ikona pliku docx

DPS - Metody pracy w Domu Pomocy Społecznej notatki

Metody pracy w Domu Pomocy Społecznej


  350 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 350
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,05 kB.


      „Metody pracy socjalnej z mieszkańcami domu pomocy społecznej” 

  Domy pomocy społecznej są przeznaczone dla osób potrzebujących całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. O pobyt ubiegać się mogą osoby pozbawione opieki ze strony bliskich, a ostatnio coraz częściej dom ten staje się świadomym wyborem ludzi starych na resztę życia. Decydują się na to ze względu na pogorszający się stan zdrowia, kłopoty mieszkaniowe, konflikt ze współmieszkańcami (rodzina).Pobyt tam wyzwala wiarę we własne siły, poczucie przydatności, godności, pozwala zapomnieć o samotności.

   Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie jego Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej zgodnie z przyjętymi zasadami życia społecznego. Praca socjalna tworzy warunki sprzyjające temu celowi. Stosowane są metody pracy socjalnej polegające na pracy z jednostką, opierające się na diagnozie problemu, opracowaniu projektu pracy socjalnej i ustalenie celów kierunkowych dotyczących podopiecznego . Każdy mieszkaniec w momencie przybycia jest objęty pracą socjalną realizowaną przez:

 1.  Rozmowy na temat  biografii, historii życia i doświadczeń uznawanych przez osobę za najważniejsze;
 2.  Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania domu i porządku dnia;
 3.  Pomocy w zorientowaniu się w rozkładzie budynku i przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń;
 4.  Obserwowanie i zadeklarowanie stanu zdrowia;
 5.  Suchanie o życzeniach, nadziejach i obawach podopiecznego i w miarę możliwości zastosowania tych potrzeb;
 6.  Ubezpieczane obecnością pracownika socjalnego próby integracji w nowym środowisku;
 7.  Pokazanie i zachęcenie z szerokiej gamy zajęć terapeutycznych i innych form aktywności;
 8.  Stwierdzenie ogólnego stanu psychicznego w jakim znajduje się osoba;

Wnioski wyciągnięte z zastosowanych wyżej prac pomagają w dokonywaniu udostępniania sprzętu pomocniczego i ortopedycznego odpowiadającego potrzebom mieszkańca. Podopieczny jest motywowany do współpracy poprzez umiejętne rozbudzenie zainteresowań i w miarę możliwości dąży się do  jego usamodzielnienia. Jednym z wodzących zjawisk z jakim spotyka się pracownik socjalny w domach pomocy społecznej to problemy związane z adaptacją podopiecznych, przeciwdziałanie ich izolacji, organizacja czasu wolnego, postępowanie z osobami trudnymi, rozwiązywanie konfliktów, kierowanie i współpraca z grupą. Dla osoby starszej adaptacja w domu pomocy jest bardzo silnym przeżyciem emocjonalnym i dlatego należy takiego kandydata na mieszkańca zapoznać z  placówką poprzez np.: zaproszenie na całodzienny lub paro godzinny pobyt w placówce. Pozwoli to na zaakceptowaniu sytuacji jaką zostanie ,a pracownik socjalny wyrobi sobie zdanie o jego zainteresowaniach, nawykach, dziwactwach, czy umiejętności nawiązywania kontaktów, które pomogą w doborze pokoju i współmieszkańca.

W ramach aktywizacji Dom Pomocy Społecznej oferuje zajęcia terapeutyczna, które dobierane są przez pracownika socjalnego indywidualnie w zależności od potrzeb , zainteresowań mieszkańca, z uwzględnieniem jego możliwości i stanu zdrowia. W placówce funkcjonuje grupa terapeutyczna, w czasie której uczestniczący w niej mieszkańcy mają możliwość udziału w treningach pamięci, ćwiczeniach na koncentracji itp. Placówka zapewnia organizację życia kulturalno-oświatowego. Mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w imprezach tematycznych, wyjazdach integracyjnych i wycieczkach plenerowych. Czas wolny jest wykorzystywany na aktywność zgodną z własnym wyborem np.:

 1.  Zajęcia kulturalno oświatowe czyli oglądanie wybranych programów TVP, teatr, kino, galerie, muzeum.
 2.  Zajęcia towarzyskie przebiegające w formie gier świetlicowych i Suchanie muzyki
 3.  Wycieczki turystyczno- krajoznawcze
 4.  Rozrywka: zabawy i wieczorki taneczne
 5.  Spotkania okolicznościowe: urodziny i tradycje regionalne
 6.  Spacery i zakupy
 7.  Uczestnictwo w nabożeństwach
 8.  Odwiedziny bliskich i znajomych, szkół, przedszkoli ( dzień Dziadka i  Babci)
 9.  Ogniska i grille

Rehabilitacja usprawnia funkcje motoryczną i stan fizyczny, ale przede wszystkim przedsięwzięcie doprowadzające mieszkańca do poziomu w granicach ich indywidualnej wydolności. Rehabilitacja jest procesem, który łączy oddziaływania o różnym charakterze i zakresie, aby przywrócenie utraconych sprawności było jak najpełniejsze.

Kinezyterapia to część rehabilitacji zajmująca się ruchem m.in. gimnastyka poranna, gimnastyki ogólno usprawniająca, ćwiczenia bierne wspomagane  są przez drugą osobę i ćwiczenia czynne wykonywane  samodzielnie pod nadzorem masażysty bądź terapeuty.

Terapia zajęciowa

terapia pracą -> terapia ruchem -> terapia rozrywką -> terapia środowiskowa

Formy terapii zajęciowej

Terapia poprzez działanie, terapia pracą, która jest jedną z najstarszych metod oddziaływania na stan psychiczny i poziom dostosowania się społecznego człowieka. W zakres ergoterapii można zaliczyć wszelkiego rodzaju prace na terenie domu, takie jak:

-pomoc w kuchence oddziałowej

-utrzymywanie porządków w swoich szafkach, w miarę możliwości w swoim pokoju

-prace sezonowe np.: odśnieżanie prace w ogrodzie przydomowym

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,05 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!