plik doc

ubezpieczenia

ubezpieczenia
I Gosp.finans.zakł.ubezp.: Podst.prawna: *[Dz.U.2003.124.1151,ze zm.] *Rozporz.MF z dn.28.12.2009r w sprawie szczególnych zasad rachunk.zakładów ubezp. i zakładów reasekuracji. [Dz.U.2009.226.1825,ze zm.] *Ustawa o podatku dochodowym od os. prawnych, t.j. [t.j.:Dz.U.2000.54.654,ze zm.] *O gosp.finans.ubezp.traktuje rozdział 7 ust.orachunkow.ubezpieczeniowej. Szczegółowe zasady ewidencji zdarzeń gospod. w działalności ubezpieczyciela zawiera powołane rozporz.opracowane...

plik doc

ubezpieczenia

ubezpieczenia
1 Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KNUiFE jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie: działalności ubezpieczeniowej, funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych. KNUiFE nadzoruje działalność towarzystw i pośredników. Zadaniem tej instytucji jest m.in. ochrona interesów ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. KNUiFE je...