ikona pliku doc

Wprowadzenie do mikrobiologii notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 65.50 kB.


Mikro (w) 28.11
Patogeny alarmowe
    załącznik nr 1 Lista czynników Alarmowych
    gronkowiec złocisty- oporny na metycyline (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA)lub oksazolidynony;
    enterokoki- oporne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony
    pałeczki Gram- ujemne Enterobacteriaceae spp. wytwarzające betalaktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym lub oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny
    pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny
    paleczki neifermentujace Acinetobacter spp. Oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny;
    szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile i wytwarzane przez nie toksyny A i B;
    laseczka beztlenowa Clostridium perfringens
    dwoinka zapalenia płuc (Stereptococcus pneumoniae) oporna na cefalosporyny III generacji i penicyline
    grzyby Candida oporne na flukonazol lub inne lekki z grupy azoli lub kandyn
    grzyby Aspergillus
    rotawirus (rotavirus)
    norowirus (norovirus)
    wirus syncytialny (respiratory syncytial virus)
    wirus zapalenia wątroby t. b
    wirus zapalenia wątroby t. c
    wir. nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV)
    biologiczne czynniki chorobotwórcze izolowane z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego, odpowiedzialne za uogólnione lub inwazyjne zakażenia.

    Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)bakteria Gram +
    występuje w jamie nosowo-gardłowej oraz na skórze ludzi i zwierząt
    nosicielstwo występuje szczególnie często pośród personelu szpitalnego co ma szczególne znaczenia dla szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych
    gronkowce wytwarzają termoodporną enterotoksynę tylko w zakażonym prod. spożywczym
    toksyna gronkowca jest bardzo oporna na działanie wysokich temperatur. Nie niszczy jej nawet gotowanie przez 30 min.
    optymalna temperatura do rozwoju = 37ºC.
    zatrucia gronkowcem maja krótki okres inkubacji- średnio ok. 2 h
    zakażenia gronkowcem może prowadzić do; wymiotów, biegunki, spadku ciśnienia, wstrząsu, a nawet śmierci.
    Nosicielstwo:
    gronkowce złociste stosunkowo często występują w środowisku człowieka,
    Szacuje się ze od 10 do 50% populacji ludzkiej stale lub okresowo jest nosicielami tych bakterii bez wystąpienia objawów
    nosicielstwo dotyczy najczęściej
    śluzówki przedsionka jamy nosowej
    może również występować w na skórze
    w gardle
    w drogach rodnych
    kolonizacja gronkowcem w niekorzystnych warunkach może stanowić punkt wyjścia zakażenia
    sposoby zakażenia:
    drogą kropelkową
    kontakt bezpośredni
    przez przedmioty codziennego użytku
    droga pokarmową
    ryzyko zakażenia wzrasta w przypadku
    przerwania ciągłości tkanek
    obecności ciała stałego w tkankach
    współistniejących chorób tj.
    nowotwory
    marskość wątroby
    cukrzyca i inne choroby metaboliczne
    stosowanie immunosupresji
    stosowanie terapii przeciwnowotworowej
    inne niedobory odporności
    jednostki chorobowe wywołane gronkowcem złocistym:    
    zakażenia ropne skóry- czyraki, jęczmienie, ropnie, ropne zakażenia ran pooperacyjnych, pourazowych i innych
    tkanek podskórnych lub tkanek miękkich
    zakażenia układowe- zapalenie szpiku kostnego i kości, zapalenie tchawicy, zapalenie płuc (powikłanie pogrypowe), zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie mózgu, zapalenie żył, zakażenia układu moczowego, posocznica gronkowcowa
    zakażenia lub zatrucia związane z produkcja toksyn
    ENTEROKOKI
   
    rodzaj Gram+, względnie beztlenowych ziarniniaków Enterococccaceae
    stanowią naturalna florę przede wszystkim ludzi i zwierząt, ale tez niewielkiej ilości w jamie ustnej, drogach płciowych oraz skory
    ich obecność stwierdza się również często w wodzie, ściekach i żywności
    dwa gatunki powszechnie występują w jelitach ludzi, w których żyją na zasadzie komensalizmu są to: częstszy Enterococcus faecalis (90-95%) oraz rzadszy Enterococcus faecium (5-10%)
    zakażenia szczepami enteroków są jednymi z najczęstszych zakażeń w szpitalach, gdzie występuję wysoki poziom odporności na antybiotyki
    śmiertelność podczas sepsy jest wysoka i wynosi ponad 50%
    pomimo nieznacznego udziału we florze przewodu pokarmowego a także niskiej zjadliwości, wciąż obserwuje się wzrost znaczenia klinicznego tych oportunistycznych patogenów, bowiem zachowanie równowagi gospodarz- komensal może prowadzić do przemieszczenia się drobnoustrojów z miejsca ich typowego bytowania a co za tym idzie kolonizacji innych obszarów organizmu, skutkującej rozwojem licznych infekcji
    odporność na antybiotyki m.in.
    cefalosporyny
    półsyntetyczne penicyliny
    niskie stężenia aminoglikozydów
    linkozamidów
    chinolonów
    kotrimoksazol
    klindamycyna
    Obecnie najważniejszym problemem stanowi zdolność enterokoków do nabywania odporności na antybiotyki wskutek mutacji (odporność na aminopenicyliny, fluorochinolony, klindamycyne, wankomecyne, teikoplanine)
    Patogeneza zakażeń enteroków
    zdolność do przezywania w trudnych warunkach środowiska, a także łatwość, z jaka bakterie te nabywają i przekazują geny warunkujące oporność na wiele powszechnie stosowanych antybiotyków sprawiają ze drobnoustroje te stały sie obecnie jednym z wiodących czynników zakażeń szpitalnych
    Pałeczka okrężnicy (Eschericha Coli)
    Gram- względnie beztlenowa bakteria z rodziny Enterobacteriacecae
    Wchodzi w skład fizjologicznej bakteryjnej flory jelita grubego czlowieka i innych zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną role, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu a także przyczyniając się do produkcji witamin` z grupy B i K.
    Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka wywołując głównie schorzenia układu pokarmowego i moczowego
    E. coli spotyka się w jelicie zwierząt, w tym człowieka, jak również w glebie i wodzie, gdzie trafiają z wydzielinami i kałem. Obecność E.coli w wodach powierzchniowych (tzw. miano Coli) jest często stosowanym wskaźnikiem tych zanieczyszczenia
    Zakażenia u człowieka; Bakterie E. Coli mogą kolonizować skórę, bł. śluzowe jamy ustnej oraz układu oddechowego. Gdy dostana się do układu moczowego, powodując zakażenie. Są najczęstszą przyczyna zakażeń dróg moczowych. Czynnikiem sprzyjającym jest cewnikowanie- ok. 80% mężczyzn i 30% kobiet ma bakteriurie.
    Są drugim czynnikiem etiologicznym, po Streptococcus agalactiae, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków
    Niektóre szczepy E.coli produkujące egzotoksynę czasem powodują zatrucia pokarmowe najczęściej spowodowane spożyciem zakażonego pokarmu.
    Przebieg schorzenia ma rożne nasilenie, czasem może być bardzo groźne, ale w większości objawy nie są ciężkie.
    Szczególnie ciężkie objawy powoduje szczep E.coli 015:H7, które może doprowadzić do zespołu hemolityczny- mocznicowego
    ….........HECZKO
   
    Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
    Gram – bakteria żyjąca głównie w glebie i wodzie oraz na powierzchni roslin i rzadko na skórze zwierząt
    niekiedy można ja również wyizolować ze skóry ludzi o prawidłowej czynności układu odpornościowego
    jedna z jej cech charakterystycznych- zdolność do wytwarzania barwników
    jest bakteria oportunistyczna (wywołująca zakażenia tylko u osób z obniżoną odporności)
    Jeden z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne
    zakażenia pałeczka ropy błękitnej stanowi szczególnie istotny problem pacjentów chorujących na mukowiscydozę
    rozpoznanie stawia się na podst. stwierdzenia obecności patogenów w trakcie hodowli
    leczenie jest trudne ze względu na dużą oporność tej bakterii na antybiotyki
    w 2000 roku z sekwencjonowano cały genom bakterii która zawiera 5570 genomów i i 6,3 do 6,6 miliona par zasad
    Bakteria w warunkach prawidłowych bytuje gł. w obrębię jamy nosowej
    wywołuje często zakażenia szpitalne
    WG danych CDC P.seudomonas aerugionsa jest przyczyna 4 /1000 przypadków zakażeń w amerykańskich szpitalach a sama bakteria znajduje się na 4 miejscu najczęściej izolowanych patogenów
    Acinetobacter
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 65.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!