ikona pliku doc

zadania pielegniarki notatki

Świadczenia zdrowotne pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez: • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych, • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, • sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, • realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, • edukację zdrowotną.


  215 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 215
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 80.00 kB.


Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.
Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi.
Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
Świadczenia zdrowotne pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez:
      rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych,
      rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
      sprawowanie opieki pielęgnacyjnej,
      realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
      samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
      edukację zdrowotną.
Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:
      nauczanie zawodu pielęgniarki,
      prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa,
      kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres świadczeń, udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, uwzględniając w szczególności: rodzaj świadczeń, do udzielania których wymagane są dodatkowe kwalifikacje uzyskane w toku kształcenia podyplomowego, wraz z określeniem tych kwalifikacji, rodzaje materiałów pobieranych do celów diagnostycznych, wykaz badań diagnostycznych do przeprowadzania oraz wykaz leków, do podawania których samodzielnie bez zlecenia lekarskiego jest uprawniona pielęgniarka.


ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Pielęgniarka podstawowej opieki
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 80.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!