ikona pliku pdf

Teorie i filozofia pielegniarstwa notatki

materiały w ramach samokształcenia mgra D. Klonowskiego


  1764 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1764
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 205,55 kB.


Pojęcie filozofii człowieka i jej przedmiot. Filozofia pielęgniarstwa.
TEORIE PIELĘGNOWANIA
FILOZOFIA PIELĘGNIARSTWA
> Pielęgniarstwo to unikatowa autonomiczna działalność w krajowych systemach ochrony zdrowia, mająca na celu-przez swoiste czynności prewencyjne, terapeutyczno-pielęgnacyjne i edukacyjnopromocyjne - przyczynić się do dobrostanu zdrowotnego jednostek i społeczeństw.
PliLIjUMłRStWO
> N a u k o w ą p o d s t a w ę t y c h działań znajdują pielęgniarki w o k r e ś l o n y c h teoriach pielęgniarstwa. > Teorie te, j a k o p e w i e n zbiór t w i e r d z e ń wyjaśniających d a n y f r a g m e n t p o s t ę p o w a n i a pielęgniarek, m a j ą s w e z a s a d n i c z e p o d s t a w y w najstarszej i c a ł o ś c i o w e j nauce, j a k ą j e s t filozofia. Filozofia b o w i e m jest w i e d z ą dążącą do poznania istoty, struktury oraz z a s a d bytu i myślenia, a także najogólniejszych p r a w rządzących c z ł o w i e k i e m , s p o ł e c z e ń s t w e m i przyrodą.
> J e d n y m z d z i a ł ó w filozofii jest ontologia, tj. nauka z a j m u j ą c a się o g ó l n ą teorią bytu, c h a r a k t e r e m i strukturą rzeczywistości. > Swoistą część filozofii bytu stanowi filozofia człowieka; odnosi się ona do określonej postaci bytu j a k ą j e s t człowiek. > T e n właśnie dział filozofii stanowi filozoficzną p o d s t a w ę nauki i praktyki pielęgniarstwa.
Przedmiotem rozważań filozofii człowieka są między Innymi takie pytania:
> jaka jest natura i istota człowieka i jego sposób istnienia? > jaką pozycję zajmuje człowiek wśród bytów istniejących? > co warunkuje jego pozycję w świecie? > Człowiek jako istota pytająca, ujawnia się zwłaszcza w tzw. pytaniach egzystencjalnych. > Pytania te pojawiają się u wszystkich ludzi myślących, dotyczą ludzkiej egzystencji i struktury człowieka (łac. Existentia - istnienie).
S ą t o pytania następujące:
> Kim jestem ? -
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 205,55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!