ikona pliku docx

Zagadnienia do egzaminu z polityki społecznej notatki

Zakres przedmiotowy, zdrowie, rynek pracy, polityka mieszkaniowa


  1380 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1380
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38,47 kB.


Polityka społeczna przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. P. s. to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych.

Zakres przedmiotowy p.s. w ujęciu W. Szuberta P. s. to celowe oddziaływanie państwowych związków zawodowych i innych organizacji, na istniejący układ zmierzających do poprawy szerokich warstw ludności, usuwania nierówności społecznych oraz podnoszenia kultury życia. Polityka społeczna zajmuje się: problemami warunków bytu, zagadnieniami zaspokojenia potrzeb ludzi, kwestiami społecznymi, które utrudniają postęp społeczny.

Zasady zawarte w Karcie Podstawowych Praw Obywateli Unii Europejskiej godność człowieka ,wolność, równość, solidarność, sprawiedliwość,  subsydiarność.

Kryteria klasyfikacji podmiotów krajowych polityki społecznej- obszar działania (skala: globalna, regionalna, krajowa)- charakter (organizacje: publiczne, pozarządowe)- rodzaj (podmiot: ustawodawczy, wykonawczy, kontrolny, sądowniczy)- skala i zasięg ( makroskala, mezoskala, mikroskala)- zakres problemów ( resorty, instytucje

ONZ jako globalny podmiot polityki społecznej. Organizacja Narodów Zjednoczonych stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.  ONZ promuje: -rozwój społeczny, -pomaga głodującym i chorym, -zwalcza analfabetyzm - przeciwstawia się dyskryminacji

Pojęcie zdrowia i czynniki  warunkujące stan zdrowia ludności wg WHO i wg Lalonda. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia”. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”. Według Londea występują cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to: - biologia, środowisko,  Styl życia, -opieka zdrowotna. Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu zaawansowanej nauki o zdrowiu, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia.

Metody pomiaru stanu zdrowia ludności. Mierniki stanu zdrowia ludności:1)bezpośrednie: pozytywne-opisujące rozwój i przeciętne trwanie życia oraz negatywne-opisujące zjawiska umieralności, zachorowalności, inwalidztwa.2)pośrednie charakteryzujące: środowisko życia człowieka i służbę zdrowia

Funkcje i elementy składowe systemu ochrony zdrowia.1)składniki wewnętrzne: prace badawcze oraz kształcenie i szkolnie2)składniki zewnętrzne: usługi i zapobieganie oraz efekt

Źródła finansowania systemów ochrony zdrowia -opłaty bezpośrednio od pacjentów, -dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, -obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, -podatki.

Sposoby finansowania świadczeń medycznych Formy finansowania świadczeń zdrowotnych:- budżet,- budżet globalny,-kawitacja (tzw. od głowy)-opłata za usługi ,-systemy mieszane

Model Beveridgea w systemie ochrony zdrowia. -System usługowy.-Środki pochodzą z podatków ogólnych lub innych dochodów państwa.-Do świadczeń upoważnieni są prawie wszyscy obywatele.-Fundusze dysponowane są przez instytucje administracji państwowej. -”Koszyk świadczeń” bardzo ogólny i szeroki, określony publicznymi inwestycjami. - Świadczeniodawcy głównie publiczni. -Finansowanie kawitacyjne oraz budżety globalne.(głównie dla szpitali)

Model Bismarckowski w systemie ochrony zdrowia -System ubezpieczeniowy. -Środki pochodzą ze składek obowiązkowych związanych z zatrudnieniem.-Do świadczeń upoważnieni wszyscy płacący składki pracownicy i ich rodziny. -Fundusze dysponowane przez kasy chorych. -”Koszyk świadczeń” określony przez aktywne wykluczenie niektórych rodzajów usług. - Świadczeniodawcy głównie prywatni-działający dla zysku. -Finansowanie za usługę

Strategiczne cele zdrowotne w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2013-Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych w tym udarów mózgu.-Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu -nowotworów złośliwych.-Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków.-Zapobieganie zburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne. -Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego. -Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego.-Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji

Główne obszary problemów osób niepełnosprawnych.  -rynek pracy, zatrudnienie, -oświata i wychowanie, -ochrona zdrowia, -mieszkalnictwo, -transport i łączność ,-kultura, życie polityczne, -świadomość społeczna.

Bariery integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.: -ekonomiczne - brak zabezpieczenia finansowego -społeczne- niemożność uczestnictwa w życiu społecznym-prawne- przepisy dyskryminujące osoby niepełnosprawne-architektoniczne i urbanistyczne-utrudnienia w funkcjonowaniu.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38,47 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!