plik doc

region i regionalizm

Notatki na stosunki międzynarodowe
REGIONALIZM W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1. POJĘCIE I ISTOTA REGIONALIZMU       W literaturze przedmiotu regionalizm jest najczęściej analizowany i definiowany w kontekście procesów globalizacji. Dominują przy tym dwa stanowiska wyjaśniające wzajemne relacje tych pojęć:       regionalizm jako zjawisko przeciwstawne globalizmowi. Postępujące procesy regionalizacji są tu postrzegane jako swoiste antidotum na negatywne...

plik docx

System prezydencki i parlamentarny, demokracja

DEMOKRACJA , SYSTEM PREZYDENCKI I PARLAMENTARNY

SYSTEM PREZYDENCKI

W systemie prezydenckim najważniejszą osobą, czyli głową państwa, jest prezydent, którego wybierają wszyscy obywatele. Prezydent powołuje i odwołuje swoich współpracowników, ministrów, którzy tworzą z nim rząd. Prezydent jest szefem rządu. Wszystkie...

plik odt

NATO

PAKT PÓŁNOCNO-ATLANTYCKI
NATO       W czasach PRL-u Polska nie prowadziła niezależnej polityki zagranicznej. Była członkiem Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej- organizacji powołanych przez Związek Radziecki i służących jego dominacji nad państwami członkowskimi. Na terenie naszego kraju stacjonowały liczne jednostki Armii Radzieckiej. Wszelkie działania dyplomatyczne prowadzone były w uzgodnieniu z władzami radzieckimi lub...

plik pdf

Lobby Izraelskie


Ośrodek Myśli Politycznej :: Strona 1 z 18 Jan Filip Staniłko - Spór o lobby izraelskie W marcu tego roku dwóch uznanych specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych – John J. Mearsheimer, profesor w Instytucie Nauk Politycznych University of Chicago oraz Stephen M. Walt, ówczesny dziekan John. F. Kennedy School of Government na Harvard University - opublikowało roboczy esej (tzw. working paper) pt. „Lobby izraelskie a polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych”[1]. Jest to nieco...

plik pdf

Kierunki polityki zagr. USA, cele strategia


RAPORT GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH. CELE STRATEGICZNE, NARZĘDZIA ICH REALIZACJI. Przemysław Pacuła Amerykańską politykę zagraniczną po 1945 r. cechuje zwiększające się międzynarodowe zaangażowanie. Choć okres ten można podzielić na okres „zimnowojenny” i „post-zimnowojenny”, to strategiczne cele USA, polegające na zapewnieniu krajowi bezpieczeństwa, utworzeniu międzynarodowego ładu, opartego na wspólnocie państw demokratycznych oraz ekspansji amerykańskiej...

plik doc

Sprawa Niemiec


Sprawa Niemiec Po II wojnie światowej kwestia Niemiec była tematem dzielącym zwycięską koalicję aliantów. Następstwem pierwszych sporów była konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych na przełomie 25 XI – 15 XII 1947 roku. Strona Radziecka postulowała w sprawie zjednoczenia Niemiec w oparciu i układy jałtańskie i poczdamskie. Czego nie popierała strona zachodnia. Jej konsekwencją było zerwanie konferencji przez ZSRR. Kolejna konferencja tym razem z udziałem państw zachodnich miała miejsce...

plik doc

Stosunki na Dalekim Wschodzie


Stosunki na Dalekim Wschodzie Problem Korei Na konferencjach w Jałcie i Poczdamie ustalono że po wyzwoleniu spod okupacji japońskiej Korea uzyska niepodległość. Wojska Amerykańskie okupowały południową cześć wyspy zaś radzieckie północną. Ustalono że linia demarkacyjna będzie przebiegała wzdłuż 38 równoleżnika, linia ta nie tylko dzieliła półwysep koreański ale też prowadziła dwa odmienne nurty polityczne. Gdy na południu zdecydowano się na sprowadzenie z emigracji Li Syng-Mana potomka d...

plik doc

Wojna w Korei i Wietnamie


Wojny w Korei i Wietnamie Wojna w Korei Wielokrotnie na granicy koreańskiej miały miejsce incydenty zbrojne. Phenian chciał przy pomocy Chin dokonać aneksji Korei Południowej. 25 czerwca 1950 roku rusza ofensywa armio KRLD. Dochodzi do wybuchu pierwszego zimnowojennego konfliktu zbrojnego, który mógł w przeistoczyć się w III wojnę światową. Rada Bezpieczeństwa podczas głosowania uznała KRLD za agresora i nakazała do wycofania jej wojska z 38 równoleżnika. USA zorganizowało akcję odwetową...

plik doc

Stosunki indysjko-pakistańskie


Stosunki indysjko-pakistańskie Dotyczyły przede wszystkim sporu o Kaszmir. Dla obu państw ma znaczenie symboliczne. Pakistan chciałby pełnić rolę opartą na byciu silnym i zjednoczonym państwem muzułmańskim. Przejęcie Kaszmiru byłoby pierwszym krokiem zjednoczeniowym muzułmanów w tym regionie. Dla Indii Kaszmir jest symbolem wielokulturowości państwa. Co więcej jest to również sprawa honoru. Oddanie tego terenu może wywołać liczne tendencje separatystyczne Np. Sikhowie. Jest to jeden z naj...

plik doc

OBWE


Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE       Geneza powstania powstała podczas spotkania na szczycie państw członkowskich KBWE w grudniu 1994 w Budapeszcie, oficjalnie funkcjonuje pod tą nazwą od 1 stycznia 1995. Jest kontynuacją KBWE powstałej w 1975, przemiana polegała na zmianie nazwy jak i charakterze działań organizacji, która stała się bardziej operatywna. W porównaniu z KBWE nastąpiła też zwiększona instytucjonalizacja tej organizacji.   &nb...