ikona pliku pdf

testy notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 187,21 kB.


OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH TEST NR 45N0218
Zadanie 1. Jakie instytucje są obowiązane do prowadzenia rejestru chorób zawodowych i rejestru skutków tych chorób? A. Państwowa Inspekcja Pracy, służba medycyny pracy, B. służba medycyny pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C . służba medycyny pracy, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, D . Państwowa Inspekcja Sanitarna, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób - § 4 ust. 2 i 3 (Dz. U. 2002. 132. 1121 z późn. zm.). Zadanie 2. Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy są: A . podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, B . podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, pielęgniarki wykonujące indywidualną, specjalistyczną i grupową praktykę pielęgniarską oraz wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, C . psycholodzy oraz osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań służby medycyny pracy, D. jednostki badawczo-rozwojowe. Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy – art. 2 ust. 2 (t. j. Dz. U. 2014. 1184). Zadanie 3. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem: A. zgłoszenia podejrzenia przez uprawnionego lekarza, B . wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych, C . dalszego funkcjonowania zakładu pracy, w którym był zatrudniony pracownik, D . posiadania przez pracownika pełnej dokumentacji narażenia zawodowego.
Literatura: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Dział X – art. 235 (t. j. Dz. U. 2014. 1502). Zadanie 4. Które z zadań NIE jest finansowane ze środków budżetu samorządu województwa? A . prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej, B . prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych n a choroby zawodowe lub na inne choroby związane z wykonywaną pracą, C . prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy, D . prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową. Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy art. 21 ust. 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. 2014.1184). Zadanie 5. Księgę podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych w zakresie odpowiednich danych prowadzą: A . podstawowe jednostki służby medycyny pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, B . podstawowe jednostki służby medycyny pracy, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, C . podstawowe jednostki służby medycyny pracy, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy, D. wyłącznie wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - § 6 ust. 2 pkt 1, 2, 3 (Dz. U. 2010. 149. 1002). Zadanie 6. Obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych został nałożony przepisami: A. ustawy Kodeks pracy,
B. ustawy o służbie medycyny pracy, C. ustawy o państwowej inspekcji pracy, D . rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Literatura: Dawydzik L. T.: Opieka zdrowotna nad pracownikami w ujęciu Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu, s. 11, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997. Zadanie 7. Utworzenie i utrzymanie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, to zadanie: A. wojewody, B. samorządu województwa, C. ministra zdrowia, D. organizacji pracodawców. Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy – art. 15 ust. 1 (t. j. Dz. U. 2014. 1184). Zadanie 8. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej potwierdzającą spełnienie ustawowych warunków, wydaje: A. wojewoda, B. samorząd województwa, C. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, D. Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Literatura: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 30 ust. 1. (Dz. U. 2011. 127. 721 z późn. zm.). Zadanie 9. W razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje: A . wykonanie dodatkowych badań profilaktycznych wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, B. wykonanie przeglądu wszystkich stanowisk pracy, C. wykonanie dodatkowych badań środowiska pracy,
D . wykonanie u pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających podobne zagrożenie, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych. Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - § 6 pkt 2 (Dz. U. 1996. 69. 332 z późn. zm.). Zadanie 10. Kto prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach? A. wojewódzki ośrodek medycyny pracy, B. Państwowa Inspekcja Medycyny Pracy, C. pracodawca, D. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Literatura: Ustawa Kodeks pracy, Dział X, art. 222 § 2 (t. j. Dz. U. 2014. 1502). Zadanie 11. Koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki ponoszą: A. uczniowie, studenci, B. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, C. uczestnicy studiów doktoranckich, D . pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy – art. 21a (t. j. 2014. 1184). Zadanie 12. Zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę odbywa się na podstawie: A. zapisu w Kodeksie pracy, B . zapisu w umowie o wykonywaniu badań profilaktycznych zawartej z pracodawcą przez lekarza wykonującego badania lub przez podstawową jednostkę medycyny pracy zatrudniającą lekarza,
C. istniejących ustaleń z pracodawcą, D . Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Literatura: L. T. Dawydzik, Opieka zdrowotna nad pracownikami w ujęciu Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu, s. 15, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997. Zadanie 13. Dopuszczalne warunki mikroklimatu to takie, które: A . nie zapewniają komfortu termicznego, a termostaza utrzymywana jest przez aktywne działanie mechanizmów termoregulacji, takich jak przyspieszenie oddechu i tętna, obfite wydzielanie potu, B . zapewniają komfort termiczny i termostaza utrzymywana jest bez aktywnego działania mechanizmów termoregulacji, C . nie zapewniają komfortu termicznego i termostaza utrzymywana jest bez aktywnego działania mechanizmów termoregulacji, D . zapewniają komfort termiczny i termostaza utrzymywana jest przez aktywne działanie mechanizmów termoregulacji, takich jak przyspieszenie tętna i oddechu. Literatura: Indulski J., Higiena Pracy tom I, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 1999 Zadanie 14. Zmęczenie fizyczne dzieli się na: A. lokalne i ogólne, B. psychiczne i ogólne, C. psychiczne i ostre, D. psychiczne i przewlekłe. Literatura: Dobrowolska B., Mielczarek-Pankiewicz E.(red.): Opieka nad zdrowiem pracowników w środowisku pracy. Podręcznik dla pielęgniarek, t. 1, IMP, Łódź 1992, s.427. Zadanie 15. Strefa oddychania jest to przestrzeń o promieniu: A. 50 cm wokół głowy pracownika, B. 50 cm -100 cm wokół głowy pracownika, C. 30 cm wokół głowy pracownika, D. 50 cm wokół ciała pracownika. Literatura: Indulski J., Higiena Pracy tom I, Oficyna Wydawnicza Instytutu
Medycyny Pracy, 1999 Zadanie 16. Środki ochrony indywidualnej to każde wyposażenie osobiste pracownika lub jego element, którego zadaniem jest: A . zbiorowa ochrona pracowników przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, występującymi w miejscu pracy, B . indywidualna ochrona pracownika przed czynnikami uciążliwymi występującymi w miejscu pracy, C . indywidualna ochrona pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi występującymi w miejscu pracy, D . indywidualna i zbiorowa ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi w miejscu pracy. Literatura: Indulski J., Higiena Pracy tom II, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 1999 Zadanie 17. Praca dorywcza rozumiana jest jako: A . każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, B . ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę, C . środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, D . pracodawca na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 187,21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!