ikona pliku docx

Wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy. notatki

praca na BHP.Wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy,analiza,rodzaje wypadkow,tabelka,postępowanie powypadkowe,ustawy,karta powypadkowa.


  295 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 295
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.07 kB.


Wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy

       Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników . Pomimo dbałości o właściwe i zgodne z prawem warunki pracy dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń, jakimi są wypadki przy pracy. Bardzo istotna jest zatem znajomość i świadomość obowiązków związanych z postępowaniem w sytuacjach zgłaszania wypadków przy pracy przez pracodawcę, pracownika czy służbę BHP.

Wypadki w drodze do pracy

       Definicję wypadku w drodze do pracy  i z pracy określają obecnie przepisy ustawy z 17.12.1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 162, poz.1118). Zgodnie z art. 57b tej ustawy za taki wypadek uważa się:

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną ,które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Aby wypadek mógł  mieć charakter wypadku w drodze do pracy lub z pracy, droga ta musi być możliwie najkrótsza albo ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. Ponadto co do zasady droga do pracy lub z pracy nie może zostać przerwana, chyba że przerwa byłą życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, droga do pracy lub z pracy to:

  1.  Droga z domu do pracy lub droga z pracy do domu
  2.  Droga do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego
  3.  Droga do miejsca lub z miejsca zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych
  4.  Droga do miejsca lub z miejsca zwykłego spożywania posiłków
  5.  Droga do miejsca lub z miejsca odbywania nauki lub studiów.

Droga do pracy lub z pracy  składa się z dwóch elementów:

  1.  Pierwszym z nich jest droga w znaczeniu fizycznym, oznaczająca trasę do pracy  lub z pracy. Będzie to droga publiczna ,np. ulica, jezdnia ,aleja lub droga niepubliczna, np.  ścieżka.
  2.  Drugim elementem drogi do pracy lub z pracy jest ogół  czynności pracownika potrzebnych w celu udania się do pracy lub powrotu. Jest to tzw. Droga w pojęciu prawnym. Droga do pracy lub z pracy oznacza więc pokonywanie przez pracownika określonej drogi, a jej  celem jest dotarcie do miejsca pracy lub powrót z tego miejsca.

    Koniecznym warunkiem uznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy  jest niewystąpienie negatywnych przesłanek, które w razie zaistnienia odbierają zdarzeniu przymiot takiego wypadku w rozumieniu ustawy wypadkowej. Jeżeli pracownik nie został dopuszczony do pracy z powodu wprowadzenia się w stan nietrzeźwości, to droga, jaką odbywa po opuszczeniu zakładu pracy, nie jest drogą z pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej.

Przyczyna pobicia nie jest istotna wówczas gdy pracownik przebywa drogę do pracy lub z pracy z zachowaniem warunków określonych w przepisach. Jeżeli natomiast przerywa drogę do pracy lub z pracy i wdaje się w bójkę, to taka przerwa jest nieuzasadniona życiowo i brak jest podstaw do uznania, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy.

     Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku  w drodze do pracy i z pracy dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002  r.)(Dz. U. 02.237.2015).

Poszkodowany , który uległ  wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy , musi zawiadomić o tym zdarzeniu swojego pracodawcę . Musi to uczynić niezwłocznie albo po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie.

Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie karty wypadku po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia. W terminie do 14 dni karta musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach , jeden otrzymuje poszkodowany a drugi pozostaje w dokumentacji powypadkowej.

      Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

  1.  Oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia
  2.  Informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy
  3.  Ustaleń sporządzającego kartę .

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

I. DANE IDENTYFIKACYJN E PLATNIKA SKŁADEK

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres płatnika składek na ubezpieczenia społeczne ...................

............................................................................................................................................................

2. NIP ................................................................ ……………………………………………………………………………..

3. REGON ...........................................................................................................................................

4. PESEL .............................................................................................................................................

5. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

............................................................................................................................................................

6. Rodzaj dokumentu seria numer……………………………………………………………………………………………………

(Nie wypełniają podmioty nie będące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowo/chorobowe).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.07 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!