ikona pliku docx

zasady pisania pracy kontrolnej notatki

zasady pisania pracy kontrolnej


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.69 kB.


Załącznik nr……… do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły dla Dorosłych                             z dnia 21.02. 2013r.

Zasady pisania pracy kontrolnej oraz wymagania szczegółowe dotyczące poprawności pracy.

  1.  STRONA TYTUŁOWA
    Na stronie tytułowej powinny znaleźć się następujące dane:

- nazwa szkoły ( nagłówek WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubiona, wyśrodkowana)

- nazwa szkoły (WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman 12 pkt., wyśrodkowane)

- w zawodzie i numer zawodu (małe litery, czcionka Times New Roman, 12 pkt., wyśrodkowane)

- napis PRACA KONTROLNA Z PREDMIOTU…. (WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman 18 pkt., pogrubione, wyśrodkowane)

- temat pracy kontrolnej (WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman 18 pkt., pogrubione, wyśrodkowane)

- odstępy między wierszami 1.5 wiersza
- układ strony pionowy.

- dane wg załączonego wzoru3

  1.  SPIS TREŚCI

- spis treści umieszczony po stronie tytułowej

- układ strony pionowy

- odstępy między wierszami 1.5 wiersza

- dane wg załączonego wzoru (czcionka Times New Roman 12 pkt.)4

3. KONSTRUKCJA PRACY

- Podstawą struktury pracy kontrolnej jest rozróżnienie WSTĘPU, CZĘŚCI GŁÓWNEJ (która może być podzielona na rozdziały) i ZAKOŃCZENIE
- Strony numerowane od Spisu treści pierwsza strona, wstęp 1 strona, część główna minimalnie 2 strony,maksymalnie 5 stron, zakończenie 1 strona, Bibliografia 1 strona, Oświadczenie 1 strona
- formatowanie tekstu, czcionka Times New Roman 12 pkt., niepogrubiona, format A4
- numeracja stron automatyczna, numery stron w stopce na środku dolnej części strony
- odstęp pomiędzy wyrazami 1 spacja

- tekst wyjustowany obustronnie
- marginesy: lewy 2,5 cm, prawy 2 cm, górny i dolny 2 cm
- układ strony pionowy
- odstępy między wierszami 1,5 wiersza
- wcięcie pierwszego wiersza (akapit) 1,3 cm
- parametry grafiki w tekście: rozmiar maksymalnie połowa obszaru tekstu roboczego
- po przytoczonym fragmencie tekstu z literatury oznaczamy w nawiasie kwadratowym numer podporządkowany w bibliografii np. poz.[ 3]

  1.  OŚWIADCZENIE

Ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie o treści:

Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem/am/ samodzielnie.5
- wyraz OŚWIADCZENIE (WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman 18pkt. pogrubiona, wyśrodkowany)

- oświadczenie napisane kursywą (czcionka Times New Roman 18 pkt. wyśrodkowane)

- oświadczenie słuchacz potwierdza własnoręcznym podpisem.

      5. BIBLIOGRAFIA

- bibliografia w porządku alfabetycznym

- minimalna ilość bibliografii 3 pozycje
- obowiązująca bibliografia nie starsza niż od 2005 roku
- czcionka Times New Roman 12 pkt.,
-
Książka jednego lub kilku autorów:

Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 2007. Str. 78

Kaczmarek R., Witkowski J., Mauzoleum świętej Jadwigi w Trzebnicy, wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne ,Wrocław 2006. Str. 78-81
-
Artykuł w czasopiśmie:

Wąs C., Bunt przeciw korzeniom. Polska architektura sakralna lata 19802005 wobec

modernizmu, „Quart”, 1 (2006), s. 7487.
-
Witryny internetowe:

http://www.medyk.konin.pl/ należy podać datę korzystania ze strony.

Pracę kontrolną należy oddać nauczycielowi prowadzącemu przedmiot w wyznaczonym przez niego terminie.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!