plik txt

opieka


Nak³ucie jamy op³ucnej - rola pielêgniarki Nak³ucie jamy op³ucnej Istota i cel: Wprowadzenie ig³y przez œcianê klatki piersiowej do jamy op³ucnej w celu diagnostycznym lub leczniczym. 1. Celem diagnostycznym jest pobranie p³ynu z jamy op³ucnej do badania 2. Celem leczniczym jest usuniêcie zalegaj¹cego p³ynu lub powietrza jamy op³ucnej, podanie leku, za³o¿enie drenu i prowadzenie drena¿u ss¹cego. Wskazania do zabiegu: 1. Obecnoœæ p³ynu przesiêkowego w jamie op³ucnej (niewydolnoœæ kr¹...