ikona pliku docx

work notatki

jak pracowac


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.44 kB.


Pojęcia rentowność, płynność finansowa

Rentowność to osiąganie nadwyżek przychodów, nad kosztami, które zostały poniesione w celu ich uzyskania, czyli pozyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Jest miarą efektywności gospodarowania.  Płynność finansowa - zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, określająca możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów środków obrotowych.

1. Wymień elementy kapitałów własnych w spółce akcyjnej.

•k.  podstawowy, •k.  zapasowy, •k. rezerwowy z aktualizacji wyceny, •pozostałe kapitały  rezerwowe. •Zysk niepodzielony z lat ubiegłych •zysk roku obrotowego. Kapitał podstawowy tworzony jest z wartości wniesionych do spółki przez jej właścicieli(wkładu właścicieli).

2. Wycena aktywów w cenie nabycia obejmuje:

Cenę zakupu składnika majątku powiększoną o koszty zakupu(np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, montażu),  i pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty inne podobne zmniejszenia.

3. Wycena środków trwałych w momencie ich nabycia oraz ich wytworzenia..

W przypadku  nabycia wg. ceny nabycia - czyli ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem danego składnika do używania (np. koszty transportu). W imporcie cena nabycia obejmuje również cło oraz podatek akcyzowy.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie wycenia się w technicznym koszcie wytworzenia, które obejmuje wartość zużytych materiałów, koszty robocizny bezpośredniej oraz narzut kosztów wydziałowych.

4. Definicja kapitału pracującego

Kapitał pracujący to nadwyżka kapitału stałego (czyli kapitału własnego powiększonego o zobowiązania długoterminowe) nad aktywami trwałymi.

5. Jakich informacji dostarcza rachunek środków pieniężnych cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych jest źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pokazuje jakimi środkami przedsiębiorstwo dysponowało w danym okresie, jakie było ich źródło pochodzenia i jak zostały zagospodarowane. Pokazuje zdolność płatniczą przedsiębiorstwa.

6. Wymień elementy rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Rachunek przepływów pieniężnych jest źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pokazuje jakimi środkami przedsiębiorstwo dysponowało w danym okresie, jakie było ich źródło pochodzenia i jak zostały zagospodarowane. Pokazuje zdolność płatniczą przedsiębiorstwa.

7. Wymień elementy rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Sprawozdanie uroszczone bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe pełne dodatkowo obejmuje rachunek przepływu środków pieniężnych cash flow, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie zarządu przedsiębiorstwa z działalności w roku obrotowym z rozwinięciem analitycznym.

8. Jakie są typowe zapisy na koncie rozliczenia kosztów działalności i podaj korespondencje tego konta z kontem 711 koszt własny sprzedanych produktów?

9. Pojęcia koszty produkcji podstawowej, pomocniczej, sprzedaży, koszty ogólnego zarządu.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!