ikona pliku odt

Teoria wychowania - zagadnienia pedagogika I rok notatki

Zagadnienia do egzaminu z Teorii wychowania


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 11,29 kB.NAUKA:
- autonomiczna (niezależna) część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania
świata w której żyje człowiek
- budowana za pomocą metody naukowej poprzez działalność budowniczą
prowadzącą do publikowania wyników
KRYTERIA NAUKOWOŚCI wg A.Comte
- posiadanie własnego przedmiotu badań
- miejsce w systemie nauk
- własny warsztat metodologiczny
PEDAGOGIKA:
- nauka o wychowaniu i kształceniu (edukacji) człowieka
- odnosi się do całego społeczeństwa
- pochodzi z języka greckiego
pais
– chłopiec
ago
- prowadzić
- nauka o charakterze empirycznym ( poznawanie poprzez doświadczenia)
- podstawowymi dziedzinami pedagogiki jest:
• pedagogika ogólna
• historia wychowania
• teoria wychowania ( podstawowa dziedzina)
• dydaktyka (teoria kształcenia)
PAIDAGOGOS(prowadzący chłopiec):
- osoba która opiekowała się dzieckiem początkowo obowiązkiem było
odprowadzanie dziecka na zajęcie
TEORIA WYCHOWANIA:
- dziedzina pedagogiczna zajmująca się celami, sposobami, warunkami
działalności wychowawczej podejmowanej wobec dzieci i młodzieży
PRZEDMIOT TEORI WYCHOWANIA:
- gromadzenie i systematyzacja wiedzy na temat dotychczasowych osiągnięć w
zakresie wąsko pojętego wychowania
- formułowanie celów jakie powinny być realizowane w procesie wychowawczym
- projektowanie działalności wychowawczej
- różnymi czynnikami głównie psychospołecznymi warunkujące powodzenie lub nie
zaprojektowanej działalności wychowawczej np. poznawanie dzieci i młodzieży i
umożliwianie im kierowania własnym rozwojem
ZAKRES ZAINTERESOWAŃ TEORII WYCHOWANIA
- głównym przedmiotem teorii wychowania jest wychowanie w wąskim zakresie
czyli:
• kształcenie postawi i nnych cech osobowości dzieci i młodzieży
• stworzenie warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich
konstruktywnych możliwości
• wąski zakres nie obejmuje nauczania a dotyczy rozwoju moralnego, społecznego,
kulturalnego, fizycznego dzieci i młodzieży
METODYKA WYCHOWANIA:
- zbiór dyrektyw określających sposoby prawidłowego wykonywania i postępowania
wychowawczego
- powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów jakie stawia sobie
wychowawca
- świadome i konsekwentne stosowanie sposobów oddziaływania pedagogicznego
na jednostkę, grupę lub zbiorowość dla osiągnięcia zamierzonych celu
wychowawczego
PODZIAŁ METODYK WYCHOWANIA:
KRYTERIA:
• jako rodzaj instytucji wychowawczej ( metodyka wychowania w szkole,
przedszkolu, świetlicach, zakładach karnych )
• jako funkcja pełniona przez wychowawce ( metodyka pracy wychowawcy klasy,
drużyny harcerskiej, wychowawcy świetlicy)
• jako rodzaj – cel odniesienie do instytucji (metodyka wychowawczo-społeczna w
szkole do pracy w świetlicy)
ZADANIA TEORII I METODYKI:
- określenie ideału wychowawczego ( uzasadnienie celów)
- dostarczanie zasad diagnoz dotyczących rzeczywistości wychowawczej
- wyjaśnianie zjawisk i procesów rozwoju i kształtowania się osobowości
wychowanka
- gromadzenie i systematyzacja wiedzy o wychowaniu jak i warunkach
skuteczności działań wychowawczych
- główne zadanie to wykrywanie, gromadzenie, systematyzacja wiedzy mówiącej o
prawidłowościach organizacji, zasadach, formach, metodach wychowawczego
oddziaływania i warunkach efektywności
NAUKI Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE TEORIA WYCHOWANIA:
- teleologia ( nauka o celach wychowania)|
- filozofia wychowania ( np. aksjologia czyli nauka o wartościach, etyka nauka o
moralności )
- psychologia rozwojowa ( uwarunkowania właściwości psychofizycznych i ich
możliwości rozwoje
- psychologia osobowości ( stosowanie zabiegów wychowawczych)
- psychologia wychowawcza
- psychologia społeczna
- socjologia wychowania ( nauka o społecznym wychowaniu)
- historia wychowania
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
WYCHOWANIE W WĄSKIM ZAKRESIE:
- głównym przedmiotem teorii wychowania jest wychowanie w wąskim zakresie
czyli:
• kształcenie postawi i nnych cech osobowości dzieci i młodzieży
• stworzenie warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich
konstruktywnych możliwości
• wąski zakres nie obejmuje nauczania a dotyczy rozwoju moralnego, społecznego,
kulturalnego, fizycznego dzieci i młodzieży
SOCJALIZACJA:
- łac. socialis – społeczne
- uspołecznienie i przystosowanie do życia społecznego
- jest to ogół wpływów środowiska społecznego na jednostkę w wyniku których
nabywa on zdolności do życia w społeczeństwie i pełnienia w nim powszechnie
obowiązujących ról
KSZTAŁCENIE:
-całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę
umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata
- kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania jak i uczenia się
NAUCZENIE
- kierowanie procesem uczenia się
UCZENIE SIĘ:
- świadome i celowe zdobywanie wiedzy, wiadomości i umiejętności
DIAGNOZA:
- rozpoznawanie stanu rzeczy na podstawie jego objawów w oparciu o znajomość
ogólnych prawidłowości
OSOBOWOŚĆ:
DYSPOZYCJA KIERUNKOWA:
- proces wychowania
- decyduje jak człowiek ustosunkowuje się do świata siebie samego, co ceni, ku
czemu dąży
- to ideały, przekonania, zamiłowania
DYSPOZYCJA INSTRUMENTALNA:
- proces nauczania
- wyznaczają stronę wykonawczą ludzkich dążeń
- decydują o sposobach działania jakie jest wstanie podjąć człowiek aby
zrealizować swoje zamierzenia
- obejmuje uzdolnienia, umiejętności, inteligencja, sprawność
CECHY WYCHOWANIA WG.ŁOBOCKIEGO
- złożoność ( zachowanie człowieka zależy od uwarunkowań zewnętrznych i
wewnętrznych czyli osobistych przeżyć i doświadczeń )
- intencjonalność wychowania ( wychowawca świadomy celów jakie pragnie
realizować w wyniku planowo organizowanej działalności wychowawczej)
- interakcyjność wychowania ( proces wychowawczy ma miejsce w sytuacji
współdziałania ze sobą wychowawcy i wychowanka )
- relatywność wychowania ( wiąże się z trudnościami skutków oddziaływań
wychowawczych )
- długotrwałość wychowania ( każdy człowiek podlega przemianom własnej
osobowości przez całe życie )
WARUNKI PSYCHOSPOŁECZNE SKUTECZNEGO WYCHOWANIA:
a) Podmiotowe traktowanie wychowanków
- poszanowanie praw dziecka do własnej podmiotowości(autonomii) i odrębności
(niepowtarzalności)
- prawo do bycia niezależnym, aktywnym, samodzielnym
- bezwarunkowa ich akceptacja
- rozumowanie empatyczne
- zdolności wychowawcze
b) Postrzeganie wychowanków w sensie personalistycznym
c) styl kierowania wychowawczego
d) praca nad samymi sobą ( nauczycieli i wychowawców)
AKCEPTACJA DZIECKA:
- okazywanie dzieciom i młodzieży akceptacji jako jeden z przejawów
podmiotowego ich traktowania
- uznanie ich takimi jakimi są naprawdę bez stawiania im warunków
- nie wolno okazywać antypatii czy dezaprobaty
- zaufanie i poszanowanie
POWODY AKCEPTACJI DZIECKA
- głównym powodem akceptacji jest tkwiące w dziecku konstruktywne możliwości
jak i zdolność do samoaktualizacji samodoskonalenia
SKUTKI AKCEPTACJI DZIECKA:
- samodzielne myślenie
- poczucie własnej wartości
- odpowiedzialność za podejmowane decyzje
- rozwój zdolności
- wzajemna serdeczność, poszanowanie, troskliwość
PRZEJAWY AKCEPTACJI:
ROZUMIENIE EMPATYCZNE (współodczuwanie)
- każdy człowiek żyje w swoim własnym wewnętrznym świecie przeżyć
- postrzega świat w osobliwy sposób
- centrum wewnętrznego świata człowieka stanowi on sam jako osoba ludzka
- każdy człowiek reaguje na te same bodźce inaczej
- zrozumieć zachowanie drugiego można jedynie poprzez widzenie świata
zewnętrznego jego oczami
- aktywne wsłuchiwanie się w wypowiedzi drugiego człowieka z usiłowaniem
wczuwania się w jego doznania, uczucia i jakie mają znaczenie
AUTENTYZM
- autentyczność
- szczerość wyrażania swoich uczuć
- brak fasadowości i grania
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 11,29 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!