ikona pliku txt

żywienie notatki

Żywienie


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.52 kB.


¯ywienie cz³owieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniaj¹cych utrzymanie jego podstawowych procesów ¿yciowych. Pokarmy te mog¹ byæ pobierane w stanie naturalnym lub w postaci ró¿norodnych potraw czy napojów. Racjonalne ¿ywienie cz³owieka jest dostosowane do jego wieku, p³ci, zapotrzebowania energetycznego, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowotnego, klimatu w którym ¿yje oraz innych czynników.
Ze wzglêdu na rolê w organizmie wyró¿nia siê 3 podstawowe grupy sk³adników od¿ywczych pokarmu:
sk³adniki budulcowe: g³ównie bia³ka i sole mineralne
sk³adniki energetyczne: g³ównie wêglowodany i t³uszcze
sk³adniki reguluj¹ce: witaminy, niektóre sole mineralne, b³onnik
Warto jest wspomnieæ o pe³nowartoœciowoœci pokarmu pochodzenia zwierzêcego. Za pe³nowartoœciowe po¿ywienie uznaje siê: jaja, miêso, ryby i mleko. Bia³ka roœlinne (niepe³nowartoœciowe) nie zawieraj¹ niektórych niezbêdnych dla organizmu aminokwasów (tzw. aminokwasów egzogennych). Brak tych sk³adników (jak równie¿ i brak witamin) prowadzi do powstawania niedoborów ¿ywnoœciowych (np. awitaminoza, kwashiorkor), z kolei nadmiar lub niew³aœciwe proporcje sk³adników ¿ywnoœciowych s¹ przyczyn¹ powstawania chorób cywilizacyjnych (tj.: choroby uk³adu kr¹¿enia, mia¿d¿yca, nowotwory z³oœliwe, cukrzyca, oty³oœæ, osteoporoza, kamica ¿ó³ciowa, marskoœæ w¹troby, próchnica zêbów, niedokrwistoœæ, wole).
W wielu rejonach Afryki, Azji i Ameryki £aciñskiej ludnoœæ cierpi z powodu sta³ego, masowo wystêpuj¹cego zjawiska niedo¿ywienia oraz g³odu.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.52 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!