ikona pliku docx

Wywiad notatki


  466 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 466
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.17 kB.


WYWIAD

  1.  Co to jest wywiad i kryterium podziału

Wywiad to kierowana przez badacza rozmowa z osobą lub z osobami badanymi.

Klasyfikacja wywiadów:

  1.  Stopień kierowania wywiadem przez badacza
  2.  Liczba badanych uczestniczących w  wywiadzie

Ad.I

  1.  Wywiad kompletnie kierowany (standardowy, strukturalizowany)- jest to rozmowa oparta na kwestionariuszu pytań oraz odpowiedzi do wyboru. Ma ustaloną niezmienną strukturę, nie pozwala respondentom na swobodne wypowiedzi, jest jednakowy dla wszystkich badanych. Jego wyniki można zakodować w postaci liczb.
  2.  Wywiad mało kierowany  (niekierowany, swobodny) to rozmowa w której dominują wypowiedzi badanego na temat zainicjowany przez badacza. Jest to wywiad swobodny, badany może mówić co chce. Badacz zadaje pytania ważne z punktu widzenia rozumienia całej historii.
  3.  Wywiad częściowo kierowany- jest to rozmowa w której badacz przerywa narrację badanego, zadając mu szczegółowe pytania.  Badacza interesują konkretne zagadnienia, do których musi uzyskać dane, ale nie gardzi innymi historiami, pojawiającymi się w trakcie rozmowy z badanym.

2.Drugie kryterium i ich połączenie

3. Wywiad mało kierowany(nrracyjny, indywidualny i grupowy)

Ad.II

  1.  Wywiad indywidualny- to rozmowa badacza z jedną osobą badaną
  2.  Wywiad grupowy to rozmowa badacza z kilkoma badanymi jednocześnie.

Ad.I. 2 Wśród  wywiadów mało kierowanych szczególnie miejsce zajmuje wywiad narracyjny jest to rozmowa podczas, której osoba badaną opowiada historię swojego życia lub jego fragmentu z punktu widzenia jakiegoś kryterium. Występuje w formie indywidualnej jaki i grupowej.      Jeżeli przedmiotem wywiadu narracyjnego jest całe życie badanego mówi się o wywiadach biograficznych. Wywiady biograficzne nie są prowadzone po to aby zrekonstruować czyjąś biografię, lecz po to aby  skonstruować odpowiedz na pytania  kierujące badaniem.              

   W wywiadzie narracyjnym oprócz opowiedzianych zdarzeń, przytoczonych myśli czy uczuć badacz rejestruje ich kontekst. Pytania badawcze kierujące wywiadem narracyjnym muszą być możliwie  najogólniejsze. 1.Muszą to być pytania dopełnienia otwierające możliwość uzyskania wielowariantowych odpowiedzi. Po drugie muszą wskazywać populację, z której badacz wybierze badanego. Po trzecie pytania muszą zawierać nazwę badanej zmiennej, która stanowi kryterium, uruchomienia przez osobę badaną narracji. Po czwarte muszą informować o nawiązaniu do kontekstu w trakcie badania. Po piąte musi zawierać informację o metodzie zbierania danych jaka będzie zastosowana.

Czynności badacza w wywiadzie narracyjnym:

- dobór osoby badanej na podstawie kryterium posiadanych przez nią doświadczeń, których ma dotyczyć wywiad. Badanych tak trzeba dobierać, aby potencjalnie byli w stanie zbudować opowieść z której uda się odczytać wskaźniki badanych zmiennych.

- przedstawienie osobie badanej instrukcji wywiadu informującej o zasadach jego przebiegu i  dochowaniu tajemnicy przez badacza. Instrukcja powinna zawierać oczekiwania badacza, nie musi być przemową, może być rozmową.

- na zakończenie narracji lub głównego wątku badacz może zadawać pytania umożliwiające zrozumienie narracji.

Występuje też wywiad narracyjny grupowy oparty na takich samych zasadach jak indywidualny. Różnica dotyczy jedynie pytania badawczego. Musi ono ukierunkować badania nad grupą, a więc zbiorem ludzi, których łączy określony typ doświadczenia edukacyjnego czy społecznego. Osoby badane w  wywiadzie grupowym muszą być ze sobą związane tą samą historią lub muszą podzielać podobne doświadczenia. Wywiad narracyjny grupowy nie jest zlepkiem narracji kilku osób, lecz narracją grupy jako całości.

4.Wywiad częściowo kierowany

Ad. I. 3

Wywiad częściowo kierowany pozostaje otwarty na kontekst i  swobodną opowieść osoby badanej, dopuszczają także zadawanie pytań, szczególnie w trakcie. Wywiady takie są zawsze na czymś skoncentrowane.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.17 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!