ikona pliku docx

Zarządzanie środowiskiem i ekologią notatki

Ściąga z zaliczenia Zarządzanie środowiskiem i ekologią


  142 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 142
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.20 kB.


Zarządzanie-  jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjonalny), lub celowe dysponowanie zasobami.

Funkcje zarządzania- planowanie, organizowanie, współdziałanie z ludźmi, kontrolowanie.

Ekologia- to nauka o związkach między organizmami a otaczającym je środowiskiem. Dosłownie oznacza naukę o miejscu życia organizmów.

Ekologia zajmuje się- ożywionymi i nie ożywionymi elementami środowiska, środowiskiem życia organizmów, badaniem ogółu organizmów jednego gat zamieszkującego wspólny teren, fizjonomią ziemi lub jej części, w której działa człowiek, środowiskiem życia na ziemi, zespołami ekosystemów, całokształtem potrzeb życiowych organizmów oraz miejscem tych organizmów w obrębie zespołu lub ekosystemu.

Środowisko- to ogół elementów przyrody znajdujących się zarówno w stanie neutralnym jak i przekształconym w wyniku działalności człowieka.

Ochrona środowiska- jest to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej

Ochrona polega na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego

Skład atmosfery- para wodna, dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, ozon, cząstki stałe- aerozole

Przyczyny efektu cieplarnianego: nadmierne gromadzenie się gazów w atmosferze Ziemskiej. Biorą się one między innymi z rozwijającego się przemysłu, spalaniem paliw kopalnych ( ropy naftowej, węgla).

Skutki efektu cieplarnianego: ocieplenie klimatu,  podniesienie wód mórz i oceanów poprzez tonięcie lodowców, zmieniają się także po przez ocieplenie klimatu sfery klimatyczne.

Bryza dzienna- to wiatr miejscowy, wiejący z morza w kierunku lądu, powstający wskutek nierównomiernego nagrzania się lądu i morza. W dzień ląd jest cieplejszy od wody i dlatego w obszarach przybrzeżnych wytwarza się różnica ciśnień skierowana od morza w stronę lądu powodująca ruch powietrza znad powierzchni morza nad powierzchnię lądu. .

Bryza nocna-  to wiatr wiejący w nocy z lądu na morze. W nocy powierzchnia lądu ochładza się bardziej niż powierzchnia morza i wskutek tego, w okolicy przybrzeżnej, wytwarza się gradient baryczny skierowany z lądu w stronę morza. Dlatego też w nocy wiatr wieje z lądu w stronę morza. Bryza ta jest o wiele słabsza i ma mniejszy zasięg niż bryza morska z powodu mniejszych różnic temperatury pomiędzy lądem a morzem w nocy. Zasięg jej w głąb morza dochodzi do 8 - 10 km.

Tornado- jest ono silnym wirem powietrza o średnicy od kilkuset metrów do 2 km i pionowej lub ukośnej względem powierzchni ziemi osi obrotu

Jak powstaje: na skutek różnicy ciśnienia powietrza pomiędzy centrum wiru a jego skrajem, powietrze zostaje wprawione w ruch, a potężne siły wznoszące powodują, że trąba działa jak odkurzacz. Wszystko, co napotka na swej drodze jest wessane do środka wiru i unoszone ku górze.

Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki (szacuje się że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych deszczy), tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór

Jak powstają: zanieczyszczenia pochodzą ze źródeł naturalnych, w przypadku wybuchów wulkanów i pożarów lasów, oraz są wynikiem działalności człowieka - powstają w skutek spalania paliw i procesów przemysłowych.

Cyklon- układ wiatrów powstających wokół ośrodka niskiego ciśnienia, tworzących się w strefie frontów atmosferycznych. Charakterystyczny dla cyklonu na półkuli północnej jest wir powietrza w stronę odwrotną do ruchu wskazówek zegara, na półkuli południowej - zgodny z tym ruchem. W centrum wiru znajduje się miejsce ciszy, tzw. oko cyklonu. Silnym wiatrom towarzyszą ulewne deszcze. Cyklon nawiedzający zwrotnikowe i podzwrotnikowe szerokości geograficzne określa się mianem tajfunu lub tornada.

Powstawanie cyklon - powinny być jednocześnie spełnione następujące warunki:

- temperatura wody w warstwie powierzchniowej oceanu grubości co najmniej 50 m powinna przekraczać 26,5°C.

- rozkład temperatury i wilgotności w atmosferze powinien być odpowiedni dla rozwoju intensywnych, wypiętrzonych chmur burzowych

- zmienność prędkości wiatru z wysokością w całej troposferze powinna być niewielka.

Ozon- jest gazem, będącym jednym ze składników atmosfery. 90% ozonu występuje w stratosferze, tworząc warstwę, tzw. warstwę ozonową - ozonosferę. Pozostałe 10% skupia się w troposferze.

 Dziura ozonowa- jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!