ikona pliku docx

BFG notatki

praca na SPOKO


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18,18 kB.


System gwarantowania depozytów w Polsce został określony na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jako: Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni Dyrektywie 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, znowelizowanej Dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty. Ostatnia modyfikacja tego wpisu miała miejsce 16.07.2013.

Na stronie znalazła się również zakładka z informacjami dla klientów banków. Możemy w niej znaleźć następujące treści. Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

W ostatnim czasie miało miejsce wiele wydarzeń związanych za równo z samym BFG jaki i z jego działalnością. W dniu 7 listopada 2013 r. Anna Trzecińska, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uczestniczyła w VIII Kongresie Ryzyka Bankowego zorganizowanym przez Biuro Informacji Kredytowej. W trakcie Kongresu Zastępca Prezesa BFG omówiła rolę funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego.

Kongres Ryzyka Bankowego jest corocznym spotkaniem przedstawicieli najważniejszych instytucji finansowych w kraju poświęconym nowym wyzwaniom w zarzadzaniu ryzykiem w sektorze bankowym. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym tekst ujednolicony

W zakładce Strefa dokumentów > Akty prawne został opublikowany tekst ujednolicony ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) według stanu prawnego na dzień 4 października 2013 r. w wersji przygotowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W dokumencie zaznaczone zostały w zmiany, które wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2013 r. Zmiany te oznaczono kursywą oraz podkreśleniem. Zastrzeżenie: Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokłada wszelkich starań, aby dokumenty zamieszczane na stronie internetowej były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o teksty aktów normatywnych opublikowanych na stronie internetowej Funduszu. Strona ta nie jest źródłem prawa, a elektroniczne wersje tekstów ujednoliconych ustaw opracowywane przez Fundusz mogą być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 197, poz. 1172 z późn. zm.).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18,18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!