ikona pliku pdf

zadania z rachunkowości finansowej notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.52 kB.


1
Ćwiczenia z przedmiotu Rachunkowość finansowa – „Aktywa trwałe”
07.03.2017 r. Zadanie 6 Spółka akcyjna, będąca podatnikiem podatku VAT, świadczy usługi transportowe. Wykorzystując konta teowe (syntetyczne), na podstawie poniższych danych: otworzyć właściwe konta, zaksięgować operacje gospodarcze, zamknąć konta, przyjmując stan początkowy rachunku bankowego równy 80.000 zł, a dla pozostałych kont stany początkowe równe zero. 1) OT – na pokrycie kapitału akcyjnego akcjonariusze wnieśli w formie aportu: 1a) samochód ciężarowy, którego zadeklarowana wartość wynosiła 70.000 zł, 1b) samochód dostawczy, którego zadeklarowana wartość wynosiła 18.000 zł 1c) używany komputer, którego zadeklarowana wartość wynosiła 2.000 zł. 2) WB – akcjonariusze wpłacili brakującą kwotę w celu uzyskania przez spółkę minimalnego kapitału zakładowego, wymaganego przez Kodeks spółek handlowych ............................................. zł, 3) Faktura VAT za zamówione w poprzednim okresie nowe środki trwałe: 3a) wartość netto = 40.000 zł 3b) podatek VAT (23%) = 9.200 zł, 3c) wartość brutto = 49.200 zł, 4) W wyniku powodzi całkowitemu zniszczeniu uległ jeden ze środków trwałych: 4a) wartość początkowa = 20.000 zł, 4b) umorzenie = 15.000 zł, 4c) część nieumorzona = ................................ zł, 5) Faktura VAT – zakupiono licencję na program finansowo-księgowy: 5a) wartość netto = 10.000 zł, 5b) podatek VAT (23%) = 2.300 zł, 5c) wartość brutto = 12.300 zł, 6) OT – przyjęto do użytkowania środki trwałe, na które wcześniej otrzymano fakturę (poz. 3) = ............................................................ zł, 7) OT – zainstalowano i przyjęto do użytkowania program finansowo-księgowy (poz. 5) = ............................................. zł, 8) Z dwoma kierowcami podpisano umowę o pracę na następujących warunkach (dane dotyczą jednego kierowcy): 8a) wynagrodzenie brutto = 3.000 zł, 8b) podatek dochodowy od osób fizycznych = 570 zł, 8c) wynagrodzenie netto = 2.430 zł, 8d) składki na ubezpieczenie społeczne = 1.290 zł, 9) W ramach specjalnej oferty promocyjnej, dealer samochodowy użyczył jednego samochodu dostawczego na okres jednego miesiąca sprawozdawczego. Warunki promocji: 9a) wartość początkowa samochodu = 100.000 zł, 9b) umorzenie = 10.000 zł, 9c) koszty ubezpieczenia AC/OC/NW ponosił dealer = 500 zł/miesiąc, 9d) koszt paliwa i części eksploatacyjnych oraz ewentualne naprawy obciążały dealera = 1.000 zł/miesiąc, 10) WB – zapłacono za przyjęte do użytkowania środki trwałe = .......................................... zł, 11) zapłacono za wartość niematerialną ................................................ zł. Zadanie 7 Przedsiębiorstwo produkcyjne przyjęło do użytkowania środek trwały w postaci urządzenia do formowania cegły. Wartość początkowa urządzenia wynosi 550.000 zł. Zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych, roczne zużycie ekonomiczne określono wg stopy równej 8% (metoda liniowa). Równocześnie, jednostka ma możliwość stosowania obliczania amortyzacji metodą degresywną stosując wskaźnik zwiększający amortyzację wg metody liniowej równy 2,0. Ustalić plany rocznej amortyzacji według metody liniowej i degresywnej do całkowitego umorzenia środka trwałego oraz podać jego wartości bilansowe na koniec poszczególnych lat. Jednostka planuje, że w ciągu czterech najbliższych lat, licząc od dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, uzyska łączne przychody równe 1.000.000 zł oraz poniesie koszty związane z ich uzyskaniem równe 700.000 zł, przy czym były to koszty, które nie uwzględniały amortyzacji za pierwsze cztery lata użytkowania nowego urządzenia. Która z metod obliczania amortyzacji powinna być korzystniejsza i dlaczego? Jaką korzyść (w zł) jednostka jest w stanie uzyskać, przyjmując określoną metodę obliczania amortyzacji w ciągu pierwszych czterech lat? Zadanie 8 Stany początkowe wybranych kont na koniec poprzedniego miesiąca ukształtowały się następująco (bez uwzględniania operacji 1): Sp) Środki trwałe (ŚT) = 240.000 zł, Sp) ŚT w budowie = 45.000 zł, Sp) umorzenie ŚT = 54.000 zł, Sp) rachunek bieżący = 1.500 zł. Proszę dokonać ewidencji poniższych operacji gospodarczych w kolejnym miesiąc (otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze, obliczyć stany końcowe kont i zamknąć konta). 1) W ostatnim dniu poprzedniego miesiąca dokonano aktualizacji wartości ŚT wskaźnikiem zwiększającym równym +5%. 1a) wzrost wartości początkowej = ........................................ zł,
2 1b) wzrost wartości umorzenia = ......................................... zł, 1c) wzrost wartości bilansowej = ......................................... zł, 2) Zaksięgowano miesięczną kwotę amortyzacji ŚT. Roczna stawka amortyzacji równa 12%. 3) Przyjęto do użytkowania ŚT w budowie = ............................................ zł, 4) Otrzymano fakturę od dostawcy tytułem zamówionej maszyny do produkcji: 4a) wartość netto = 100.000 zł, 4b) podatek VAT (23%) = 23.000 zł, 4c) wartość brutto = 123.000 zł, 5) OT – przyjęto zakupioną maszynę do użytkowania = ..................................... zł, 6) LT – dokonano likwidacji samochodu dostawczego: 6a) wartość początkowa = 60.000 zł, 6b) umorzenie = 40.000 zł, 6c) wartość bilansowa = 20.000 zł, 7) Podczas inwentaryzacji stwierdzono, niedobór środka trwałego. Niedobór ten wynikał z przyczyn losowych: 7a) wartość początkowa = 5.000 zł, 7b) umorzenie = 4.000 zł, 7c) wartość bilansowa = ................................ zł, 8) Wniesiono do innej spółki kapitałowej środek trwały (prawo własności gruntu) w formie aportu o wartości 90.000 zł, 9) Sprzedano zbędne urządzenie wielofunkcyjne. Faktura sprzedaży: 9a) cena sprzedaży netto = 10.000 zł, 9b) podatek VAT (23%) = 2.300 zł 9c) wartość brutto = 12.300 zł, 10) Wyksięgowano zbędne urządzenie wielofunkcyjne z uwagi na brak jego wykorzystania: 10a) wartość początkowa = 6.000 zł, 10b) umorzenie = 4.000 zł, 10c) wartość bilansowa = 2.000 zł. Zadanie 9 Spółka zakupiła licencję na program komputerowy za cenę netto 200.000 zł (podatek VAT wg stawki 23%). Firma wdrażająca program wystawiła fakturę za wykonanie usług w łącznej kwocie netto równej 6.000 zł (VAT 23%), z czego zgodnie z umową kwota 2.000 zł netto dotyczyła konfiguracji i uruchomienia programu, a kwota 4.000 zł dotyczyła szkolenia pracowników. Ustalić cenę nabycia programu komputerowego, zaksięgować operacje na właściwych kontach, zamknąć konta i obliczyć ich stany końcowe. 1) Faktura VAT dot. licencji programu komputerowego: 1a) wartość netto = 20.000 zł, 1b) podatek VAT (23%) = 46.000 zł, 1c) wartość brutto = 246.000 zł, 2) Faktura VAT za wdrożenie oprogramowania i przeszkolenie pracowników: 2a) wartość netto tytułem wdrożenia = 2.000 zł, 2b) wartość netto za szkolenie = 4.000 zł, 2c) podatek BAT (23%) = 1.380 zł, 2d) wartość brutto = 7.380 zł, 3) OT oprogramowania = 202.000 zł. Zadanie 10 W dniu 31.12.2016 r. spółka wykazywała w księgach rachunkowych licencję na produkcję (technologię) wyrobu kół do rowerów o wartości początkowej 200.000 zł i umorzeniu 120.000 zł. Ze względu na zmianę profilu produkcji dalsze wykorzystywanie i amortyzowanie licencji nie było gospodarczo i ekonomicznie uzasadnione, a sprzedaż licencji na rynku nie była możliwa. Proszę dokonać ewidencji odpisu aktualizującego oraz likwidację ww. wartości niematerialnej.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.52 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!