ikona pliku doc

zjawiska patologii społecznej notatki

.


  1225 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1225
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,00 kB.


Zjawiska patologii społecznej Patologia jako zjawisko występuje w różnych grupach ludzkich i jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw. Początkowo termin patologia był używany w medycynie dla oznaczenia czynników wywołujących chorobę. Z greckiego pathos - cierpienie, logos- nauka . dopiero w końcu XIX w. zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych. Wykorzystano wówczas ten termin do określania działań ludzkich przeciwstawnych ideałom stabilizacji, wartościom i normom społecznym. Zjawiska te określa się także terminami bliskoznacznymi tj.: dewiacja społeczna, dezorganizacja, anomia, zachowanie dysfunkcjonalne. Od końca XIX w. powstało wiele definicji patologii społecznej. Jako pierwszy w Polsce w 1990r. w dziedzinie patologii społecznej w sposób całościowy przedstawił koncepcję A.Podgórecki , określił ją??jako destruktywne i autodestruktywne zachowania ludzi, grup lub całych społeczeństw..?, a przez patologię społeczną należy ,,..rozumieć ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danym społeczeństwie są akceptowane?. Według. J. Szczepańskiego, który posługuje się terminem dezorganizacja uważa, że jest ona zespołem procesów społecznych powodujących, iż w ramach pewnej zbiorowości oddalające się od normy i ocenianie negatywne przekraczają dopuszczalne optimum i zagrażają ustalonemu przebiegowi procesów życia zbiorowego. Polega on na dezintegracji instytucji, osłabieniu mechanizmów kontroli formalnej i nieformalnej, chwiejności kryterium ocen, pojawieniu się wzorów zachowań rozbieżnych z wzorami uznawanymi za dopuszczalne. Na gruncie socjologii funkcjonują różne teorie wyjaśniające źródła patologii społecznej: a)Teoria napięć strukturalnych : Osłabia więzi społeczne, kładąc duży naci
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!