ikona pliku docx

Zakażenia szpitalne notatki

Zakazenia szpitalne - moze sie sprzydac


  639 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 639
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.46 kB.


Na początku lat 90. został opublikowany raport WHO [4], w którym m.in. znalazło się stwierdzenie: właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i właśnie dlatego od początku istnienia Szpitala Specjalistycznego MATOPAT w Toruniu problem zakażeń jest priorytetem.

Szpital Specjalistyczny MATOPAT NZOZ rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2001 roku. Szczególną wagę zwrócono na zapewnienie największego bezpieczeństwa i komfortu leczonych w nim chorych. Dwa piętra szpitala przeznaczone są do hospitalizacji pacjentów, a do ich dyspozycji są 24 łóżka w 18 pokojach jedno- i dwuosobowych, wyposażonych w łazienkę, telewizor i telefon, a także dostęp do Internetu. Ściany sal operacyjnych i pomieszczeń przyległych wyłożone są panelami ze stali nierdzewnej, co w połączeniu z klimatyzacją całego bloku zapewnia najwyższą klasę czystości bakteriologicznej i spełnia normy wymagane w rekomendacjach Centers for Disease Control and Prevention z 1999 roku [5]. Monitorowanie i zapobieganie występowaniu zakażeń szpitalnych jest dla nas bardzo ważne, gdyż jak podają dane, blisko 70 proc. wszystkich zakażeń występuje na oddziałach zabiegowych i są one główną przyczyną śmierci pacjentów poddanych procedurze chirurgicznej [6], a nasz szpital został zaplanowany i zbudowany jako jednostka głównie o profilu zabiegowym. Wykonywane są w nim zabiegi chirurgiczne, ginekologiczne, ortopedyczne, neurochirurgiczne i urologiczne. Od początku funkcjonowania szpitala istnieje zespół i komitet ds. zakażeń szpitalnych, w którego skład wchodzą: dyrektor szpitala pielęgniarka epidemiologiczna, specjalista ds. zarządzania jakością, koordynator (przełożona) zespołu pielęgniarskiego, kierownik centralnej sterylizacji, lekarz zabiegowiec. Zespół postawił sobie następujące cele do realizacji: opracowanie i realizację długofalowego programu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym nadzór nad procesami sterylizacji i dezynfekcji oraz wdrożenie programu higieny szpitalnej (będzie to tematem odrębnego artykułu); opracowanie i wdrożenie, a następnie nadzór nad realizacją i skutecznością procedur w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych; monitorowanie środowiska szpitalnego; aktywna współpraca z laboratorium mikrobiologicznym, oddziałami szpitalnymi i apteką w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych; prowadzenie racjonalnej szpitalnej profilaktyki antybiotykowej; czynne monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych; zwalczanie ognisk epidemicznych w szpitalu; systematyczne szkolenie personelu.Cele te są zgodne z rekomendacjami i procedurami dotyczącymi kontroli zakażeń dla polskich szpitali [2, 7].Do realizacji tych celów aktualnie opracowano i wdrożono następujące procedury i instrukcje: zabiegi higieniczno-sanitarne, postępowanie z bielizną, postępowanie z odpadami, zasady pracy bloku operacyjnego, zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym (zasady profilaktyki antybiotykowej), zasady mycia i dezynfekcji rąk, postępowanie ze zwłokami, w tym zwłokami osób zmarłych na choroby zakaźne, zapobieganie ekspozycji na HBV, HCV, HIV oraz postępowanie w przypadku ekspozycji pracownika na HBV, HCV, HIV; postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia szpitalnego i szpitalnego ogniska epidemicznego; postępowanie w przypadku wystąpienia powikłania; księga procesów pielęgniarskich; księga walidacji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji. W procesie zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych bardzo istotna jest rola chorego. Jest rzeczą pożądaną, aby pacjent był świadomym uczestnikiem procesu leczenia. Aby przygotować chorego do leczenia w naszym szpitalu opracowano informatory dla pacjentów: ogólny informator dla pacjentów, informator dla pacjenta oczekującego na zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego, informator dla pacjenta oczekującego na zabieg artroskopii, informator dla pacjenta oczekującego na badanie gastrofiberoskopii, informator dla pacjenta oczekującego na badanie kolonoskopii. Kolejne informatory są w przygotowaniu. Jednym z pierwszych działań zespołu i komitetu ds. zakażeń szpitalnych było opracowanie wytycznych, pozwalających zapobiegać występowaniu zakażeń szpitalnych. Z uwagi na planowość wykonywania zabiegów operacyjnych w naszej placówce duży nacisk położyliśmy na właściwe przygotowanie pacjenta do operacji. Powstała procedura jakości zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym dokładnie opisująca działania, mające na celu ograniczenie występowania zakażeń szpitalnych zgodnych z zaleceniami CDC [5] i stosowania antybiotyków w profilaktyce operacyjnej. Ze względu na charakter szpitala większość chorych przyjmowanych jest do zabiegu operacyjnego w trybie planowym. W związku z tym, zgodnie z ww. procedurą, lekarz prowadzący podczas wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu operacyjnego zwraca uwagę na obecność ognisk zakażenia na skórze, w jamie ustnej i innych częściach ciała, jak również przeprowadza wywiad w kierunku przewlekłych stanów zapalnych. Szczególną uwagę zwraca na pacjentów z grupy ryzyka, tj. w podeszłym wieku, niedożywionych, otyłych, z cukrzycą, poddanych immunosupresji czy kortykoterapii. U pacjentów, u których stwierdza potencjalne źródło zakażenia oraz u tych, którzy byli leczeni w innych placówkach zdrowia w ciągu ostatnich 6 mies. zleca diagnostykę, lub wdraża leczenie przyczynowe, czy kieruje do specjalisty celem całkowitego wyleczenia stanu zapalnego. Lekarz prowadzący w czasie wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu zaleca choremu, a następnie kontroluje wyrównanie przewlekłych schorzeń (np. choroby wieńcowej, niewydolności krążenia, cukrzycy). Informuje również pacjenta o konieczności kąpieli pod prysznicem co 12 godz. w ciągu 48 godz. poprzedzających zabieg przy użyciu środka myjącego oraz przekazuje pacjentowi informator, opisujący sposób przygotowania się do zabiegu operacyjnego. W naszym szpitalu czas hospitalizacji przed zabiegiem operacyjnym jest maksymalnie ograniczony, a chory jest przyjmowany do szpitala rano w dniu zabiegu lub wyjątkowo wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg. Po przyjęciu chorego na oddział pielęgniarka sprawdza czystość chorego i jeśli to konieczne zaleca kąpiel pod prysznicem. Pielęgniarka usuwa owłosienie z okolicy pola operacyjnego tuż przed zabiegiem oraz rutynowo pobiera wszystkim pacjentom krew dla oznaczenia antygenu HBS i HCV. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w szpitalu stosowana jest profilaktyka antybiotykowa. Lekarze zlecając antybiotyk w profilaktyce, ściśle stosują się do wytycznych zawartych w procedurze jakości, które przedstawia tab. 1. Chorzy po zabiegach operacyjnych poddani są ścisłej obserwacji. Osoba odpowiedzialna, czyli pielęgniarka epidemiologiczna codziennie monitoruje pacjentów pod kątem występowania zakażeń szpitalnych, a także analizuje wszystkie wyniki badań mikrobiologicznych, które następnie przekazuje na oddziały. Podczas codziennych wizyt na oddziałach pielęgniarka epidemiologiczna monitoruje dokumentację pacjentów, w tym karty gorączkowe i karty obserwacji wkłucia obwodowego. Analizuje występowanie czynników ryzyka sprzyjających występowaniu zakażeń, a także przedstawia pielęgniarkom zalecenia dotyczące pielęgnacji i w uzasadnionych przypadkach izolacji chorych, u których wystąpiło zakażenie. Lekarzom prowadzącym natomiast sugeruje konieczność pobrania materiału do badań mikrobiologicznych i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi objawów klinicznych, mogących sugerować wystąpienie zakażenia szpitalnego. Ponieważ w naszym szpitalu pobyt chorego jest skrócony do minimum i pacjent opuszcza szpital 12 doby po zabiegu operacyjnym, dlatego szczególny nacisk położyliśmy na kontrolę występowanie zakażeń szpitalnych po wypisaniu pacjenta ze szpitala. Jako zasadę przyjęliśmy, że pierwsza kontrola po operacji odbywa się w naszym ambulatorium przyszpitalnym. Każdy pacjent otrzymuje informator, opisujący m.in. objawy świadczące o wystąpieniu zakażenia i podkreślający konieczność zgłoszenia się w takim przypadku do naszej placówki. Także pielęgniarka epidemiologiczna pracując jednocześnie w ambulatorium przyszpitalnym ma możliwość obserwowania gojenia się ran w okresie pooperacyjnym. Zdając sobie sprawę ze znaczenia wykorzystania diagnostyki mikrobiologicznej, w instrukcji dotyczącej postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia szpitalnego umieszczono zapis, zobowiązujący do pobrania materiału do badań mikrobiologicznych. Ponadto przedstawiono wytyczne, w jakich przypadkach konieczne jest pobranie materiału do badań mikrobiologicznych, także przez pielęgniarki i położne bez zlecenia lekarza, co opisuje tab. 2. Szpital nie ma własnego laboratorium mikrobiologicznego, natomiast ściśle współpracuje z pracownią mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. W związku z tym szczególnego znaczenia nabrało postępowanie związane z pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału do badań, minimalizujące możliwość wystąpienia błędu przedlaboratoryjnego. Dlatego też pracownicy Szpitala MATOPAT zostali przeszkoleni w tym zakresie. Aby kontrolować ten proces i wykluczyć nieprawidłowości przy pobieraniu i przechowywaniu materiału wprowadzono kartę monitorowania przechowywania materiału do badań mikrobiologicznych, przedstawioną na ryc. 1. Dla dostatecznie szybkiego zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczepów opornych, przyjęto listę drobnoustrojów alarmowych wg zaleceń Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.46 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!