ikona pliku pdf

zagadnienie teoria i praktyka wychowania notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 312.02 kB.


Definicje: wychowanie
*dyrektywne- bezpośrednie. Bezpośrednia, a więc z góry ukierunkowana interwencja w rozwój wychowanka jest dostrzegana zwłaszcza przez zwolenników Socjologizm uwydatnia związane z wychowaniem oddziaływania zewnętrzna na wychowanka. W wychowaniu dyrektywnym zakłada się, że wychowawca jest w pełni odpowiedzialny za rozwój wychowanków, wie czego oni potrzebują i w jakim powinno się podążać. K. Marks *niedyrektywne- to wspomaganie wychowanków w ich osobistym rozwoju. To konieczność liczenia się z naturalnym i spontanicznym rozwojem dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym, a ty samym podmiotowego ich traktowania (naturalizm – poglądy m.in. J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi i inni). C. Rogers *cechy wychowania: Cechy wychowania wg Łobockiego. 1)złożoność- metoda nagradzania i karania (zależy od czynników wewnętrznych: talent, ambicje, oraz zewnętrznych: ludzie, środowisko, które nas otacza. 2)intencjonalność-polega na tym, że wychowawca pragnie zrealizować cele i jest tego świadomy (co chcę osiągnąć? Jakie są skutki wychowanie?) 3) interakcyjność- współpraca wychowawcy i wychowanka 4) długotrwałość- wychowanie trwa nieustannie czy jesteśmy tego świadomi czy nie 5) relatywność- wychowawca nie może przewidzieć jakie osiągnie skutki, może jedynie hipotetycznie zakładać. *funkcje: funkcje teorii wychowania: -F. POZNAWCZA - główne diagnozowanie rzeczywistości wychowawczej, ustala warunki funkcjonowania wychowanków -F. OCENIAJĄCA- zebrany materiał poddawany jest ocenie i analizuje się pod katem pewnych wartości. [opisane zjawisko poddajemy analizie i ocenie w stosunku do określonego ideału] -F. PROGNOSTYCZNA - odpowiedź na pytanie co zrobić, aby ta rzeczywistość doprowadzić do pewnego ideału określonego [co zrobi, aby zbliżyć rzeczywistość do określonego ideału. *opieka –dawanie o wsparcia, zaspokajanie potrzeb , których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój i ciągłość gatunku.
Zapewnienie wychowankom podstawowych warunków bytowych
Socjalizacja – ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia jednostko istoty społecznej tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby stać się pełnowartościowym człowiekiem społeczeństwa
Wtórna i pierwotna *wychowanie Wychowanie jest jedną z podstawowych kategorii pedagogicznych. Wychowanie według Wincentego Okonia to „świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka.” Świadome i celowe kształtowanie jednostki * wychowanie naturalne pod wpływem środowiska, w którym jednostka funkcjonuje – rodzina, kontakty społeczne, obyczaje, religia * wychowanie instytucjonalne – celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka * samowychowanie Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem. Socjalizacja a wychowanie
O ile socjalizacja jest procesem, który zachodzi w pewien sposób samorzutnie w rozmaitych sytuacjach i warunkach otoczenia, to wychowanie jest działaniem ściśle ukierunkowanym. Socjalizacja człowieka rozpoczyna się wraz z momentem jego urodzenia, najpierw jest przeprowadzana przez rodzinę (socjalizacja pierwotna), potem natomiast człowiek podlega socjalizacji prowadzonej przez wyspecjalizowane instytucje: żłobek, przedszkole, szkołę, potem także miejsce pracy. Ośrodkiem socjalizacji są także grupy koleżeńskie. Warto zaznaczyć, że socjalizacja w dużym stopniu polega na pasywnym poddawaniu się człowieka oddziaływaniom społecznym. Wychowanie to natomiast proces celowy, ukierunkowany i świadomie realizowany przez opiekunów – początkowo tylko rodziców, … Wychowanie a opieka Dla prawidłowego przebiegu procesu wychowania niezbędne jest działanie opiekuńcze, rozumiane jako zapewnienie wychowankom podstawowych warunków bytowych -wychowanie powinno uzupełniać się opieką i polegać na pobudzaniu wychowanków do własnej aktywności Różnice: Opieka, jako działalność pierwotna (filo i ontogeniczna) dominuje przy wychowanku w wieku niemowlęcym Opieka, jako wartość fundamentalna dla życia zapewniająca ciągłość gatunkową, podczas gdy wychowanie zainteresowane jest przekazywania dziedzictwa społecznokulturowego W przypadku niektórych grup przeważająca działalność to opieka
*Dzikie dziecko Film ukazuje jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa kontakt fizyczny i opieka, kiedy jej zabraknie mogą zajść straszne zmiany w rozwoju człowieka. Aby być człowiekiem w pełnym tego słowa
znaczeniu trzeba być istotą społeczną, używać języka, zachowywać umiar, porządek, umowność. Dzieci, które zostały porzucone przez rodziców i pozostawione na pastwę losu zachowują się podobnie do zwierząt. Takie dzieci można przywrócić społeczeństwu, jednakie w pełni, niektóre przypadki odnalezione zostały za późno i nie były w stanie opanować mówienia. Im prędzej zostanie odnalezione takie dziecko tym lepiej. Zaskakujące jest to, że pomimo krzywdy jaką wyrządził takiemu dziecku drugi człowiek ono nadal jest skłonne do kontaktu z innymi ludźmi. *Inkulturacja Pojęciem – posłużył się po raz pierwszy amerykański antropolog kultury M.H. Herskowits (1964). Oznacza ona przejmowanie przez człowieka dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń. Inaczej mówiąc inkulturacja jest procesem uczenia się kultury. Ogólnie przez inkulturację należy rozumieć proces wchodzenia przez jednostkę w życie kulturalne danego społeczeństwa, czyli wrastanie w charakterystyczną dla niej kulturę. · Cele wychowania *Cele wychowania powinny opierać się na normach społecznych *Cele powinny być stawiane w oparciu o wartości ogólnoludzkie (uniwersalne) np.: Altruizm, tolerancja, sprawiedliwość *Cele wychowania powinny przygotowywać do usamodzielnienia się *Cele powinny być mierzalne, dostosowane do możliwością i potrzeb dziecka *Cele to: pożądane i oczekiwane zmiany, jakie pod wpływem respektowania odpowiednich metod, środków i warunków kształtują się w osobowości wychowanków w postaci poglądów, postaw, nawyków, oraz innych cech osobowości(Okon) Cele wychowania wg Guryckiej: Grupy celów wychowania wyróżnione przez A. Gurycką (z psychologii): Cele kreatywne: „wywołać..., ukształtować...” według wzoru „O” – „+” (nowe zainteresowania, nowe przekonania) Cele optymalizujące: „zwiększyć”, „wzmóc”, „poszerzyć” według wzoru „+” – „+++” (wrażliwość, zaangażowanie) Cele minimalizujące: „osłabić...”, „ograniczyć...” według wzoru „++” – „+”(O) (agresję, nadmierną wrażliwość) Cele korekcyjne: „przekształcić...”, „zmienić...” według wzoru „-” – „+” lub „+” – „-” (postawy, przekonania) celem wychowania nazywamy cel świadomy, który może być zwerbalizowany i który wyznacza kierunek działania. (Gurycka) Helidor Muszyński Klasyfikacja metod: Muszyński wyróżnia 4 grupy metod w każdej grupie techniki: 1) metody wpływu osobistego: - wysuwanie sugestii, - perswazja,
- oddziaływanie przykładem osobistym, - wyrażanie aprobaty, dezaprobaty, 2) metody wpływu sytuacyjnego: - karanie i nagradzanie wychowawcze - instruowanie - organizowanie doświadczeń wychowanka - wywoływanie antycypacji odstępstw zachowań społeczno ? moralnych, - przydzielenie funkcji i ról społecznych - ćwiczenie 3) metody wpływu społecznego 4) metody kierowania samowychowania Środki ? są treścią metod. W przypadku perswazji środkiem będzie słowo, w karaniu i nagradzaniu kara i nagroda, modelowanie ? osobowość modela, metody zadaniowe ? czynność wychowania przez wychowanka przy wykonywaniu zadania. Ideał wychowawczy – pełen zestaw harmonijnie zintegrowanych celów
Metoda modelowania zwana jest inaczej metodą przykładu . Polega na /jakim?/ nieświadomym przyswajaniu pewnych wzorców zachowań od osób znaczących/modeli. Można wyróżnić zgeneralizowane i bezpośrednie efekty modelowania. Metoda zadaniowa polega na powierzaniu dzieciom i młodzieży konkretnych zadań, które mają prowadzić do konstruktywnych zmian zachowań i postaw pożądany przez wychowawcę oraz do wzbogacenia wiedzy i doświadczeń w określonej dziedzinie . Metoda łatwa do zastosowania w takich środowiskach jak rodzina i szkole . Należy do metod oddziaływania pośredniego/bezpośredniego /podkreśl właściwe/. Zadania powierzane dzieciom i młodzieży Metoda perswazyjna to słowne oddziaływanie na świadomość moralną i społeczną człowieka. Dotyczy norm i wartości . Polega na uświadamianiu dzieciom i młodzieży różny obowiązków i praw. Użytecznymi podczas stosowania perswazji przykładami są te, zaczerpnięte z życia. Metoda karania inaczej zwana metodą wzmocnień negatywnych . Jej celem jest zapobieganie powtórzenia przez chłopców i dziewczęta zachowań niezgodnych z obowiązującymi w życiu wartościami i normami.Stosowane kary wywołują negatywne emocje u dzieci i młodzieży, takie jak frustracja, lek, niepewność, sprzyja poczuciu niższości i budzi uczucia nienawisci. Wśród różnych rodzajów kar można wyróżnić kary naturalne, które polegają na nieuniknionym nastepstwie jakiegoś niewłaściwego zachowania np. przejedzenia sie lub n
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 312.02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!