się:

- dużą potrzebą osiągnięć

- dominacją

- agresywnością

14. Prognoza demograficzna dla Polski przewiduje na najbliższe lata:

-spadek ogólnej liczy ludności

15. Wysokie spożycie tłuszczów, w tym szczególnie tłuszczów nasyconych, zwiększa ryzyko zachorowania na (wybierz odpowiedź fałszywą):

- raka przełyku

- raka trzonu macicy

16. Związek między paleniem tytoniu, a rozwojem nowotworu jest najsilniejszy w przypadku:

- raka krtani

17. Ryzyko rozwoju  choroby niedokrwiennej serca u osób spożywających ok. 20- 30 gramów czystego alkoholu dziennie jest:

- niższe niż u osób nie spożywających w ogóle alkoholu (?)

18. Wybierz prawidłową kolejność faz rozwoju alkoholizmu wg Jelltinka:

- faza wstępna, faza zwiastunów, faza krytyczna, faza chroniczna

19. Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka sutka to:

- wczesne występowanie pierwszej miesiączki

- wczesne występowanie menopauzy

- rak piersi u matki pacjentki

- przebyty rak piersi

20. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta z:

- zakładem opieki zdrowotnej

- grupową praktyką

21.Grupowa praktyka pielęgniarek i położnych może być prowadzona w formie:

- spółki cywilnej, lub partnerskiej

22. Środkami odwoławczymi w postępowaniu konkursowym są:

- skarga i protest

23. ZOZ może udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne:

- niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

- indywidualnej specjalistycznej praktyce

24. Podstawowy okres zasiłkowy w przypadku orzeczenia niezdolności do pracy z powodu gruźlicy wynosi:

-270 dni

25. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przysługuje przez okres:

- 60 dni w roku kalendarzowym

26. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która:

- utraciła zdolność jakiegokolwiek zatrudnienia

27. Przed podjęciem zatrudnienia należy przeprowadzić:

- badania wstępne

28. Jakie kryterium bierze pod uwagę poniższe określenie polityki zdrowotnej? „… Polityka zdrowotna kraju lub

społeczności to przyjmowana przez nie strategia, służąca do kontrolowaniu i optymalizowaniu wykorzystania przez nie wiedzy medycznej i dostępnych zasobów…”

-działania służby zdrowia

29. W przedstawionej w rozdziale wersji Narodowego Programu Zdrowia poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności można osiągnąć poprzez:

- zmiany stylu życia ludności

- kształtowanie środowiska życia i pracy sprzyjającemu zdrowiu

- zmniejszanie różnic w zdrowie i dostępie do świadczeń zdrowotnych

30. Zagwarantowanie powszechnej opieki zdrowotnej na minimalnym poziomie jest założeniem w modelu opieki zdrowotnej:

- opartym na zasadzie pomocy publicznej

31. Wydanie zarządzeń mających na celu zapobieżenie epidemii należy do kompetencji:

- wojewody

32. Typy interwencji w zakresie prewencji urazów to:

- interwencja behawioralna, interwencja technologiczna, legislacja i wdrażanie przepisów

33. Zakażenie wirusem HIV następuje:

- drogą płciową, drogą parenteralną, drogą wertykalną

34. Uzależnienie to:

- stan psychiczny, a niekiedy także fizyczny wynikający z interakcji pomiędzy organizmem a środkiem odurzającym

35. Zapobieganie uzależnieniom może być realizowane na poziomie:

- profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej

36. Która z zasad ubezpieczenia zdrowotnego nie uzależnia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od ilości i rodzaju świadczeń zdrowotnych?:

- solidarności społecznej

37. Dobrowolnemu ubezpieczeniu podlegają:

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18,18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!