ikona pliku docx

Zagadnienia egzaminacyjne z wprowadzenia do pedagogiki 2009/2010 notatki

egzamin


  796 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 796
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53,35 kB.


Zagadnienia egzaminacyjne 09/10 - Wprowadzenie do pedagogiki I rok

1. Podstawowe pojęcia w pedagogice: wychowanie, edukacja, socjalizacja, pedagogika, pedagogizm, inkulturacja, akulturacja, anomia.

WYCHOWANIE wszelkie świadome działanie mające na celu trwałe zmiany w jednostce.

- jako proces (Kowalski wychowuje swoje dzieci)

- jako produkt (Kowalski dobrze wychował swoje dzieci)

- jako ideał (Chciałabym wychować swoje dzieci tak jak je wychował Kowalski)

EDUKACJA ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży; stosowanie się do panujących w dawnym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych wpływ instytucji.

SOCJALIZACJA ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej przystosowanie do życia w społeczeństwie.

PEDAGOGIKA zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jest nauką o procesach wychowawczych, czyli teorią działalności wychowawczej 

PEDAGOGIZM - nadmierne eksponowanie jednego z procesów wychowania

PEDAGOGIA - postępowanie wychowawcze "sztuka wychowania"

INKULTURACJA - proces wrastania we własny dorobek kultury

AKULTURACJA proces przyjmowania obcych wzorów (ma zawsze przebieg konfliktu)

ANOMIA stan rozpadu norm postępowania powszechnie przyjętych za obowiązujące w danym społeczeństwie.

2. Pojęcie aksjologii, teleologii i pedeutologii

AKSJOLOGIA nauka o wartościach

TELEOLOGIA nauka o celach

PEDEUTOLOGIA nauka o osobie i zawodzie nauczyciela

3. Główne pytania współczesnej pedagogiki.

1) Kim jest człowiek? spojrzenie na człowieka z perspektywy empirycznej sfera faktów „tu i teraz”

2) Kim ma być człowiek? - spojrzenie na człowieka z perspektywy aksjologiczno - światopoglądowej sfera wartości

3) Kim się staje człowiek? - spojrzenie na człowieka z perspektywy prakseologicznej sfera działania.

4. Kryteria naukowości pedagogiki.

 1.  Historia (danej nauki)
 2.  Przedmiot badań
 3.  Metodologia badań
 4.  Eksperyment pedagogiczny (reformy, zmiany w programach, strukturze działania)
 5.  Sondaż diagnostyczny
 6.  Metoda indywidualnych przypadków
 7.  Monografia pedagogiczna (opis szkoły, placówki pedagogicznej)
 8.  Terminologia (wychowanie nauczanie, kształcenie)

5. Wyznaczniki współczesnej edukacji wg J. Delorsa.

1.  Uczyć sie aby wiedzieć (wiedza) - czyli uczyć się, aby umieć korzystać z możliwości, które stwarza edukacja przez całe życie. Uczyć się tak, aby w większym stopniu opanować narzędzia wiedzy, aniżeli zdobywać encyklopedyczne i skodyfikowane wiadomości.

2.  Uczyć sie aby działać (umiejętności) -czyli uczyć się, aby nie tylko zdobyć kwalifikacje zawodowe ale przede wszystkim uzyskać kompetencje, które umożliwią rozwiązywanie życiowych problemów i wyposażą jednostkę w umiejętność pracy w zespole.

3.  Uczyć sie aby żyć wspólnie (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości) czyli uczyć się, współżycia z innymi, wzbogacać wiedzę o innych ludziach, ich kulturze i duchowości oraz podejmowania wspólnych działań z poszanowaniem pluralizmu i wzajemnego zrozumienia

4.  Uczyć sie aby być (system wartości i postaw) uczyć się tak, aby edukacja była przede wszystkim wędrówką, której kolejne etapy wiążą się z nieustannym rozwojem osobowości.

6. Niepowodzenia szkolne pojęcie, przyczyny.

niepowodzenia szkolne

niepowodzenia niepowodzenia  dydaktyczne

wychowawcze

    ukryte  ---------------------------- jawne

      przejściowe ---------- względnie trwałe

drugoroczność --------------   odsiew

 1.  Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.
 2.  DYSLEKSJA - tłumaczona jako niezdolność do czytania i ortograficznego pisania.
 3.  DYSGRAFIA - obniżony poziom graficzny pisma
 4.  DYSORTOGRAFIA - niemożność opanowania w określonym czasie umiejętności ortograficznego pisania
 5.  Zaburzenia percepcji wzrokowej.

d- b, g - p, m - w, l ł, c e

 1.  Opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej.
 2.  trudności w na...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53,35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!