ikona pliku docx

trudności w uczeniu się notatki

Notatka dotycząca trudności w uczeniu się


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.38 kB.


ZABURZENIA SZKOLNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

1. zaburzenia czytania  - ich wystąpienie nie musi świadczyć o upośledzeniu umysłowym, zwykle nie jest też związane z uszkodzeniami fizycznymi receptorów (np. oczu). Zaburzenia te towarzyszą często niesprawności intelektualnej, mogą się też pojawić pod wpływem czynników środowiskowych, np. braku odpowiedniej stymulacji ze strony rodziców.

Dysleksja to specyficzne zaburzenie czytania polegające na przestawianiu liter, myleniu strony prawej i lewej, dolnej i górnej. Występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewcząt.

2. zaburzenie umiejętności matematycznych - np. dyskalkulia polegająca na nieumiejętności radzenia sobie z prostymi działaniami matematycznymi, zwykle pojawia się już we wczesnym dzieciństwie.

3. zaburzenia pisania - przykładem jest dysgrafia czyli zaburzenia umiejętności pisania, nie odróżnianie kształtu i wielkości liter, brak umiejętności łączenia odpowiednich dźwięków z symbolami graficznymi liter. Dysortografia jest zaburzeniem w przyswajaniu sobie ortografii.

4. zaburzenia mowy - u ich podłoża mogą leżeć uszkodzenia fizyczne receptorów zmysłów (wzrokowych, słuchowych, itd.). albo obszarów korowych (szczególnie kory sensoryczno- motorycznej). Główne objawy to po pierwsze nieprawidłowa wymowa (szeplenienie, seplenienie,), poza tym występuje opóźnienie w rozwoju mowy i słownika. Charakterystyczne dla tej grupy objawów jest również jąkanie kloniczne i toniczne.

DYSLEKSJA ROZWOJOWA

 czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które dają o sobie znać w dzieciństwie, od początku nauki czytania i pisania. W odróżnieniu od dysleksji nabytej, dysleksja rozwojowa najczęściej ujawnia się przez całe życie. Termin ten zaproponowany w latach sześćdziesiątych w nawiązaniu do terminologii i etymologii używanej w literaturze obcej, powstał jako dokładne określenie całego syndromu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

KLASYFIKACJA:

Dysortografia problemy z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także nagminne popełnianie błędów ortograficznych, pomimo werbalnej znajomości ortografii); cierpi na nią ok. 16% uczniów.

Dysgrafia kłopoty z kaligrafią, potocznie określane jako „brzydkie pismo”, niekiedy trudne do odczytania nawet dla samego piszącego, cierpi na nią ok. 4%uczniów.

Hiperdysleksja trudności w czytaniu ze zrozumieniem, oznacza to, iż czytający dobrze opanował samą technikę czytania, lecz słabo rozumie treść czytanego tekstu.

Symptomy dysleksji rozwojowej w:

Jeżeli uczeń w klasie trzeciej lub wyższej ma trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, może to oznaczać, że występuje u niego dysleksja rozwojowa. W klasach starszych uczniowie z dysleksją mogą mieć trudności w opanowaniu treści programowych z różnych przedmiotów nauczania.

czytaniu:

-wolne tempo czytania,

-błędy w czytaniu: zmiana liter, opuszczanie liter, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów,

-trudności w zrozumieniu przeczytanej treści,

-niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego,

-trudności we właściwej intonacji czytanej treści.

pisaniu:

-trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność,

-trudności w pisaniu ze słuchu,

-mylenie liter b-p, u-n, m-w, n-w, ch-a, d-b, d-g, ł-t-l, ę-e,

-opuszczanie drobnych elementów liter, grubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów,

-zniekształcenie graficznej strony pisma,

-wolne tempo pisania,

-błędy typowo ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej

Nauczyciele, pracujący na co dzień z uczniami z dysleksją, powinni pamiętać, że dysleksja, dysgrafia i dysortografia wymaga stosowania odpowiednich, indywidualnych form pomocy, mianowicie:

nie należy odpytywać na forum klasy ucznia z trudnościami w czytaniu;

wydłużyć czas na naukę wierszy, na rozwiązanie zadania, napisanie sprawdzianu, klasówki, przeczytanie lektury;

prace pisemne oceniać pod kątem merytorycznym, nie obniżać oceny za błędy ortograficzne;

egzekwować systematyczną pracę w domu i nagradzać ją;

Co to jest ADHD i jaki ma związek z dysleksją?

 Zespół nadpobudliwości ruchowej, zwany ADHD jest chorobą układu nerwowego. Charakteryzuje się brakiem wytrwałości w wykonywaniu czynności, tendencją do nie kończenia jednego zdania i rozpoczynania następnego. Wśród dzieci nadpobudliwych znaczną grupę stanowią te ze specyficznymi trudnościami w nauce, które objawiać się mogą problemami, m.in.:

- w zapamiętaniu tego, co było zadane;

w zrobieniu notatek na lekcji;

w  zastosowaniu się do instrukcji słownych.

Profesor Marta Bogdanowicz w opracowanym przez siebie modelu pomocy terapeutycznej dla dzieci z dysleksją rozwojową w Polsce wyodrębniła pięć poziomów form pomocy2:

1. pomoc rodziców w domu;

2. zespół korekcyjno kompensacyjny w szkole prowadzony przez terapeutę;

3. terapia indywidualna dla ucznia prowadzona w poradniach psychologiczno pedagogicznych;

4. klasy terapeutyczne i integracyjne realizujące autorskie programy;

5. oddziały terapeutyczne, stacjonarne dla dzieci wymagających intensywnej, długotrwałej terapii.

DYSKALKULIA

Dyskalkulia rozwojowa  zaburzenie...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.38 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!