ikona pliku docx

walidacja ksztalcenia notatki

walidacja kształcenia- metody


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.54 kB.


Walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego postrzega się coraz częściej jako sposób ulepszania uczenia się przez całe życie i uczenia się w różnych miejscach                       i formach. Szybko wzrasta liczba krajów, w których podkreśla się, jak istotne znaczenie ma uwidacznianie i docenianie uczenia się odbywającego się poza placówkami prowadzącymi kształcenie i szkolenie formalne, w pracy, w domu i w ramach zajęć w czasie wolnym.

Na metody walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego składają się zasadniczo te same narzędzia, które wykorzystuje się w ocenie uczenia się formalnego.

Jeśli narzędzi tych używa się do walidacji, należy je odpowiednio dostosować, połączyć                     i stosować w sposób, który odzwierciedla indywidualną specyfikę i nieujednolicony charakter uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Narzędzia do oceny uczenia się muszą być adekwatne do celu.

To, czego nauczyliśmy się drogą pozaformalną lub nieformalną, można odróżnić od tego, czego nauczyliśmy się w ramach formalnych programów, jedynie za pomocą kontekstu uczenia się. Narzędzia do oceny uczenia się są zasadniczo takie same, choć w pewnej mierze konieczne jest dostosowanie narzędzi jak również łączenie różnych narzędzi aby uwzględnić takie różnice kontekstowe jak czas, przez jaki uczenie się miało miejsce. Jest to istotne dlatego, że wyniki walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego postrzega się czasem jako gorsze niż w przypadku walidacji stosowanej do sytuacji formalnych, ponieważ używa się innych narzędzi oceny lub są one stosowane w inny sposób.

Istnieje szereg narzędzi służących do oceny efektów uczenia się (niezależnie od tego, czy uczenie się miało miejsce w środowisku formalnym, pozaformalnym czy nieformalnym). Narzędzia te pozwalają uchwycić różne aspekty ocenianych efektów uczenia się, np. mogą              w różnym stopniu odzwierciedlać praktyczne umiejętności czy teoretyczne refleksje. Podobnie jak w edukacji formalnej, indywidualna specyfika efektów uczenia się może wymagać więcej niż jednego narzędzia, np. połączenia sprawdzianów pisemnych z zadaniami praktycznymi. Te efekty uczenia się mogą także wymagać narzędzi, które są w stanie uchwycić określone aspekty, np. poprzez praktyczną prezentację, symulację czy zebranie dowodów z dotychczasowych praktyk. W przypadku uczenia się formalnego określone narzędzia oceny stosuje się w dużej grupie uczniów czy studentów i w związku z tym czasem trudno jest dostosować je do potrzeb podgrupy czy jednostki.

Przed wyborem narzędzia oceny ważne jest przeanalizowanie efektów uczenia się, które mają być przedmiotem oceny. Powszechnie przyjmuje się, że należy uwzględnić następujące kryteria:

 1.  zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mają być przedmiotem oceny;
 2.  jak głęboka wiedza jest wymagana;
 3.  aktualność wiedzy, umiejętności i kompetencji;
 4.  czy informacje są wystarczające do tego, aby osoba oceniająca mogła sformułować opinię;
 5.  autentyczność/wiarygodność dowodów będących efektami uczenia się samego kandydata.

Po określeniu podstawy uczenia się można przeanalizować, czy różne narzędzia oceny są adekwatne do celu. Dla każdego potencjalnie przydatnego narzędzia należy uwzględnić następujące kryteria:

 1.  zasadność: narzędzie musi mierzyć to, co ma być mierzone;
 2.  rzetelność: w jakim stopniu wyniki byłyby identyczne za każdym razem, gdy kandydat jest oceniany w tych samych warunkach;
 3.  sprawiedliwość: w jakim stopniu decyzja w sprawie oceny jest wolna od tendencyjności (zależność od kontekstu, tendencyjność kulturowa i uprzedzenia osoby oceniającej);
 4.  zakres poznawczy: czy narzędzie umożliwia osobom oceniającym ocenę tego, jak szeroka i głęboka jest wiedza, umiejętności czy kompetencje zdobyte przez kandydata;
 5.  adekwatność oceny do celu: zadbanie o to, aby cel, jakiemu służy narzędzie oceny, był zgodny z jego przeznaczeniem.

Narzędzia oceny można sklasyfikować w następujący sposób:

 1.  dyskusja: stwarza kandydatowi możliwość wykazania się głębokością wiedzy                                i umiejętnościami komunikacji;
 2.  metody deklaratywne: oświadczenia oparte na identyfikowaniu i rejestrowaniu kompetencji przez samego kandydata, na ogół podpisywane przez osobę trzecią                   w celu zweryfikowania samooceny;
 3.  wywiady/rozmowy kwalifikacyjne można wykorzystać do wyjaśnienia kwestii poruszonych w przedstawionej dokumentacji i/lub oceny tego, jak szeroka i głęboka jest zdobyta wiedza;
 4.  obserwacja: „wydobywanie” dowodów kompetencji od danej osoby, gdy wykonuje ona codzienne zadania w pracy;
 5.  metoda portfolio: połączenie metod i instrumentów wykorzystywanych na kolejnych etapach, aby przygotować zestaw dokumentów lub próbek prac, które przedstawiają umiejętności i kompetencji danej osoby w różny sposób.

Obecnie można rozszerzyć tę klasyfikację, aby uwzględnić również pewne metody oceny, które stosuje się powszechnie, ale niełatwo je sklasyfikować w jednej z pięciu powyższych kategorii:

 1.  prezentacja: może być formalna lub nieformalna i służyć do sprawdzenia umiejętności prezentowania informacji w sposób właściwy dla danego tematu i odbiorców;
 2.  symulacja i dowody zaczerpnięte z pracy: gdy indywidualne osoby znajdują się                       w sytuacji, która spełnia wszystkie kryteria scenariusza „z realnego życia” umożliwiające ocenę ich kompetencji;
 3.  sprawdziany i egzaminy: identyfikowanie i walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego poprzez egzaminy lub za pomocą egzaminów                    w systemie formalnym.

Jest to obecnie szeroka i przydatna klasyfikacja i wprawdzie pewne kategorie zachodzą nieco na siebie, można wyodrębniać inne na kolejnym poziomie. W pewnych określonych procesach walidacji można wykorzystywać więcej niż jedno z tych podejść, aby wyniki były bardziej zasadne, rzetelne, sprawiedliwe i bardziej odpowiednie do celu.

Dyskusja - biorąc udział w dyskusji, kandydaci mogą potwierdzić swą umiejętność argumentacji i wykazać się głęboką znajomością tematu. Dyskusja tworzy również konteks...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!